Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa (KA1) ja strategisissa kumppanuushankkeissa(KA2) on mahdollista kehittää henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ulkomaanjaksojen ja pitkäkestoisemman kehittämistyön avulla.

Erasmus+ ohjelmassa ammatillisessa koulutuksessa erityistä huomiota vuonna 2016 kiinnitetään liikkuvuushankkeisiin, joissa ammattioppilaitosten henkilökunnalle annetaan koulutusta seuraavilla aihealueilla: pakolaislasten opettaminen, monikulttuuriset luokkahuoneet, toisen kielen opettaminen nuorille sekä suvaitsevaisuus ja monimuotoisuus luokkahuoneissa.

Strategisissa kumppanuushankkeissa yhtenä ammatillisen koulutuksen painopisteenä on parantaa kaikkien kohderyhmien mahdollisuuksia koulutukseen ja tutkintojen saamiseen ammatillisen jatkokoulutuksen kautta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Kaikille sektoreille yhteisenä painopisteenä strategisissa kumppanuushankkeissa (horisontaali painopiste) on osallistaminen, Pariisin julistuksen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös sellaisiin hankkeisiin, jotka koskettavat pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia ja/tai jotka keskittyvät Euroopan pakolaiskriisiin.

Kokemuksia rahoitetuista hankkeista

WORKQ – koulupolkuja maahanmuuttajille
Monimuotoisuuskäsikirja opetushenkilöstölle ja yrityksille (ValoDi-hanke)

Kulttuurien välisen oppimisen malli - Ohjekirja opettajille (pdf) (CIVET-hanke)

Fast track - speeding up migrants integration process into the labour market (Erasmus+ KA2 -hanke)