Avaintoimi_3

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Innovaatiopolitiikan hankkeilla edistetään koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Ehdotuspyyntöjä, joilla hanketukea haetaan on kahta eri tyyppiä 1) eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka edellyttävät ministeriön osallistumista (policy experimentations) ja 2) innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita (forward looking cooperation projects), joissa esim. koulut voivat olla mukana. EACEA-virasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Haku tapahtuu EACEA -viraston kautta. Erasmus+ KT tiedottaa ajankohtaisista hauista.


Kolme avoinna olevaa hakua, joissa hakuaika päättyy 22.2.2017

Yksi avoinna oleva haku, jossa hakuaika päättyy 14.3.2017 klo 12 (CET)

EHDOTUSPYYNTÖ - EACEA/41/2016: Politiikan uudistamisen tuki - innovatiivisia toimintalinjoja kannustavat aloitteet

Erityistavoitteet ovat seuraavat
A. käynnistää pitkän aikavälin muutoksia ja testata kentällä sellaisia innovatiivisia ratkaisuja koulutusalan haasteisiin, joita voidaan mahdollisesti ottaa laajasti käyttöön ja joiden avulla voidaan tuottaa kestävää ja systeemistä vaikutusta koulutusjärjestelmiin
B. tukea tärkeimpien sidosryhmien kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistä oppimista ennakoivista/tulevaisuuden kysymyksistä
C. edistää näytön keräämistä ja analysointia innovatiivisten toimintalinjojen ja käytäntöjen tueksi.

Prioriteetit
1. perustaitojen hankkiminen matalan osaamistason omaaville aikuisille
2. tuloksiin perustuvien lähestymistapojen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa
3. innovatiivisen tekniikan edistäminen uraohjauksessa (ks. pdf)
4. henkilöstön ammattitaidon parantaminen (kouluopetus, mukaan lukien varhaiskasvatus ja lastenhoito, ks. pdf)
5. EU:n uudistetun korkeakoulutusstrategian tavoitteiden saavuttaminen. Jos hakemuksessa ei käsitellä jotakin näistä viidestä aiheesta, sitä ei käsitellä


Tukikelpoiset hakijat
a) yksityiset tai julkiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot
b) koulut ja muut oppilaitokset
c) uraohjauspalvelut
d) yritykset jne.
Vain Erasmus+ ohjelmamaat ovat tukikelpoisia.

Rahoitettava toiminta
— analyysit, tutkimukset, kartoittavat selvitykset
— tutkimustoiminta
— koulutustoiminta
— raporttien, hankkeiden päätelmien ja suositusten laadinta
— työpajat
— konferenssit tai seminaarit
— innovatiivisten toimintamallien testaus ja arviointi ruohonjuuritasolla 15.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 467/19
— tiedon lisäämiseen ja levittämiseen tähtäävät toimet
— verkostojen luomiseen ja parantamiseen tähtäävät toimet, hyvien käytäntöjen vaihto
— tieto- ja viestintätekniikan työkalujen (ohjelmistojen, alustojen, sovellusten jne.) tai oppimateriaalin kehittäminen
— muiden henkisten tuotosten laatiminen jne.


Tuki
Hankkeiden osarahoitukseen on käytettävissä 8 000 000 euroa. EU:n myöntämä rahoitus voi olla enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää avustusta enintään 500 000 euroa.

Kumppanuus muodostuu vähintään kolmesta organisaatiosta, jotka edustavat kolmea tukikelpoista maata.

Hakuaika
Hakemus on jätettävä viimeistään 14. maaliskuuta 2017 kello 12.00 (CET)

Partnerihaku http://forward-looking-projectstool.teamwork.fr/
Hakuinfo 27.1.2017 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en
Hakuohjeet: http://bit.ly/2ilvLkI