Sukukansakurssin johtajaksi tai opettajaksi

Mikä on sukukansakurssi?

Opetushallitus järjestää kesäisin Suomen kielen ja kulttuurin kurssin Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla toimivien yliopistojen suomen kielen opiskelijoille. Kurssi järjestetään vuorovuosin Komissa, Marissa, Mordvassa ja Udmurtiassa yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa.

Seuraava sukukansakurssi pidetään heinäkuussa 2019. Kurssi kestää matkoineen noin kolme viikkoa.Kurssi järjestetään edellyttäen, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Opetushallitukselle määrärahan kurssin järjestämiseen.

Sukukansakurssin johtaja ja opettajat

Opetushallitus hakee loppuvuodesta sukukansakurssille johtajaa ja kahta opettajaa. Johtaja ja opettajat eivät ole työsuhteessa Opetushallitukseen. He saavat palkkion opetetuista tunneista, päivärahan ja korvauksen matkakuluista. Lisäksi kurssin johtajalle maksetaan erillinen palkkio kurssin suunnittelusta ja järjestelyistä. Palkkiot ja matkakustannukset maksetaan kurssin jälkeen.

Johtajan ja opettajien opetustuntimäärä on 70. Opetusta annetaan tekstitaidoissa, kieliopissa ja suullisessa ilmaisussa. Lisäksi johtaja ja opettajat ovat mukana järjestämässä vapaa-ajan ohjelmaa, jossa tutustutaan Suomen sekä Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriin.

Mitä johtajalta ja opettajilta edellytetään?

Johtajalta ja opettajilta edellytetään opintoja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja/tai suomen kielen alalta.

Eduksi luetaan

 • suoritetut aineopinnot suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa ja/tai suomen kielessä,
 • suomi toisena/vieraana kielenä -opetuskokemus,
 • jonkin Venäjällä puhutun suomalais-ugrilaisen kielen taito (erityisesti komi, mari, mordva tai udmurtti),
 • venäjän kielen taito,
 • aiempi kokemus Venäjän sukukansatasavalloista (esim. opiskelu, kielikurssi, opintomatka).

Johtajan ja opettajien tehtävät

Johtajan tehtävänä on

 • sopia kaikista kurssin käytännön järjestelyistä järjestävän yliopiston kanssa,
 • suunnitella kurssin ohjelma, aikataulu, oppimateriaali ja matkustamiseen liittyvät yksityiskohdat yhteistyössä toisten opettajien ja paikallisen yliopiston kurssisihteerin kanssa,
 • informoida Opetushallitusta suunnittelun etenemisestä ja arvioiduista kustannuksista,
 • ilmoittaa haun alkamisesta Venäjän sukukansayliopistojen opettajille, ottaa vastaan hakemukset ja tehdä opiskelijavalinnat (tarvittaessa konsultoiden Opetushallitusta),
 • opettaa kurssilla,
 • laatia raportti kurssista.

Opettajien tehtävä on

 • suunnitella omalta osaltaan opetusta, oppimateriaalia ja vapaa-ajan ohjelmaa yhteistyössä johtajan kanssa,
 • opettaa kurssilla.

Hakemus

Syksyllä 2018 hakuaika päättyy 16.11.2018. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen leena.karna(at)oph.fi.

Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja/tai opintosuoritusote sekä opettajan suositus. Jos opiskelija itse lähettää opettajan suosituksen, sen tulee olla opettajan allekirjoittama.

Hakulomake (docx)

Lisätietoja antaa Leena Kärnä | Yhteystiedot