kvyhteistyo_johannes_jansson_547x262px.jpg

Bild: Johannes Jansson | norden.org

Internationellt samarbete

I den här delen beskrivs kort hur internationalisering främjas inom olika instanser och forum samt vilka processer som utgör bakgrund till arbetet.

Den nationella nivån

Vid Undervisnings- och kulturministeriet, som CIMO är underställt, utgör ministeriets egen strategi ramverk för verksamheten. Närmare riktlinjer för utbildning och forskning ingår i Utvecklingsplan för utbildning och forskning, och för frågor som berör barn och ungdomar i det motsvarande Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet.

Därtill definieras internationaliseringsärenden i olika strategier och handlingsprogram, som exempelvis högskolornas internationaliseringsstrategi.

Ministerierna påverkar internationaliseringen inom sina respektive förvaltningsområden; viktiga ministerier för CIMOs verksamhetsområden är utöver Undervisnings- och kulturministeriet även Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet och Finansministeriet.

I riksdagen behandlas teman som gäller CIMOs verksamhetsområden närmast i bildnings- och framtidsutskotten.

Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet hör till de mest långvariga formerna av officiellt regionalt samarbete i världen. Samarbete bedrivs bland annat inom politik, ekonomi och kultur.

Nordiska ministerrådet är samarbetsorganet för medlemsländernas regeringar. Finland är ministerrådets ordförandeland 2011.

Vid CIMO är det viktigaste instrumentet för nordiskt samarbete Nordplus-utbildningsprogrammen.

Den europeiska dimensionen

Det internationella samarbetet har kontinuerligt ökat i betydelse inom Europeiska unionens verksamhet på utbildningsområdet, ungdoms- och kultursektorn samt i medborgarsamhället. Utbildningen har fått en allt större roll i strategin EU 2020 och initiativet Youth on the Move - Unga på väg. Alla riktlinjer som gäller europeisk utbildning har samlats i strategin Education and Training 2020.

Framför allt politiska processer inom det europeiska samarbetet (t.ex. Bologna, Köpenhamn) beskrivs närmare på undersidorna i den här delen. Processerna påverkar till exempel EU-programmen som CIMO verkställer i Finland.

EU:s samarbete med tredje länder ökar också ständigt i omfattning. Detta sammanhänger bland annat med EU-ländernas utrikespolitik och utrikesförvaltning som är under uppbyggnad. Utvecklingen tar sig även uttryck på CIMOs verksamhetsområden, eftersom det ingår tredje länder i många program.

Globalt samarbete i internationella organisationer och nätverk

CIMO stödjer FN:s millenniemål och Finlands utvecklingspolitiskamål för att minska fattigdomen och främja hållbar utveckling. Det här gör man bland annat genom att stödja nätverkssamarbete mellan högskolor i Finland och utvecklingsländer samt genom att rekrytera unga experter till internationella organisationer inom ramen för FN:s program för biträdande experter.