Läs mera

RAY-forskningssamarbete presenterade forskningresultaten i Europaparlamentet

RAY-forskningstoppmötet 2017

Fakta Express 2b/2018: Ungdomarnas värld förändras, hänger ungdomsarbetet med? Finländska deltagare har fått avsevärd nytta av strategiska utvecklingsprojekt inom programmet Erasmus+ (pdf)

Fakta Express 3b/2014: ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! Man lär sig inte allting i skolan, utan informella lärandemetoder är minst lika effektiva som traditionell skolundervisning – i vissa fall rentav effektivare – för att lära sig viktiga färdigheter.(pdf)

Fakta Express 3/2012 Deltagande gör skillnad! I detta nummer av Fakta express tar vi upp resultatet av enkätundersökningen 2010/2011 i Finland (pdf)

Vaikuttavuus Tutkimuksia Kuva

Forskning

RAY (Research-based Analysis of Erasmus+: Youth in Action) är ett europeiskt forskningssamarbete som fokuserar på forskningsbaserad uppföljning av EU:s ungdomsprogram. RAY undersöker bland annat hur deltagande i programmet påverkar unga och ungdomsarbetare, vad de lär sig och vilka effekter programmet har haft på dem och deras organisationer.

Målet med RAY är att öka förståelsens för vilka effekter internationellt ungdomsarbete har samt producera information till stöd för europeisk ungdomspolitik. Speciellt inriktar sig RAY på processer och resultat som anknyter till icke-formellt lärande (nonformal learning).

RAY-forskningsnätverket omfattar 31 länder. RAY:s studier tillämpar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och målet är att forskningen ska hålla en hög kvalitet.

RAY-forskningssamarbetet inbegriper tre forskningsprojekt: uppföljningsstudien RAY Monitoring, långtidsstudien Long-term Effects of Erasmus+ Youth in Action som kartlägger erfarenheter av delaktighet och aktivt medborgarskap bland unga som deltagit i programmet, samt Competence Development and Capacity Building in Erasmus+ Youth in Action som följer upp kompetensutvecklingen och kapacitetsförstärkningen bland ungdomsarbetare som deltagit i programmet.

Uppföljning

Studien RAY Monitoring (RAY-MON) samlar med hjälp av enkäter in uppgifter om programmets effekter på deltagarna och projektledarna. Undersökningen använder flerspråkiga enkäter för att resultaten från olika länder ska vara så jämförbara som möjligt. Syftet med enkätundersökningen är att utreda EU-ungdomsprogrammets effekter och tillgänglighet samt att samla information om vad programdeltagarna har lärt sig.

Analys av långstidseffekter

Studien Long-term Effects of Erasmus+ (RAY-LTE) fokuserar på att analysera hur delaktighet och aktivt medborgarskap genomförs i EU:s ungdomsprogram. Forskningsprojektet syftar till att utreda hur väl programmet stödjer medborgarfärdigheter och vilka långtidseffekter programdeltagande har på deltagarnas erfarenheter av delaktighet och aktivt medborgarskap.

Tio länder inom RAY-forskningsnätverket deltar i forskningsprojektet. Studien genomförs med hjälp av nätenkäter och intervjuer.

Projektets slutrapport publiceras 2019, men det finns redan resultat som visar att deltagande i Youth in Action verkligen förbättrar medborgarfärdigheterna och förstärker upplevelsen av delaktighet. Enligt studien ökade deltagande i Youth in Action deltagarnas aktivitet speciellt inom medborgar- och organisationsverksamhet samt miljöfrågor.

Kompetensutveckling och kapacitetsförstärkning

Studien Competence Development and Capacity Building in Erasmus+ (RAY-CAP) utforskar kompetensutveckling och kapacitetsförstärkning bland ungdomsarbetare. Studien fokuserar på utbildningar som erbjuds ungdomsarbetare inom ramen för EU:s ungdomsprogram.

RAY-CAP har som mål att utreda hur kurser och utbildningar inom EU:s ungdomsprogram påverkar ungdomsarbetares kompetens och hur kompetensutvecklingen avspeglas i organisationernas ungdomsarbete. Syftet med studien är att producera information om hur internationalisering gagnar ungdomsarbete.

Undersökningen utförs med hjälp av intervjuer, självutvärdering samt kvantitativa enkätstudier.

Närmare information

Irmeli Karhio
Undervisningsråd, gruppansvarig
Tfn +358 295 338 562
fornamn.tillnamn@oph.fi