Utländska universitet som har undervisning i finska språket och Finlands kultur

Utbildningsstyrelsen erbjuder årligen cirka 20 praktikplatser vid utländska universitet som har undervisning i finska språket och Finlands kultur. Praktikens längd är 3–4 månader.

För vem är praktiken avsedd?

Praktik vid ett universitet med undervisning i finska är avsedd för studerande som behärskar finska på modersmålsnivå och som studerar något av följande ämnen vid ett universitet i Finland

  • finska språket
  • finsk-ugriska språk
  • inhemsk litteratur eller
  • något annat ämne som anknyter till Finlands kultur

eller som nyligen avlagt examen i något av dessa ämnen. Vid tidpunkten för praktikens början får det ha gått högst ett år efter det att examen avlades.

Man kan ansöka om praktikplats när man studerat finska som huvud- eller biämne i minst två år. I övrigt varierar kraven enligt platsen.

Praktikantens uppgifter

Praktikantens uppgifter kan vara att bland annat

  • delta i undervisningen
  • leda konversationstimmar
  • sammanställa och framställa studiematerial
  • handleda studerande
  • sköta biblioteket.

Arbetspraktik är handlett arbete och praktikanten har en egen handledare, vanligen en lektor i finska språket och Finlands kultur.

Hur ansöker man om praktik?

Man kan göra en ansökan två gånger i året: i mars-april ansöker man om praktikantperioder som börjar i juli–december och i september-oktober till praktik som börjar i januari-juni. De exakta ansökningstiderna växlar från år till år.

Ansökningstiden under våren 2012 var 5.–19.3. och under hösten 17.9.–1.10.2012.

Obs! Från och med början av 2012 ska sökande ha ett rekommendationsbrev på finska från den egna institutionen/det egna ämnet (t.ex. av professor eller lektor), med en bedömning av den allmänna studieframgången och lämplighet för den aktuella praktikplatsen. Rekommendationsbrevet kan t.ex. bifogas till ansökan som skickas per post eller läraren kan själv skicka det direkt till programmets ansvariga per post eller e-post.

Efter avslutad praktik skickar praktikanten en rapport om sin praktik till Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsblankett och anvisningar

Elektronisk ansökningsblankett

Rapportering

Rapportblankett för praktikanten

Mer information

Riitta Uotila
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 525