Erasmus_korkeakoulutukselle_yhteiset-maisterit.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 1: Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat

Erasmus+ -ohjelman Erasmus Mundus yhteisiä maisteriohjelmia (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, EMJMD) toteuttavat eri maissa toimivien korkeakoulujen verkostot eli konsortiot. Maisteriohjelma on 1–2 vuoden mittainen, ja siihen sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelija suorittaa kaksois- tai yhteistutkinnon (double, multiple tai joint degree) eli saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisessa korkeakoulusta.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 60, 90 tai 120 opintopistettä (ECTS). Kussakin maassa suoritettavien opintojen laajuuden tulee olla vähintään 30 ECTS-opintopistettä, 60 ECTS:n laajuisissa maisteriohjelmissa 20 ECTS-opintopistettä.

Yhteisten maisteriohjelmien tavoitteena on

  • edistää korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä
  • lisätä eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (European higher education area, EHEA) vetovoimaa ja parantaa sen laatua sekä tarjota kattavia apurahoja parhaille tutkinto-opiskelijoille eri puolilta maailmaa
  • parantaa valmistuneiden osaamistasoa ja erityisesti työllistymistä lisäämällä työnantajien osallistumista.

Kuka voi osallistua?

Erasmus Mundus yhteisiin maisteriohjelmiin voivat osallistua korkeakoulut ohjelmamaista, joihin kuuluvat EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Näiden maiden korkeakoulut voivat toimia myös yhteisten maisteriohjelmien koordinaattorina ja hakea rahoitusta.

Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulut voivat osallistua yhteisiin maisteriohjelmiin täysivaltaisina partnereina, mutta eivät voi toimia koordinoijana.

Koordinoiva korkeakoulu solmii rahoitussopimuksen komission kanssa ja koordinoi yhteistä maisteriohjelmaa yhteistyössä partnereiden kanssa.

Konsortioon tulee kuulua korkeakouluja vähintään kolmesta ohjelmamaasta. Ohjelmamaiden korkeakoulujen tulee olla tutkinnon myöntäviä.

Lisäksi konsortion jäsenenä voivat olla julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka osallistuvat aktiivisesti ohjelman toteutukseen.

Konsortioon voi kuulua lisäksi liitännäispartnereita (associated partners), joiden osallistuminen on rajatumpaa.

Erasmus+ -ohjelman yhteiset maisteriohjelmat on suunnattu opiskelijoille kaikkialta maailmasta. Opiskelija saa apurahan, mutta hakijan lähtömaa vaikuttaa apurahojen suuruuteen. Yhteisohjelmien opiskelijoista vähintään 75 % tulee tulla Euroopan ulkopuolelta.

Jatkoa Erasmus Mundus -maisteriohjelmille

Erasmus+ -ohjelman yhteiset maisteriohjelmat ovat toimintona jatkoa aiempien rahoituskausien Erasmus Mundus -ohjelman yhteisille maisteriohjelmille (2004–2013).

Erasmus+ -ohjelmakaudella 2014–2020 tavoitteena on rahoittaa noin 350 yhteistä maisteriohjelmaa ja tarjota apurahoja 20 000 opiskelijalle.