E+_korkeakoulutukselle_hankkeet.jpg

Foto: Satu Haavisto

Programområde 2: Projekt

Programmet Erasmus+ stöder sådana samarbets- och utvecklingsprojekt inom högre utbildning som syftar till god praxis och innovation inom högre utbildning och i det omgivande samhället samt främjar utbildningens arbetslivsrelevans och utexaminerades sysselsättning.

Utöver högskolornas inbördes samarbete stöds även samarbete mellan högskolor och arbetslivsorganisationer samt andra intressegrupper.

Projekten bör ha ett nära samband med Europeiska unionens agenda för modernisering av högre utbildning. Det rekommenderas att man bekantar sig med denna när man planerar ett projekt.

Projekttyper

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic partnerships) är flexibla, behovs- och målinriktade projekt, som främjar bland annat högskoleutbildningens kvalitet och innovation, utbildningens arbetslivsrelevans och sociala dimension samt virtuell studentmobilitet.

Kunskapsallianser (Knowledge alliances) är omfattande projekt som främjar nätverksbildning mellan högskolor och företag och som stöttar uppkomsten av innovationer.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt (Capacity building) stöder reformer inom den högre utbildningen i partnerländer utanför EU.

Vem kan delta?

I dessa projekt kan deltagarna vara såväl högskolor som offentliga och privata organisationer inom högre utbildning, exempelvis myndigheter, företag, föreningar, stiftelser, forskningsinstitut, olika regionala aktörer osv.

Utomeuropeiska partnerländers deltagande

I strategiska partnerskapsprojekt och kunskapsallianser kan organisationer från partnerländer delta som partners, om de ger projektet mervärde.

I kapacitetsuppbyggnadsprojekten prioriteras utveckling av högre utbildning i partnerländerna och de genomförs av nätverk bestående av högskolor från programländer och partnerländer.