Ulkomaalaisia opiskelijoita kahvitauolla

Kuva: Satu Haavisto

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Suomeen tulee vuosittain tuhansia nuoria eri puolilta maailmaa – opiskelijavaihtoon tai tutkinto-opiskelijoiksi oppilaitoksiin sekä työssäoppimisjaksoille tai harjoittelijoiksi työpaikoille. Aikaisempien tutkimusten mukaan he tuovat mukanaan osaamista ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Olemme käynnistäneet selvitys- ja vaikuttamishankkeen, jossa kartoitetaan sitä, miten ja miksi suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset tämän joukon kansainvälistä osaamista hyödyntävät, ja millaisia esteitä hyödyntämisen tiellä on. Hankkeen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä kansainvälisten osaajien rekrytointiin sekä auttaa oppilaitoksia kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa.

Hanke toteutetaan yhdessä Owal Group OY:n kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös Suomen yrittäjät, Kauppakamari, Talent Tampere, Saranen Consulting, Me2We-verkosto sekä Hanken, Laurea ammattikorkeakoulu ja Omnia.

Hanke rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Kansainvälistyminen on pk-yrityksille keskeinen kasvutekijä

Selvitys- ja vaikuttamishankkeen painopiste on pk-yrityksissä, koska yrityssektorin uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet pääosin juuri niihin. Suomen yrittäjien pk-yrittäjäbarometrissä nousi esille, että niillä on myös haasteita kansainvälisessä osaamisessa.

Kansainvälisyys ja kansainvälinen osaaminen tuovat yritysten liiketoiminnalle kilpailuetua ja ovat keskeinen kasvun väylä. Ne kuuluvat myös innovaatiotoiminnan perustoihin, joilla on suuri merkitys uusia liiketoimintamalleja etsittäessä.

Kansainvälisen osaamisen ja kokemuksen vahvistaminen on jo itsessään tärkeää, mutta haasteena on, että pk-yrityksillä on harvoin kansainvälistä osaamista huomioivia HR-järjestelmiä tai sitä kehittäviä harjoitteluohjelmia. Tästäkin syystä on hyvä saada yritykset näkemään ne hyödyt, joita kansainvälisistä osaajista niille koituu, ja myös työstää osaajien rekrytointiin valmiita malleja ja ratkaisuja, joita voi soveltaa erilaisten yritysten tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on myös kasvattaa oppilaitoksen tietoa ja osaamista siitä, millaisiin tarpeisiin yritykset ulkomaalaisia harjoittelijoita tai valmistuneita rekrytoivat tai voisivat rekrytoida, sekä siitä, miten oppilaitokset voivat kehittää yrityksille suunnattuja palveluitaan ja yhteistyötään yritysten kanssa.

Selvityshankkeen kansainväliset osaajat ovat

  • ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoita, jotka tulevat Suomeen harjoittelijoiksi
  • ulkomaisten ammattioppilaitosten opiskelijoita, jotka tulevat Suomeen työssäoppimisjaksolle
  • suomalaisten korkeakoulujen ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat Suomessa harjoittelun opintojensa aikana tai työllistyvät maahan valmistumisensa jälkeen.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden ulkomaalaisten osaajien työllistymisen edistämisessä.

Selvitys- ja vaikuttamishankkeen vaiheet

Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana.

Uutta osaamista -hankkeen vaiheet ja aikataulu
Huhti-kesäkuu: hankkeen aloitus ja kartoitusvaihe Kartoitus aiheeseen liittyvistä aiemmista selvityksistä, tutkimuksista ja hankkeista. Aloituskyselyt eri sidosryhmille.
Touko-heinäkuu: verkkosivut ja kysely pk-yrityksille Uutta osaamista -verkkosivujen toteuttaminen ja sähköinen kysely, jossa selvitetään pk-yritysten kokemuksia, mahdollisuuksia, uhkia, ratkaisuja ja kaivattuja tukitoimia.
Kesä-elokuu: yrityshaastattelut Haastattelut, joilla tarkennetaan pk-yritysten kokemuksia sekä sidosryhmien tukimahdollisuuksia, tarpeita ja keinoja.
Syksy 2016: työpajatyöskentely Oppilaitosten, yritysten ja sidosryhmien yhteiset työpajat (3), joissa jalkautetaan tulokset, tuotetaan täydentävää tietoa ja jalostetaan ratkaisuja.
Koko hankkeen ajan tehostuen syksyllä: vaikuttaminen kohderyhmiin. Kohderyhmäkohtaista vaikuttamista pk-yrityksiin ja oppilaitoksiin: artikkelit, blogit, verkkosivut, videot, infografiikka jne. Osallistavat työmenetelmät koko hankkeen ajan. Hankkeen tulokset kootaan vuoden lopulla julkaistavaan hankeraporttiin.

Lisätietoja hankkeesta