lainatakausväline

Kreativa Europa-lånegaranti
(Cultural and Creative Sector Guarantee Facility)

Programmet Kreativa Europa finansierar ett lånegarantiinstrument för de kulturella och kreativa sektorerna med 121 miljoner euro.

Målet är att lånegarantiinstrumentet ska bidra till att det beviljas banklån åt aktörer inom kulturella och kreativa branscher för ett värde på över 600 miljoner euro under de följande sex åren.

Europeiska investeringsfonden (European Investment Fund, EIF) administrerar lånegarantiinstrumentet. EIF erbjuder borgen och kontraborgen utan avgift åt finansinstitut som har valts med i arrangemanget, så att de med mindre risk kan rikta lånefinansiering till kulturella och kreativa sektorer. Det har konstaterats att det är svårt att få kredit inom dessa sektorer, eftersom garantierna ofta är immateriella, marknaden liten och efterfrågan osäker.

Vem kan ansöka om lånegaranti?

Lånefinansieringen är avsedd för mikro-, små och medelstora företag samt organisationer inom kulturella och kreativa branscher i EU-länderna, Norge och Island. Aktörerna får information om finansieringsmöjligheterna direkt av bankerna och finansinstituten som deltar i arrangemanget.

EIF söker som bäst intresserade finansinstitut genom en fortgående öppen ansökningsomgång. Enligt den planerade tidtabellen ska lånegarantiinstrumentet starta stegvis i slutet av 2016, när EIF väljer finansinstituten som får borgen. Urvalet meddelas på EIF:s webbplats.

Det finns ännu ingen information om vilka finska eller nordiska banker som eventuellt är med i systemet; alla finansinstitut med verksamhet i EU-länderna samt i Norge och Island kan ansöka.

Utbildning för finansinstituten

Utöver lånegarantiinstrumentet är syftet även att öka bank- och finansvärldens kunskaper om verksamheten inom kulturella och kreativa sektorer med hjälp av utbildning.

För att det i framtiden ska vara enklare att få lånefinansiering, behövs kunskaper bland annat om affärsmodellerna och metoder för bedömning av kreditrisken inom dessa branscher. EIF ansvarar för att arrangera utbildningen och väljer utbildare utifrån ett öppet anbudsförfarande.

Sektorsövergripande programområde

Inom detta programområde finansieras ett lånegarantiinstrument för de kulturella och kreativa sektorerna. Det är avsett att underlätta möjligheterna för mikro-, små och medelstora företag inom dessa sektorer att få lånefinansiering för sin verksamhet.