Ohjelman tavoitteet

Yleiset tavoitteet

Kaikkien hankkeiden on oltava yhteensopivia ohjelman tavoitteiden kanssa. Etusija annetaan hankkeille, joiden tavoite liittyy ohjelman vuotuisiin painopisteisiin.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla on seuraavat yleiset tavoitteet:

 • Parannetaan kansalaisten tietämystä Euroopan unionista, sen historiasta ja monimuotoisuudesta;
 • Edistetään Euroopan kansalaisuutta ja parannetaan unionin tason kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen osallistumisen edellytyksiä.

Erityistavoitteet

Ohjelmalla on myös erityistavoitteita, joita toteutetaan ohjelmasta tuettavien hankkeiden avulla:

 1. tietoisuuden lisääminen unionin muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista sekä unionin päämääristä edistämällä kansalaiskeskustelua ja verkostoitumista;
 2. demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamiseen kannustaminen Euroopan unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja lisäämällä mahdollisuuksia osallistua kansalaisyhteiskuntaan, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Vuosittain vaihtuvat painopisteet

Ohjelmalla on tähän mennessä ollut myös vuosittain vaihtuvia, alaohjelmakohtaisia painopisteitä. Vuodesta 2016 alkaen nämä alaohjelmakohtaiset painopisteet ovat voimassa ohjelmakauden loppuun saakka. Alla painopisteet on esitelty lyhyesti, tarkemmat tiedot painopisteistä löydät sivun lopussa olevasta asiakirjasta.

Eurooppalainen muistiperintö

 1. Euroopan nykyhistorian eräiden merkkitapahtumien muistaminen (erillinen luettelo sivun alalaidan liitteessä)
 2. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisosallistuminen totalitaarisissa valtioissa
 3. Yhteisön ulkopuolelle sulkeminen ja eristäminen (ostracism) sekä kansalaisuuden menettäminen totalitaarisissa valtioissa; opit nykypäivälle
 4. Demokraattinen siirtymävaihe ja astuminen Euroopan unioniin

Vuosien 2019-2020 merkkitapahtumat

2019
1979 Euroopan parlamentin vaalit – lisäksi 40 vuotta vuonna 1979 ensimmäisen kerran suoraan vaaleilla valitusta Euroopan parlamentista
1989 Keski- ja Itä-Euroopan demokraattiset vallankumoukset ja Berliinin muurin murtuminen
2004 15 vuotta EU:n laajentumista Keski- ja Itä-Eurooppaan

2020
1950 Robert Schumanin julistus
1990 Saksojen yhdistyminen
2000 EU:n perusoikeuskirjan julistaminen

Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen

 1. Kansalaiskeskustelun edistäminen tulevaisuuden Euroopasta. Euroskeptismi, sen syiden ymmärtäminen ja vuoropuhelu
 2. Solidaarisuus kriisiaikoina
 3. Toiminta maahanmuuttajien leimaamista vastaan, monikulttuurillisen vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen edistäminen
 4. Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018.

Vuosien 2017-2020 prioriteetit EU-kielillä toimeenpanovirasto EACEA:n verkkosivulla