Träningar

Träningarna är en del av volontärtjänsten

Träning är en väsentlig del av en högklassig volontärtjänst. Bra träning ökar volontärens kunskaper och förståelse för det som upplevts, hjälper att bearbeta det egna lärandet samt stöder volontären i att anpassa dig till det nya landet och kulturen under volontärperioden. Träningarna är en rättighet för volontären. De nationella byråerna och medverkande organisationerna är skyldiga att garantera att volontärerna får delta i träning.

Volontärernas träning omfattar:

 • avreseträning, som den avsändande organisationen svarar för,
 • ankomstträning, som arrangeras av den nationella byrån / SALTO-resurscentret när volontärperiodens längd är över 2 mån.,
 • mellanmöte, som arrangeras av den nationella byrån / SALTO-resurscentret när volontärperiodens längd är över 6–12 mån.,
 • återkomstträning, som genomförs av den avsändande organisationen. Även de nationella byråerna anordnar möten för volontärer som återvänt.

När volontärtjänsten är så kort att volontären inte kan delta i gemensamma träningar som anordnas av de nationella byråerna, ska organisationerna som medverkar i projektet anordna tillbörlig träning. I detta fall ansöks bidrag för att anordna träning i samband med projektfinansieringsansökan.

Träningarnas mål och minimikrav gällande innehållet beskrivs i dokumentet Training and Evaluation Cycle Guidelines and Minimum Quality Standards.

Träningen är en del av volontärtjänsten, och därför utgör volontärernas deltagande i träningen, inklusive resor, arbetstid för de unga.

Anmälning till träningar

Den aktör som samordnar projektet har till uppgift att säkerställa att alla volontärer som deltar i projektet får tillbörlig träning under hela projektcykeln. Den samordnande aktören ser till att volontärerna anmäls till gemensamma träningar.

Den nationella byrån i Finland skickar en kallelse till organisationer som beviljats bidrag i Finland till följande ankomstträning, men den känner inte till alla volontärer som kommer till landet.

Om ni inte har fått en kallelse till träningen, kontakta den nationella byrån senast en månad innan träningen börjar för hinna få alla anmälningar fram i tid.

Gemensamma träningar i Finland

Ankomstträningar 2019

 • arrangeras i Karleby på ungdomscentret Villa Elba
 • avsedda för volontärer vars volontärperiod pågår i över två månader
 • ankomst måndag (gemensam transport från järnvägsstationen kl. 13.45)
 • retur lördag med fordon som avgår efter kl. 12.30
TidSista anmälningsdagPlats
18.–23.2 18.1.2019Villa Elba, Karleby. Anmälningsblankett
juni - -
september - -
oktober - -

Mellanmöten 2019

 • arrangeras på utbildningscentret Sopukka i Sibbo
 • avsedda för volontärer vars volontärperiod pågår i 6–12 mån.
 • ankomst onsdag kl. 11.00–12.45 för lunch (det egentliga programmet börjar kl. 13.00)
 • avslutas med lunch som börjar kl. 13.30 på fredag
Tid
Sista anmälningsdagPlats
30.1–1.2 28.12.2018 Sopukka, Sibbo. Anmälningsblankett
27.2–1.3 25.1.2019 Sopukka, Sibbo. Anmälningsblankett
22.-24.5 18.4.2019 Sopukka, Sibbo. Anmälningsblankett
30.10–1.11 24.9.2019 Sopukka, Sibbo. Anmälningsblankett

Möten med återvändande

 • arrangeras en gång om året
 • avsedda för alla volontärer som återvänt till Finland under året
 • kallelsen till volontärer skickas via organisationerna

Ansökan om resekostnadsersättning

Den nationella byrån ersätter volontärernas resekostnader till ankomstträningen och mellanmötet till organisationen i efterhand.

Resorna till träningarna ska göras med det billigaste färdmedlet. Den mottagande eller samordnande aktören ersätter volontären för resekostnaderna mot verifikat och fakturerar därefter den nationella byrån. Faktureringen ska göras inom en månad från att träningen slutat.

Ytterligare information

 • Jutta Kivimäki, tfn 0295 338 568, e-post fornamn.efternamn@oph.fi