E+_korkeakoulutukselle_peruskirja.jpg

Foto: Satu Haavisto

Erasmus Charter

För att kunna delta i programmet Erasmus+ (2014–2020) måste högskolan ansöka om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen.

I och med ECHE förbinder sig högskolan till programmets grundprinciper och villkor, och Erasmus Policy Statement (EPS) som ingår i ansökningsblanketten är högskolans strategiska plan för Erasmus+ -verksamheten. I den beskrivs bland annat hur högskolan administrerar Erasmus-verksamheten och hur man säkerställer en hög kvalitet i mobiliteten och projekten som finansieras av programmet Erasmus+.

Ifall högskolans Erasmus Policy Statement inte längre gäller, kan den uppdateras när som helst. Högskolan publicerar sin nya EPS på sin hemsida och informerar CIMO om uppdateringen (erasmus@cimo.fi).

Kommissionen beviljar ECHE för hela programperioden (inkl. läsåret 2020–2021) och den används som utgångspunkt för att följa upp högskolans verksamhet inom ramen för Erasmus+. Även avtal om Erasmus+ mobilitetsbidrag CIMO och högskolor emellan förutsätter att ECHE principerna följs.

De nationella Erasmus+ -kontoren och den Europeiska kommissionen uppföljer att ECHE-principerna följs av högskolorna. Målet med uppföljningen är att försäkra mobilitetens höga kvalitet samt att studieprestationerna och praktikperioderna erkänns i enlighet med ECTS-systemets principer.

Om högskolan bryter mot programmets grundprinciper eller villkor, kan Europeiska kommissionen återta Erasmus Charter som har beviljats högskolan.

Erasmus Charter för högre utbildning 2014-20 (pdf)

En närmare beskrivning av principerna för Erasmus Charter och hur man följer dem på ett högklassigt sätt: ECHE Annotated Guidelines (pdf)