Erasmus+_yleissivistavalle_KA2.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 2: Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet (strategic partnerships) ovat yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisia kehittämishankkeita. Ne tarjoavat osallistujille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa tutustumalla muiden Euroopan maiden koulutusjärjestelmiin, vertailemalla ja vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja työskentelemällä yhteisen aiheen kanssa.

Kumppanuushankkeet perustuvat koulun kehittämistarpeisiin ja toiminnan tavoitteissa tulee olla myös yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Kumppanuushankkeet voivat olla pienempiä muutaman partnerin yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtoon; tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempia kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen, tai jotain näiden väliltä. Toimintatavoissa ja tukimuodoissa on laajat mahdollisuudet, ja hakija voi valita toimintaa usean eri vaihtoehdon väliltä.

Kumppanuushankkeita on kahdenlaisia:

Eurooppalaiset koulujen väliset vaihtohankkeet (School Exchange Partnerships) antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppilaille ja koulun henkilöstölle saada kansainvälistä oppimiskokemusta. Hankkeet kehittävät kouluja organisaatioina ja lisäävät kykyä työskennellä kansainvälisissä verkostoissa. Näissä hankkeissa mukana voi olla vain kouluja. Hakuaika päättyy 21.3.2019 klo 13 (Suomen aikaa). Koulujen välisiä vaihtohankkeita haetaan hakulomakkeella KA229.

Eurooppalaiset strategiset kumppanuudet (yhteistyöhankkeet) (Strategic Partnerships) kehittävät koulutusta laaja-alaisesti ja avaavat osallistujille uusia toimintamahdollisuuksia ja yhteistyömuotoja. Hankkeissa voi olla mukana kouluja, yleissivistävän alan toimijoita tai muita koulutussektoreita ja toimijoita (yritykset, yhdistykset jne.). Strategiset kumppanuudet jaetaan vielä kahteen alatyyppiin: innovaatioden kehittämiseen tähtääviin (partnerships supporting innovation) hankkeisiin ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen (partnerships supporting exchange of good practices) keskittyviin hankkeisiin. Hakuaika päättyy 21.3.2019 klo 13 (Suomen aikaa). Näitä strategisia yhteityöhankkeita haetaan hakulomakkeella KA201.

Vuoden 2019 hakukierroksella Suomessa kohdennetaan n. 75% budjetista koulujen välisiin vaihtohankkeisiin ja n. 25% strategisiin kumppanuuksiin. Suomen budjetti yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeille on yhteensä n. 5,5M€ vuonna 2019.

Kuka voi osallistua?

Strategisiin kumppanuushankkeisiin voivat osallistua kaikki yleissivistävän koulutuksen parissa toimivat organisaatiot. Hankkeiden toteuttamiseen voivat osallistua koulun tai organisaation henkilökunta ja oppilaat.

Hankkeessa on vähintään 2 partneria kahdesta ohjelmaan osallistuvasta maasta (tavallisesti kumppanuushankeryhmät ovat kuitenkin suurempia), kun kysessä on koulujen välinen hanke, tai alueellinen koulualan kehittämishanke.

Kumppanuushankkeissa voi tehdä yhteistyötä myös eri sektorien rajat ylittävien teemojen parissa. Näissä hankkeissa on vähintään 3 partneria kolmesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Yhteisiä teemoja voisivat olla esimerkiksi koulupudokkuuden vähentäminen tai koulujen nivelvaiheen kehittäminen.

Hankkeiden kesto on 12-36 kk (kesto valitaan hakuvaiheessa).

Jokainen hanke on omanlaisensa ja hankkeeseen osallistuvat tahot riippuvat hankkeen aiheesta ja kehittettävästä asiasta esim:

 • Koulujen väliset hankkeet
 • Yleissivistävän koulutuksen eri toimijoiden hankkeet (esim. koulu, sivistystoimi, Koti ja koulu yhdistykset, Suomen vanhempain liitto ry, OKL, Suomen opinto-ohjaajat ry)
 • Opetus- tai sivistyshallinnon väliset alueelliset kehittämishankkeet, vastaavat kuin Comenius-ohjelman Regio-hankkeet
 • Sektoreiden väliset hankkeet (esim. koulut ja nuorisotoimi, yleissivistävät oppilaitokset ja korkeakoulut jne.)

Kaikkien hanketyyppien tavoitteena on nostaa yleissivistävän koulutuksen laatua.

Tavoitteena innovaatioita ja konkreettisia tuloksia

Kumppanuushankkeilta odotetaan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia hanketyöhön osallistuviin henkilöihin ja heidän organisaatioihinsa, mutta myös vaikutusta laajemminkin. Hankkeiden tavoitteina on kehittää, siirtää ja ottaa käyttöön uusia käytäntöjä yleissivistävään koulutukseen. Hankkeiden vaikuttavuuden ja siitä saatavan eurooppalaisen lisäarvon pitäisi näkyä usealla eri tasolla myös paikallisesti osallistuvan organisaation ulkopuolellakin.

Aihevalinta on vapaa

Hankkeet mahdollistavat kehitystyön yleissivistävän koulutuksen kannalta keskeisillä aihealueilla. Työskentely rakentuu yhteisen kaikkia kiinnostavan aiheen ympärille. Partneriryhmä päättää itse omasta aiheestaan ja sen rajauksesta.

Toiminnan tulee olla tavoitteellista kehittämistoimintaa, joka pohjautuu paikallisiin, kansallisiin ja eurooppalaisiin koulutusstrategioihin (OPS, Eurooppa 2020, Koulutus 2020). Hanke on opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -kumppanuushankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista EU:n koulutustavoitteista:

 • Varhaiskasvatus (Developing high quality and accessible Early Childhood Education and Care services)
 • Perustaitojen kehittäminen (Improving the attainment of young people with low basic skills)
 • Koulupudokkuuden vähentäminen (Improving the attainment of young people, particularly those at risk of early school leaving)
 • Opettajuus (Revising and strengthening the profesional profile of the teaching professions)

Tulokset ja levitys

Erasmus+ -ohjelman kaikilta kumppanuushankkeilta vaaditaan konkreettisia tuloksia. Hanke itse päättää lopputuloksen laajuudesta: pienimuotoiset tuotokset, esimerkiksi hyvien käytänteiden koosteet sopivat kumppanuushankkeiden tuotoksiksi, mutta myös laajat, eurooppalaiseen levitykseen tarkoitetut tuotokset ovat mahdollisia. Tulosten levittämisellä ja sitä kautta vaikuttamisella on keskeinen merkitys. Yksi ohjelman tavoitteista on, että hankkeissa tuotetun materiaalin avointa levitystä edistetään niin että materiaalit ovat laajasti saatavilla. Levitystoiminnan suunnittelu on tärkeää jokaiselle kumppanuushankkeelle. Levitystoiminnan kohderyhmä, menetelmät ja laajuus riippuvat hankkeen tavoitteista ja toiminnasta.

Esimerkkejä kumppanuushankkeiden yhteistyömuodoista:

 • Hankeyhteistyö, johon kuuluu hankekokousten lisäksi yhteistyötä kokousten välillä eri teknologioita hyväksikäyttäen.
 • Oppilasryhmien työskentelyä (lyhytkestoinen oppilasryhmävaihto (3 pv – 2 kk) yhteisen aiheen (tai aiheiden) kanssa. Tähän kuuluu tapaamisten lisäksi virtuaalinen yhteistyö.
 • Oppilasvaihto / pitkäkestoinen oppilasliikkuvuus. Osallistuvien oppilaiden tulee olla vähintään 14-vuotiaita ja täysipäiväisesti koulussa opiskelevia. Vaihtojakso voi olla 2 – 12kk pitkä, jonka aikana käydään normaalisti koulussa ja asutaan isäntäperheissä. Oppilasliikkuvuuden tulee näkyä hankkeen tavoitteissa ja sulautettu osaksi hanketoimintaa.
 • Opettajien koulutus ulkomailla (3 pv – 2kk) mahdollistaa hankekumppaneiden järjestämät lyhyet, hankkeen teemaan liittyvät koulutukset jossain osallistuvassa maassa esim. opetustyö tai jobshadowing, opintovierailut, työpajat jne.
 • Opettajien pitkäkestoiset opetusjaksot (2 – 12kk) toisessa kumppanikoulussa. Jaksoihin voi sisältyä opetuksen lisäksi myös muuta toimintaa esim. työn seuraamista, osallistumista joillekin aiheeseen liittyviin kursseihin.

Jokainen partneriryhmä valitsee hankkeen suunnitteluvaiheessa hankkeen kannalta tarpeelliset toiminnot ja perustelee ne hakemuksessa. Jokainen hanke on erilainen toiminnoilta ja valittujen liikkuvuuksien määrältä.

Kumppanuushankkeiden tuen määräytyminen

Tuki vaihtelee hankkeen toimintojen mukaan ja perustuu yksikkökustannuksiin (unit cost). hankkeiden tuen enimmäismäärä 150 000 euroa/vuosi. Tuki lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Rahoitusta myönnetään enintään 10 osallistuvan organisaation mukaan.
Omarahoitusta ei kysytä hakulomakkeessa eikä vaadita EU-tuen hankehallinnon yhteydessä. Hankkeelle myönnettävä tuki ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja.

Hankkeen hallinto ja toteutus
(Project management and implementation)

Koordinoiva taho 500 € / kuukausi

partneri 250 € / kuukausi

Maidenväliset hankekokoukset
(Transnational project meetings)

100-1999 km = 575 € / osallistuja

2000 km tai enemmän = 760 € / osallistuja

Oppimis-, opetus ja koulutustoiminta
opettajille / oppilaille
(Transnational learning/teaching/training activities)

Matkakulut: 100-1999km = 275€/ osallistuja, 2000km tai enemmän= 360€/ osallistuja
Yksilötuki: päiväkohtainen/henkilö, joka kattaa osallistujille ja avustajille toiminnon aikana aiheutuvia oleskelukustannuksia. Tarkista tukisummat Ohjelmaoppaasta. Lyhytkestoisilla vierailuilla (alle 14 pv) opetushenkilöstö: 106€/päivä/osallistuja, oppilaat 58€/päivä/osallistuja

Immateriaaliset tuotokset
(Intellectual outputs)

Yksikkökustannus/päivä tehtävänkuvan ja maan mukaan
johto = 280 € / työpäivä
suunnittelu = 214 € / työpäivä
tekninen = 162 € / työpäivä
hallinto = 131 € / työpäivä (Suomi)

Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier events)
vain jos hanke hakee tukea tulosten työstämiseen (intellectual outputs)

Yksikkökustannus osallistujamäärän mukaan tilaisuuksien järjestämiskuluihin:
100 € / paikallinen osallistuja
200 € / toisen maan osallistuja

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional costs)
(esim. alihankinta)

75% todellisista kuluista max. 50 000 €

Erityistuki osallistujalle
(Special needs support)

100 % todellisista kuluista

Lisätietoja: