Se också

Om prioriteringar och mål i programmet Erasmus+:Till sökande

Icke-formellt lärande och Youthpass

Delta i utbildning!

Delta i utbildning för att lära dig hur man bäst genomför ett projekt. Kommande utbildningar och seminarier ser du i CIMOs händelsekalender

Annanstans på nätet

Söker du projektpartner? Du kan hitta en i Otlas-databasen:

Otlas Partner-Finding Tool

En omfattande uppsättning övningar och metoder som kan sökas ämnesvis

Salto Toolbox for training

Ungdomsutbyte

Ungdomsutbyte är en internationell träff för ungdomsgrupper, som de unga själva har planerat. Tanken med träffen är att ungdomarna ska lära sig mer om ett ämne som intresserar dem och som ansluter till de mål och prioriteringar som programmet Erasmus+ har satt upp för ungdomssektorn. Den gemensamma planeringen kulminerar i själva utbytet där planerna genomförs i en av gruppernas hemland.

I planeringsskedet fattar unga från olika länder beslut tillsammans: de beslutar om projektets ämne och bygger upp ett aktivt program som hjälper deltagarna att lära sig mer om ämnet. Det dagliga programmet ska innehålla aktiviteter som de unga själva leder enligt sina färdigheter. Den aktiva verksamheten väcker nya tankar och ungdomarna lär sig av varandra.

Lärande identifieras och erkänns

Ungdomarna evaluerar sitt lärande i förhållande till de uppställda målen. Erfarenheterna som de fått genom aktiviteterna analyseras antingen i grupp eller med stöd av vuxna. Nya kunskaper, färdigheter och attityder identifieras genom samtal och man diskuterar tillsammans vilken betydelse de kan få i vars och ens liv. Till sist kan erfarenheterna antecknas i ett europeiskt Youthpass-intyg.

I projektets planering, förberedelser och genomförande får varje grupp stöd av en vuxen gruppledare, som ansvarar för att föra de unga vidare i sina funderingar och hjälper dem att identifiera vad de har lärt sig.

Ett ungdomsutbyte kan innefatta ett förberedande besök (APV) där gruppledarna och en ungdom från varje deltagande grupp träffas i ett par dagar hos värdgruppen. Under det förberedande besöket kan man bekanta sig med platsen för träffen och partnerna, avtala om gemensamma spelregler och gemensam praxis.

Bidragsreglerna för ungdomsutbyte i korthet

Vem kan ansöka bidrag?

 • Ideella organisationer, offentliga instanser och samhälleliga företag samt ungdomsgrupper
 • Regionala och nationella offentliga organ, företag med samhällsansvar och regionala sammanslutningar och nätverk (för dessa sökande är bidragsbeloppet 50 % av stödet till organisationer)

Hur många deltagarländer?

 • Minst 2 länder
 • Deltagarländerna kan vara programländer eller EU:s grannländer
 • Projektet genomförs i ett deltagarland

Vem kan delta i projektet?

 • En grupp av ungdomar i åldern 13–30 år från varje partnerland
 • Varje grupp har vuxna gruppledare

Hur många deltagare?

 • Projektet har minst 16 och högst 60 unga deltagare
 • Minst 4 ungdomar från varje land
 • Minst 1 vuxen gruppledare/grupp

Verksamhetens längd

 • Projektperiod 3–24 månader (inom vilken träffen infaller)
 • Träffen 5–21 programdagar + resdagarna

Förberedande besök: längd och deltagare

 • Högst 2 programdagar + resdagarna
 • 1 deltagare/grupp
 • Om en av deltagarna är en ungdom från gruppen, kan gruppen skicka två deltagare

Vad består bidraget till ungdomsutbyten av?

Projektbidraget täcker aldrig projektets alla kostnader, utan varje grupp ska också samla egen finansiering för att täcka projektets utgifter. Bidraget beräknas utifrån engångsersättningar och verkliga kostnader. Engångsersättning betyder en viss summa som beviljas exempelvis för resekostnader. Det beror på biljetternas pris hur stor deltagarnas egen finansiering blir. Det lönar sig att samla ihop till andelen av egen finansiering tillsammans genom att arrangera olika evenemang och jippon.

Utgifterna som baserar sig på verkliga kostnader uppskattas i början av projektet och intygas med kvitton i slutet av projektet.

Bidragstyp

Vad ingår?

Projektstöd

 • Bidrar till kostnader för att genomföra projektet (logi, mat, lokaltrafik, utrustning, administration)
 • 45 €/deltagare + utbildare + facilitatorer/aktivitetsdag (i Finland)
 • Schablonbeloppet beror på verksamhetsland
 • Betalas inte för resdagarna
 • Regionala eller nationella offentliga samfund, organisationer som främjar europeiskt regionalt samarbete och företag som bär samhällsansvar kan beviljas 50 % av projektstödet för organisationer

Resebidrag

 • Bidraget kan användas för resor till och från verksamhetsorten
 • Täcker inte resor under själva utbytet
 • Engångsersättning betalas enligt resans längd
 • Avståndstabellen visar resans längd
 • Ett bidragsbelopp beviljas per resenär
 • Bidragsbeloppen specificeras i tabellen nedan

Stöd till funktionshindrade deltagare

 • Täcker 100 % av verkliga tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av deltagarens specialbehov (t.ex. assistent, specialbehov vid logi och resor, nödvändiga hjälpmedel, teckenspråkstolk osv.)

Specialbidrag

 • Täcker 100 % av verkliga tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av specialbehov bland ungdomar med sämre förutsättningar än andra
 • Täcker 100 % av kostnader för att skaffa pass och visum, för uppehållstillstånd, vaccinationer
 • Täcker 100 % av logikostnader under föreberedande besök

Resans längd är avgörande för bidragsbeloppet som beviljas för resekostnader.

Avståndskalkylatorn (Distance calculator)

Resans längd km

Bidrag

€/deltagare

10–99

20

100– 499

180

500 –1999

275

2000 – 2999

360

3000 – 3999

530

4000 – 7999

820

8000–

1500

Närmare information