Oikaisuvaatimusosoitus

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut-osaston myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Lakia sovelletaan myös Euroopan Unionin ohjelmista myönnettäviin avustuksiin, riippumatta siitä, mitä termiä niistä käytetään (esim. EU-tuki, apuraha).

Valtionavustuslain 34§:n mukaan päätöksiin ei voi anoa muutosta valittamalla. Sen sijaan päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea siihen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla selkeät perustelut ja liitteenä asiakirjat ja / tai kuitit, jotka todistavat kulujen oikeellisuuden.

Oikaisumenettelysäännös

Valtionavustuslaki (688/2001) 34 §

Oikaisuvaatimusviranomainen

Päätökseen tyytymätön saa vaatia oikaisua Opetushallituksesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi, ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuskirje ja sen liitteet

Vaatimus on tehtävä kirjallisesti. Kirjelmässä on ilmoitettava seuraavat asiat:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miltä kohdin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutokset, joita vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
  • vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)

Vaatimus on allekirjoitettava ja siihen on liitettävä

  • oikaisuvaatimuksen alainen päätös tai sen jäljennös
  • muuta materiaalia, johon halutaan nojautua

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Kirjelmä on toimitettava oikaisuvaatimukselle säädetyn ajan kuluessa eli viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä osoitteeseen:

Opetushallitus/Kansainvälistymispalvelut

PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki