Uusi ohjelmakausi 2021–2027

Nykyisten Euroopan Unionin ohjelmien seitsenvuotinen, vuonna 2014 alkanut ohjelmakausi päättyy 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun.

Ohjelmakauden vaihdos merkitsee muutoksia Opetushallituksen hallinnoimissa EU-ohjelmissa ja toiminnoissa.

Investointi ihmisiin

Komissio esitti 30.5.2018 uutta oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastoa, jolla yhdistetään nykyisiä alalla toimivia ohjelmia. Rahasto sisältää perusoikeuksien ja arvojen ohjelman sekä oikeusalan ohjelman.

Rahastolle on esitetty 947 miljoonan euron talousarviota seitsemäksi vuodeksi. Tästä 642 miljoonaa euroa on osoitettu perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaan ja 305 miljoonaa euroa oikeusalan ohjelmaan. Talousarvio jakautui suunnilleen samalla tavalla aiemmalla ohjelmakaudella.

Rahastosta tuetaan perusoikeuksien ja arvojen alan eri toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä, tasa-arvoelimiä, viranomaisia, oikeusviranomaisten verkostoja ja korkeakouluja.

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma rakentuu pääpiirteittän nykyisten Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman, Kansalaisten Eurooppa - ja Daphne -ohjelmien pohjalle. Sen tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksissa vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.

  • Ohjelmalla on kolme erityistavoitetta:- Edistetään tasa-arvoa ja perusoikeuksia (tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko),
  • - edistetään kansalaisten sitoutumista ja osallistumista demokraattiseen toimintaan unionissa (kansalaisten sitoutumista ja osallistumista koskeva lohko),
  • - torjutaan erityisesti lapsiin, nuoriin, naisiin ja eräisiin riskiryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa (Daphne-lohko).

Mitä toimia perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta rahoitetaan?

  • tiedotusta ja koulutusta, joilla parannetaan tietämystä ohjelman soveltamisalaan kuuluvista politiikanaloista ja oikeuksista, esimerkiksi Euroopan kulttuurista, historiasta ja muistiperinnöstä;
  • sidosryhmien keskuudessa tapahtuvaa vastavuoroista oppimista, jolla parannetaan tietämystä ja keskinäistä ymmärtämystä kansalaisvaikuttamisesta ja demokraattiseen toimintaan osallistumisesta, sekä ystävyyskaupunkitoimintaa, jolla tuodaan yhteen eri kansalaisuuksia ja kulttuureita edustavia eurooppalaisia;
  • tutkimus- ja seurantatoimia, joilla lisätään tietoa tilanteesta jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla ja parannetaan EU:n lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanoa;
  • kansalaisyhteiskunnan organisaatioille annettava tuki, jolla edistetään ja helpotetaan aktiivista osallistumista demokraattisemman unionin rakentamiseen sekä tietoisuutta oikeuksista ja arvoista;
  • eurooppalaisten verkostojen valmiuksien kehittäminen, millä edistetään ja kehitetään unionin lainsäädäntöä, poliittisia tavoitteita ja strategioita edelleen, sekä ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tukeminen.

Ohjelmaan liittyvä päätöksenteko ja aikataulu

Uutta rahastoa ja sen ohjelmia koskeva päätöksenteko toteutetaan ns. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (COD - Ordinary legislative procedure).

Tavallinen lainsäätämisjärjestys perustuu Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden hallituksia edustavan neuvoston tasa-arvoiseen asemaan. Komission ehdotusten pohjalta nämä kaksi lainsäädäntövallan käyttäjää antavat yhdessä säädöksiä. Kumpikaan ei voi antaa säädöstä toisen sitä hyväksymättä, ja niiden hyväksymien säädöstekstien on oltava keskenään yhtäläiset. Sopimukseen pääseminen säädöstekstistä on mahdollista kussakin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaiseen menettelyyn sisältyvässä kolmessa käsittelyssä. Jos säädösehdotus hylätään missä tahansa menettelyvaiheessa tai jos parlamentti ja neuvosto eivät pääse yhteisymmärrykseen, ehdotusta ei hyväksytä ja menettely päättyy.

Käsittelyaikataulu ja -prosessi

Tässä taulukossa on esitetty ohjelmaesitykseen käsittelyyn liittyvät osapuolet ja niiden käsittelyaikataulut (pdf)

Lisätietoja ja ohjelmaan liittyvät asiakirjat

Komission ehdotus EU:n rahoituskehykseksi vuosille 2021-2027

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta

Investointi ihmisiin - Säädöstekstit ja tietokoosteet


Eduskunnan EU:n monivuotinen rahoituskehystä 2021-2027 koskeva verkkosivu

COD - Ordinary legislative procedure (ex-codecision procedure) Regulation: Rights and values programme 2021–2027

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käsikirja