Alternativ för ansökan om finansiering

När det gäller ansökan om finansiering för volontärtjänst finns två alternativ beroende på om projektet har samarbetspartner och om man redan i ansökningsskedet har avtalat om verksamhetsperioder eller inte. I samma projekt kan finnas både fastställda och icke-fastställda partnerskap.

1. Fastställda partnerskap

 • används när man redan kommit överens om partnerorganisationer och verksamheter
 • mobilitetsperiodernas finansiering bestäms per land

2. Icke-fastställda partnerskap

 • används när man inte ännu kommit överens om partnerorganisationer och verksamhet
 • i ansökan anges endast 1) hur länge volontärperioderna varar och 2) antalet volontärer
 • i ansökningsskedet blir de bidragsbeloppen de kalkylmässiga genomsnittsbelopp som kommissionen bestämt
 • de slutliga bidragsbeloppen bestäms enligt de i slutrapporten rapporterade verkliga mobiliteterna (men stödet kan inte bli större än det ursprungliga beviljade beloppet)

Kort om volontärtjänstens behörighetsregler

Vilka slags organisationer kan vara sökande och projektpartner?

 • varje organisation som deltar i projektet ska vara ackrediterad
 • ackreditering kan ansökas av icke-vinstbringande, allmännyttiga aktörer som föreningar och organisationer, offentliga samfund, församlingar och sociala företag
 • den sökande aktören ska vara ackrediterad som en samordnande aktör
 • bidraget ansöks i det land där den sökande aktören är registrerad
 • för att ansökningarna ska ha en tydlig koppling till den finansierande nationella byrån, ska antingen den sändande eller mottagande organisationen i varje verksamhet vara registrerad i det land i vars nationella byrå bidraget ansöks

Projektets längd

 • 3–24 månader
 • alla projekt ska dock senast upphöra 31.8.2021

Volontärtjänstperiodens längd

 • individuell volontärtjänst: 2–12 månader (exkl. resedagar)
 • undantag: individuell volontärtjänst för ungdomar som behöver social förstärkning kan som kortast vara 14 dagar
 • volontärtjänst i grupp: 14–59 dagar (exkl. resedagar)

Antalet deltagare

 • volontärtjänst i grupp 10–40 deltagare / verksamhet

Vem kan delta?

 • en 17–30-årig ung person som är lagligt bosatt i det avsändande landet och som inte tidigare har deltagit i EVS- eller Erasmus+-volontärtjänst
 • undantag: de som deltagit i en volontärtjänst på mindre än 60 dagar kan delta i en annan volontärtjänst
 • volontärer som rör sig mellan programländerna ska registrera sig i Europeiska solidaritetskåren och de ska också väljas i solidaritetskårens PASS-databas

Var genomförs volontärtjänsten?

 • volontärtjänsten genomförs i det land där den partnerorganisation som tar emot volontären är registrerad
 • en volontär som kommer från ett programland kan genomföra sin tjänst antingen i ett annat programland eller inom EU:s grannområden
 • en volontär som kommer från EU:s grannområde kan genomföra sin tjänst endast i programlandet

Förberedelsemöte (Advance Planning Visit)

 • möjligt endast i projekt, där volontärer som är i en svagare ställning än andra deltar
 • längd högst två dagar (exkl. resedagar)
 • antal deltagare: högst en deltagare från respektive sändande organisation (antalet deltagare kan vid behov ökas när tilläggsdeltagarna är unga som är på väg att bli volontärer och som behöver social förstärkning)
 • kan inte genomföras i projekt, där partnern inte har bestämts

Hur bildas finansieringsbidraget för volontärtjänstprojekt?

Typ av bidrag
Grunder för beviljande
Resebidrag
(Travel)
 • fastställda partnerskap: baserat på avstånd 20–1500 € / resenär
 • icke-fastställda partnerskap: 302 € / resenär
 • ersätter resekostnaderna för volontären och en eventuell följeslagare (accompanying person) från hemmet till volontärtjänstorten och tillbaka
 • kan även ansökas för att ersätta resekostnaderna för förberedelsemötet
 • stödet bestäms enligt antalet resekilometer
 • för beräkning av resan används Europeiska kommissionens avståndsräknare
 • bidragsbeloppen per kilometer specificeras längre ner i tabellen
Organiseringsbidrag
(Organisational support)
 • i Finland 26 € / dag / volontär (780 € / mån.)
 • icke-fastställda partnerskap: 20,50 € / dag / volontär (615 € / mån.)
 • täcker kostnader relaterade till genomförande av projektet (boende, måltider, lokaltrafik, handledning i arbetet, mentorverksamhet, administration)
 • stödbeloppet varierar efter land
 • till regionala eller nationella offentliga samfund, organisationer som främjar europeiskt regionalt samarbete samt företag som bär samhällsansvar kan beviljas 50 procent av verksamhetsbidraget till organisationer
Individuellt bidrag
(Individual support)
 • i Finland 5 € / dag / volontär (150 € / mån.)
 • icke-fastställda partnerskap: 4,5 € / dag / volontär (135 € / mån.)
Bidrag för språkstudier
(Linguistic support)
 • till dem som kommer till Finland 150 € / volontär för studier i finska eller svenska
 • till dem som sänds från Finland 150 € / volontär med undantag för områden för spanska, engelska, nederländska, italienska, franska och tyska
 • icke-fastställda partnerskap: 150 € / volontär
 • beviljas för språkstudier i destinationslandet i långvariga volontärperioder på över två månader; stöd beviljas inte för områden för spanska, engelska, nederländska, italienska, franska och tyska (volontären beviljas licens att studera dessa språk på OLS-plattformen på nätet)
OLS-språkstöd
(Linguistic support)
 • OLS (Online Linguistic Support) är ett webbaserat program som utvecklats för a) bedömning av språkkunskap och b) språkstudier
 • OLS-språk (18 st.): spanska, engelska, nederländska, italienska, franska och tyska samt bulgariska, grekiska, kroatiska, portugisiska, polska, rumänska, svenska, slovakiska, finska, danska, tjeckiska och ungerska
 • avsett endast för långvariga volontärperioder (över två mån.)
 • om volontären tänker studera något av OLS-språken in destinationslandet, beviljas en OLS-licens
Specialbidrag
(Special needs support)
 • täcker 100 procent av de direkta, projektrelaterade tilläggskostnaderna som orsakas av särskilda behov hos en deltagare med funktionsnedsättning eller långtidssjuk deltagare (t.ex. assisterande person, särskilda behov gällande logi och resor, nödvändiga redskap, teckenspråkstolkar osv.)
Exceptionella kostnader
(Exceptional costs)
 • täcker 100 procent av de verkliga, projektrelaterade tilläggskostnaderna, till exempel:
 • visumrelaterade kostnader
 • vaccinationer och obligatoriska hälsogranskningar
 • registreringskostnader
 • kostnader som uppkommer av att utsatta unga deltar
 • logi- och måltidskostnader under det förberedande mötet

Dessutom kan bidrag beviljas för effektiviserat stöd för volontärer som behöver social förstärkning, förutsatt att behovet av tilläggsstöd är motiverat och genomförandet beskrivs i projektansökan.

I exceptionella kostnader kan även särskilt höga resekostnader räknas med. Bidrag för resekostnader kan ansökas som exceptionella kostnader upp till 80 procent av de verkliga kostnaderna, om sökanden i ansökan kan visa att standardstödet baserat på avstånd skulle täcka mindre än 70 procent av de verkliga resekostnaderna. I detta fall ansöks resebidrag inte alls under resebidraget, utan hela 80 procent ansöks som exceptionella kostnader.

Resebidrag baserade på avstånd

Resans längd i km
Bidrag € / deltagare
10–99 20
100–499 180
500–1999 275
2000–2999 360
3000–3999 530
4000–7999 820
8000– 1500

Ytterligare information

 • Jutta Kivimäki, tfn 0295 338 568, e-post fornamn.efternamn@oph.fi
 • Hilma Ruokolainen, tfn 0295 338 505, e-post fornamn.efternamn@oph.fi