Strategisk EVS

Strategisk EVS (KA135) är en form av volontärtjänstprojekt som är avsedd för erfarna EVS-organisationer. Den följer till största delen reglerna för vanlig volontärtjänst.

För att ett projekt ska vara strategisk EVS, bör av projektplanen framgå bl.a.

 • organisationens förmåga att genomföra ett projekt också under föränderliga förhållanden (den sökande är en erfaren EVS-organisation) samt
 • vilket samhälleligt behov eller vilken samhällelig utmaning projektet är avsett att svara mot.

Projektet bör eftersträva en klar och bestående verkanutom på frivilligarbete och på organisationen också utanför projektet.

Ansökningstiderna 2017

Ansökan till ett strategiskt EVS-projekt görs på en separat ansökningsblankett (KA135 Strategic EVS) under en ansökningsomgång som slutar onsdagen 26.4.2017.

Om en eventuell ansökningsomgång på hösten (slutar 4.10) besluts senare separat.

Tilläggsuppgifter om ansökningstiderna:

Till sökande

För den ansökningsomgång som avslutas 26.4.2017 har för strategiska EVS-projekt beviljats högst 650 000 € att sökas. Detta belopp beviljas dock inte till en organisation.

Vad är ett strategiskt EVS-projekt?

I ansökningsskedet kan endast en (1) organisation vara sökande av ett strategiskt EVS-projekt. Samma organisation kan få bidrag för ett strategiskt EVS-projekt endast en (1) gång per kalenderår.

Projektet kan ha partnerorganisationer både från programländer och från partnerskapsländer. Partnerorganisationerna ska vara ackrediterade senast då EVS-perioderna börjar.

Minst en (1) avsändande eller mottagande aktör ska vara från det land där ansökan lämnas in. Projektet ska ha minst en (1) avsändande aktör och en (1) mottagande aktör från olika länder. Den samordnande organisationen kan om den så önskar fungera som avsändande eller mottagande organisation.

Alla funktioner i ett strategiskt EVS-projekt ska ordnas i enlighet med anvisningarna i EVS Charter.

Projektets särdrag

Ett strategiskt EVS-projekt kan pågå 12–36 månader, men alla projekt ska sluta före 31.8.2020. För projekt som pågår längre än 24 mån uppgörs en mellanrapport.

I projektet kan ingå EVS-perioder av olika längd för individer eller grupper och i det kan också ingå förberedande möten (Advance Planning Visit, APV).

I ett strategiskt EVS-projekt finns många flexibla element.

 • längden på volontärers perioder får ändras från de ansökta
 • partnerorganisationer får tas med under hela projektperioden
 • antalet volontärer får ändras med 10 procent jämfört med det som anges i ansökan (om det i projektet t.ex. ingått mobilitetsperioder för 10 volontärer får projektet genomföras också med 9 eller 11 volontärer)

Trots flexibiliteten ska projektet och dess genomförande vara planerat i sin helhet redan i ansökningsskedet. Planerna bör klart framgå av ansökan. Trots flexibiliteten får det bidrag som beviljats för projektet inte överskridas.

Volontärer

Antalet volontärer som deltar i projektet är inte begränsat. Ungdomar kan göra endast en (1) EVS-period om perioden är längre än två månader.

Ni uppmuntras som volontärer anta ungdomar som är registrerade i databasen för Europeiska solidaritetskåren (ECS).

Kompletterande verksamhet

I ett strategiskt EVS-projekt kan också ingå nationell och internationell kompletterande verksamhet (complementary activities). Dessa bör bidra till att uppnå målet för projektet och/eller förstärka effekten av EVS-projektet. I ansökan ska man motivera behovet av kompletterande verksamhet och det mervärde den medför.

Kompletterande verksamhet kan vara bl.a.

 • jobbskuggning (job shadowing)
 • utredningar
 • produktion av PR- och informationsmaterial
 • utbildning, workshoppar och seminarier

För kompletterande verksamhet ersätts 80 procent av de stödberättigade kostnaderna, dvs. för kompletterande verksamhet behövs en självriskandel på 20 procent. Tjänster som används för kompletterande verksamhet kan också köpas utifrån.

Samarbetspartner (Associated partners)

I ett projekt kan delta också icke-ackrediterade organisationer i rollen som samarbetspartner (bl.a. aktörer och företag inom den offentliga eller den privata sektorn). Samarbetspartnernas uppgift i ett projekt är att hjälpa till med att föra någon viss uppgift framåt och/eller sprida information.

En samarbetspartner kan inte fungera som en avsändande eller mottagande organisation i projektet. De får inte heller finansiering från projektet.

I ansökan ska man för varje samarbetspartner beskriva och motivera deras roll i projektet och det mervärde de har.

Exempel:

 • kommunens socialväsen eller arbets- och näringsbyrå i ett projekt vars mål är att få ungdomar som är i en svagare ställning än andra att delta i volontärtjänst

Strategiskt EVS-projekt: finansieringsbidrag

Finansieringen av ett strategiskt EVS-projekt består till största delen av samma element som bidraget för andra EVS-projekt. Projektens resebidrag, organiseringsbidrag, individuella bidrag, bidrag för språkstudier, OLS-licenser, specialbidrag och extraordinära kostnader fastställs enligt de gemensamma reglera för alla EVS-projekt.

Finansieringsreglerna för EVS-projekt finns här:

Europeisk volontärtjänst (EVS)

Ett tillägg som gäller finansieringen av strategiska EVS-projekt är dock detta:

Komplementerande verksamhet (Complementary activities)

• 80 procent av de faktiska kostnaderna ersätts på basis av rapporteringen

Alternativ för ansökan om finansiering

När det gäller ansökan om finansiering för ett strategiskt EVS-projekt finns två alternativ beroende på om projektet har samarbetspartner och om man redan har avtalat om verksamhetsperioder eller inte. I samma projekt kan finnas både fastställda och icke-fastställda partnerskap.

1. Fastställda partnerskap

 • används när man redan kommit överens om partnerorganisationer och verksamheter
 • för deras del meddelas mobiliteter enligt finansierignsreglerna på samma sätt som i andra EVS-projekt

2. Icke-fastställda partnerskap

 • används när man inte ännu kommit överens om partnerorganisationer och verksamhet
 • i ansökan anges endast 1) hur länge volontärperioderna varar och 2) antalet volontärer
 • i ansökan anges som kostnad det kalkylerade medeltal som kommissionen fastslagit
 • de faktiska kostnaderna rapporteras i samband med slutrapporten

Medeltal för icke-fastställda partnerskap

Määrittämättömien kumppanuuksien keskiarvoluvut

Bidragsform

EVS programländer

EVS partnerländer

Förberedande möte (APV)
Resebidrag
(/person)
290 € 335 € 302 €
Organiseringsbidrag
(/person och dag)
19 € 18 € kan inte sökas
Individuellt bidrag
4 € 3 € kan inte sökas
Bidrag för språkstudier
(/person)
150€ och/eller OLS 150€ och/eller OLS kan inte sökas

De andra detaljerna som gäller strategiska EVS-projekt är de samma som för andra EVA-projekt. Mer information om följande frågor finns på EVS-sidorna:

Europeisk volontärtjänst (EVS)

 • Förberedande möte
 • EVS som inlärningserfarenhet – Youthpass
 • Förberedande av EVS-volontärer (bl.a. ankomstträffar och mellanträffar)

Ytterligare information

Jutta Kivimäki