Programområde 2: Samarbetsprojekt

Erasmus+ finansierar olika typer av samarbetsprojekt:

  • Strategiska partnerskapsprojekt
  • Kunskapsallianser
  • Branschspecifika kunskapsallianser
  • Kapacitetsförstärkningsprojekt med partnerländer utanför Europa

Strategiska partnerskapsprojekt

Funktionen för strategiska partnerskapsprojekt gör det möjligt att genomföra projekt med olika innehåll och omfattning. Projekten kan exempelvis handla om utveckling, mobilitet kopplad till den, samarbete med regionala aktörer, internationella ungdomsinitiativ, skolors långvariga elevutbyten och personalutbyten längre än två månader. Projekten pågår i 2–3 år, inom ungdomssektorn i 6 månader–2 år.

Funktionen av avsedd för alla sektorer. Strategiska partnerskapsprojekt ger även möjlighet till samarbete mellan olika sektorer: inom ett multidisciplinärt, så kallat cross-sectoral-projekt kan till exempel en yrkesläroinrättning och en ungdomsorganisation samarbeta för att förbättra sysselsättningen bland unga.

Kunskapsallianser, branschspecifika kunskapsallianser och kompetensförstärkningsprojekt

Kunskapsallianser (Knowledge Alliances) främjar innovationer i samarbete mellan högskolor och företag. Branschspecifika kunskapsallianser (Sector Skills Alliances) undersöker branschspecifika kompetensbehov och stärker arbetslivsrelevansen inom yrkesutbildningen.

Kapacitetsförstärkningsprojekten genomförs tillsammans med EU:s partnerländer och gäller högre utbildning och ungdomssektorn.