Undervisningsbesök till ett utländskt universitet

Undervisningsbesöken går ut på intensivkurser i finska språket eller Finlands kultur som ges av lärare och forskare från finländska universitet. CIMO arrangerar undervisningsbesök till sådana utländska universitet som undervisar i finska språket och Finlands kultur.

Syftet med undervisningsbesöken är att komplettera undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet och samtidigt främja den internationella nätverksbildningen bland lärare och forskare vid finländska och utländska universitet.

Vilken typ av kurser?

Undervisningsbesökets ämne och tidpunkt fastställs av den mottagande institutionen enligt dess behov. Kursen som gästläraren håller är anpassad till de studerandes undervisningsprogram och de lokala examenskraven.

Undervisningsbesöket pågår i 5–10 dagar och omfattar 12–25 timmar föreläsningar. Kursen kan också innehålla förhandsuppgifter samt en sluttentamen eller ett slutarbete.

Målet är att en så stor del som möjligt av undervisningen under besöket ska ges på finska. Undervisningsspråket kan också vara annat än finska om det mottagande universitetet anser att det är ändamålsenligt.

Gästen och en lärare i finska språket och Finlands kultur vid den mottagande institutionen avtalar tillsammans om undervisningsbesökets detaljer, som kursens innehåll, genomförande, tidpunkt, längd osv.

Vem kan ansöka?

Undervisnings- och forskningspersonal i anställningsförhållande vid finländska universitet, utom doktorander och timlärare.

Betalningarna sköts av gästens hemuniversitet. Sökande ska redan innan ansökan inlämnas diskutera saken med institutionsföreståndaren för att utreda om arrangemanget passar institutionen. Se punkten Kostnader nedan.

Hur ansöker man om undervisningsbesök?

Ansökningstiden är varje år på hösten för kurser som arrangeras följande kalenderår. Man kan anmäla sitt intresse för flera kurser med samma ansökan. År 2012 upphör ansökningstiden 31.10.

Man kan anmäla sitt intresse för flera kurser med samma ansökan. Man kan dock hålla högst två kurser per år som gästlärare. Om den sökande inbjuds till flera undervisningsenheter, ska han eller hon välja högst två av dessa.

Ansökan skickas per e-post till kontaktpersonen vid CIMO, se nedan.

Till ansökan bifogas meritförteckning.

Ansökningsblankett (doc) (på finska)

CIMO skickar gästlärarns ansökningar till institutionen vid det mottagande utländska universitetet för slutligt urval. Om det finns flera sökande gör CIMO ett preliminärt urval.

Kostnader

CIMO betalar inte arvoden eller andra ersättningar direkt till gästläraren utan beviljar heminstitutionen ett anslag för att genomföra undervisningsbesöket. Institutionen sköter utbetalningarna (lärarens arvode, resekostnader osv.) och fakturerar CIMO enligt de verkliga kostnaderna. CIMO ersätter inte institutionen separat för detta arbete.

CIMO ersätter kostnaderna som det sändande universitetet har för besöket: gästlärarens undervisningsarvode,dagtraktamenteoch resekostnader samt i vissa undantagsfall också inkvartering. Login betalas dock i regel av det mottagande universitetet.

I undervisningsarvodet ingår utöver den egentliga undervisningen också framställning av undervisningsmaterial samt tiden för att korrigera förhör eller övningsarbeten.

Dagpenning betalas enligt statens resereglemente för rese- och undervisningsdagarna. Resan görs enligt statens resereglemente med det billigaste färdsättet. I besöket kan ingå högst ett veckoslut (eller t.ex. ankomstdag söndag, avresedag nästa lördag). Avsikten är att besöket inte ska innehålla dagar utan undervisning.

Praktiska arrangemang

CIMOs kontaktperson koordinerar besöken mellan den avsändande finländska och den mottagande utländska institutionen.

Gästläraren och den sändande institutionen gör upp en budget som skickas till CIMO senast en månad före besöket. Gästläraren får anvisningar och närmare information av kontaktpersonen vid CIMO.

Gästläraren arrangerar själv sin resa.

Rapportering

Gästläraren skickar en rapport över den undervisade kursen till CIMO inom två månader efter besökets slut.

Rapporteringsanvisningar för gästlärare (på finska)

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss