EVS -materialer

EVS CHARTER

Vad kan man vänta sig av ett EVS-projekt?

Välkomstbrev till EVS-volontär

Se också

Icke-formellt lärande och Youthpass

Länder som deltar i programmet

Till sökande

Var hittar jag en projektpartner?

Man kan hitta en samarbetspartner till ett EVS-projekt inom sitt befintliga nätverk eller under en internationell utbildning. Det går också att söka partner i

Otlas-database

Otlas Database

EVS20v_tytto_ja_poika_M_fernandez547x262.jpg

Bild: Marco Fernandez

Europeisk volontärtjänst EVS

Inom ramen för europeisk volontärtjänst (EVS) kan man genomföra internationellt volontärarbete. Ett volontärtjänstprojekt har alltid tre parter: organisationen som sänder volontären, den unga volontären och organisationen som tar emot volontären.

Volontärtjänsten påverkar såväl de deltagande ungdomarna som organisationerna och samhällena där volontärerna är verksamma. Deltagande vidgar synen på världen, berikar lokalsamhället och utvecklar kompetensen. Genom sina gemensamma aktiviteter utbyter volontärerna och organisationen erfarenheter, lär sig nya färdigheter av varandra och får en öppnare attityd mot det som är annorlunda. I och med det internationella umgänget får också de lokala ungdomarna en vidgad syn på världen. De unga lär sig något om såväl den egna som den andra kulturen.

Allmännyttiga organisationer får möjlighet att utveckla den egna verksamheten och skaffa sig erfarenheter av interkulturellt utbyte i arbetslivet och vardagen. Organisationer uppmuntras särskilt att använda sig av volontärtjänsten som ett medel för social delaktighet för att förbättra ungdomars möjligheter att hantera sin tillvaro och förhindra marginalisering.

Volontärtjänsten kan bestå av exempelvis:

 • assistentarbete i en ungdomsverkstad
 • genomförande av mångkulturella verkstäder
 • internationell fostran i en eftermiddagsklubb
 • planering och genomförande av en kampanj mot droger
 • koordinering av matlagningskvällar på en ungdomsgård
 • fritidsledning inom en idrottsklubb
 • andra aktiviteter som utvecklar ungdomars kunskaper och är tillräckligt omväxlande.

EVS i korthet

EVS i ett nötskal

Deltagare

 • Ett projekt har alltid 3 parter: Sändande organisation, mottagande organisation och ung(a) volontär(er)
 • Ett projekt kan ha 1–30 volontärer
 • De deltagande organisationerna ska vara allmännyttiga, icke vinstdrivande instanser som organisationer, kommunala aktörer, församlingar eller andra sammanslutningar.
 • Organisationen måste redan i ansökningsskedet vara ackrediterad, det vill säga godkänd av det egna landets nationella programkontor; i Finland görs ackrediteringen av Utbildningsstryrelsen.
 • Volontären är 17–30 år; det ställs inga krav på t.ex. språkkunskaper eller utbildning.

Längd

 • Volontärperioden pågår i regel i 2–12 månader.
 • Volontärtjänst för social inkludering kan vara kortare: 2 veckor–2 månader.
 • Grupprojekt med minst 10 volontärer pågår i 2 veckor–2 månader.

Ansökan

 • Det är organisationen som ansöker om bidraget, volontären ansöker alltså inte själv.
 • En av de deltagande organisationerna koordinerar projektet och lämnar in den gemensamma ansökan till sitt lands nationella programkontor.
 • Vid ansökan behöver man inte ha en namngiven volontär; det räcker med avsändande och mottagande organisationer.

Bidragsbelopp

I Finland betalas ett bidrag på 630 euro/månad för varje volontär till kostnaderna hos både den avsändande den mottagande organisationen.

Resekostnaderna ersätts enligt fasta belopp beroende på resans längd (Distance Bands).

Avståndskalkylatorn (Distance calculator)

Resans längd km

Bidrag €/ deltagare

100–499

180

500–1999

275

2000–2999

360

3000–3999

530

4000–7999

820

8000–

1100

Volontären får fickpengar, som i Finland kan vara beskattningsbar inkomst.

Bidragstyp

Vad täcker det?

Projektstöd

 • Bidrar till att täcka kostnader för att genomföra projektet (logi, mat, lokaltrafik, introduktion i arbetet, mentorverksamhet, administration)
 • 630 €/mån (i Finland)
 • 120 €/mån fickpengar åt volontären (i Finland)
 • Schablonbeloppet beror på verksamhetsland
 • Regionala eller nationella offentliga samfund, organisationer som främjar europeiskt regionalt samarbete och företag som bär samhällsansvar kan beviljas 50 % av projektstödet för organisationer

Resebidrag

 • Täcker resorna från hemorten till och från volontärtjänstorten
 • Resekostnader för ett föreberedande besök (organisation, volontär)
 • Avståndstabellen visar resans längd
 • Bidrag beviljas en gång till varje deltagare
Språkbidrag
 • Det går att ansöka bidrag på 150 € för volontärens studier i mållandets språk i mållandet, med undantag för långvariga (över 2 mån.) volontärperioder i de så kallade OLS-språkområdena
 • Bland annat för alla som kommer till Finland ansöks språkbidrag på 150 € för studier i finska eller svenska

OLS-språkstödet

 • OLS (Online Linguistic Support) är ett webbaserat program för att testa språkkunskaper och studera språk
 • OLS-språken: engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska samt grekiska, portugisiska, polska, svenska, danska och tjeckiska
 • avsett bara för långa volontärperioder (över 2 mån.)
 • om volontären tänker studera något av OLS-språken i mållandet, ska en OLS-licens ansökas för honom eller henne

Stöd till funktionshindrade deltagare

 • Täcker 100 % av verkliga tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av specialbehov hos en deltagare med funktionshinder eller långtidssjukdom (t.ex. assistent, specialbehov vid logi och resor, nödvändiga hjälpmedel, teckenspråkstolk osv.)

Specialbidrag

 • Täcker 100 % av kostnader för att skaffa pass och visum, för uppehållstillstånd, vaccinationer
 • Täcker 100 % av logikostnader under förberedande besök
Därtill kan bidrag beviljas för förstärkt stöd till volontären.

Förberedande besök

Förberedande besök beviljas bidrag bara inom ramen för följande typer av projekt:

 • ungdomar med sämre förutsättningar än andra deltar i projektet eller
 • volontärtjänst används som medel för social inkludering

På det förberedande besöket kan man närmare komma överens om hur volontärperioden ska genomföras i praktiken, vilket stöd volontären behöver och de gemensamma reglerna.

Under besöket får volontären en första inblick i sin period utomlands: får på förhand träffa projektets parter och sina blivande arbetskamrater och bekanta sig med platsen för volontärtjänsten.

Ett förberedande besök fungerar även som stöd för ett nytt samarbetspartnerskap. Det är bra att arrangera ett förberedande besök också när volontärtjänsten används som ett medel för social inkludering.

Det förberedande besöket arrangeras alltid i det mottagande landet. Bidrag kan beviljas för två personer från varje avsändande organisation, den ena av dem är den unga volontären.

Bidrag för förberedande besök beviljas för två dagar, dock inte för resdagarna.

EVS som inlärning – Youthpass

Volontärerna planerar, följer upp och evaluerar sitt eget lärande tillsammans med sin mentor. Med Youthpass-intyget kan volontärerna beskriva inlärningsresultaten och nyckelfärdigheterna som de fått under EVS-projektet för kommande arbetsgivare eller läroinrättningar.

Introduktion för EVS-volontärer

I och med de nya ansökningsblanketterna i programmet Erasmus+ får det nationella programkontoret inte veta när volontärerna kommer till Finland. Därför kan vissa mottagande organisationer bli utan inbjudningar till introduktionerna.

Om ni inte har fått inbjudan till introduktionen, kontakta Jutta Kivimäki på Utbildningsstyrelsen eller skicka e-post till adressen nuoriso@oph.fi senast en månad innan introduktionen startar, så att alla anmälningar hinner komma in i tid.

Ankomstintroduktionen är avsedd för volontärer som är här över 2 månader och mellanträffarna för dem som har en volontärperiod på 6–12 månader.

Ankomstintroduktionerna 2018

TidpunktAnmälningstiden utgår

Plats, anmälningsblankett (på finska)

19.-24.2. 18.1.

Villa Elba, Karleby, anmälningsblankett

28.5.-2.6.
24.-29.9.
29.10.-3.11.

Mellanträffarna 2018

TidpunktAnmälningstiden utgår

Plats, anmälningsblankett (på finska)

12.-14.1.2018 15.12.2017Sopukka, Sibbo, anmälningsblankett
21.-23.2. 18.1.Sopukka, Sibbo, anmälningsblankett
6.-8.6.Sopukka, Sibbo
31.10.--2.11.Sopukka, Sibbo

Närmare information