Se också

Erasmus+-programmets programområde 1 för olika sektorer:

Allmänbildande utbildningen

Yrkesutbildningen

Högre utbildningen: Mobilitet och Gemensamma magisterprogram

Vuxenutbildningen

Ungdomssektorn

Programområde 1: Mobilitet

Erasmus+ finansierar mobilitet för lärande. Bidrag beviljas för

  • studerandes och ungas mobilitet
  • personalmobilitet

Studerandes och ungas mobilitet

Denna funktion gäller yrkesutbildning, högskoleutbildning och ungdomssektorn. Finansieringen ges till projekt och ansöks av en organisation, till exempel en läroinrättning eller en förening. Inom ungdomssektorn kan även en grupp av ungdomar ansöka bidrag.

Inom ramen för ett mobilitetsprojekt kan studerande och ungdomar resa till ett annat land bland annat för studier, praktik, inlärning i arbete eller volontärarbete.

Utlandsbesök för elevgrupper eller långvarigare elevutbyte från grundskolor och gymnasier samt vuxenstuderandes mobilitet finansieras inom ramen för strategiska partnerskapsprojekt (programområde 2).

Personalmobilitet

Funktionen av avsedd för alla sektorer inom Erasmus+. Med stöd från den kan exempelvis lärare, läroinrättningars övriga personal och ungdomsarbetare bekanta sig med andra länders praxis, ge undervisning eller fortbilda sig.
Finansieringen ges till projekt och ansöks av en organisation, till exempel en läroinrättning. Projekten ska vara kopplade till utveckling av organisationens verksamhet.

Det går att ansöka finansiering för flera personers mobilitetsperioder i en ansökan. Mobilitetsperiodernas längd kan variera mellan 2 dagar och 2 månader och projektet ska pågå i 1–2 år.

Mobilitetsperioder längre än 2 månader finansieras inom ramen för strategiska partnerskapsprojekt (programområde 2).