Ackreditering

Avsikten med ackrediteringen är att sporra läroinrättningarna till strategisk planering för internationalisering. Målet är att student- och personalmobiliteten planeras och genomförs på ett långsiktigt sätt som håller god kvalitet.

Erasmus+ stadga för mobilitet inom yrkesutbildningen kan ansökas av organisationer som genomför student- och personalmobilitet med bra kvalitet enligt organisationens internationaliseringsstrategi. Mobilitetsstadgan gör det möjligt att ansöka om fortsatt finansiering med en enklare ansökningsprocess.

Ansökningstiden för stadga för mobilitet slutar den 16 maj kl. 13 (kl. 12 CET). Besluten om ackreditering kommer i september 2019. De som får stadga för mobilitet i den här ansökningsomgången kan ansöka mobilitetsbidrag med förenklad ansökningsprocess 2020. Ackrediteringen gäller till programperiodens slut.

Ansök stadga för mobilitet

Ackreditering för mobilitet inom yrkesutbildningen, dvs. stadga för mobilitet, kan ansökas av organisationer som har tillräcklig erfarenhet av att ha genomfört yrkesutbildningens mobilitetsprojekt inom ramen för Programmet för livslångt lärande (Leonardo da Vinci) och Erasmus+, en internationaliseringsstrategi samt framtidplaner för utveckling av internationell verksamhet. Stadga för mobilitet kan också ansökas av konsortier för avsändande organisationer.

Läs mer om målen med stadga för mobilitet och anvisningarna för sökande

Läs noggrant igenom utlysningen, anvisningarna för sökande och urvalskriterierna innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Registrera organisationen och skaffa en PIC-kod

För att kunna lämna in en ansökan måste organisationen registrera sig i kommissionens ansökningssystem och skaffa sig en PIC-kod (Participant Identification Code). Också alla partner i projektet måste skaffa sig en PIC-kod. Anvisningar för hur man gör registreringen och skaffar en PIC-kod finns på webbsidan för Erasmus+-ansökningsprocessen.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den inom utsatt tid

Ansökningsblanketten och anvisningar för att fylla i pdf-blanketten finns på sidan Erasmus+-ansökningsprocessen:

Ansöknings- och urvalsprocessen

Bedömningen av ansökningarna tar cirka fyra månader.

Tidtabell för ansökningsomgången 2019
Vecka
Ansökningstiden utgår 16.5. 20
Kontroll av ansökningarnas behörighert 21
Utvärdering av ansökningarna 21-24
Urvalskommitén
Förteckning över beviljade mobilitetsstadgan 39

Rådgivning för ansökan

Vi arrangerar infomöten över webben för sökande, där man går igenom ansökningsprocessen och frågor från sökande. Information om mötena publiceras i vår händelsekalender på webbplatsens förstasida.

Närmare information

  • Sari Huttunen fornamn.efternamn(at)oph.fi