Erasmus+_yleissivistavalle_KA1.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Yleissivistävän koulutuksen täydennyskoulutushankkeet tukevat koulun/päiväkodin opetushenkilöstön sekä kehittämistoimintaan osallistuvan henkilöstön lyhytkestoista (2 päivän – 2 kuukauden) opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla.

Liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista ja hankkeen kestoaika on 12-24 kuukautta. Koulun/päiväkodin omista tarpeista syntyvät hankkeet voivat sisältää useita erityyppisiä ja eri eriaikoina ulkomailla tapahtuvia täydennyskoulutusjaksoja.

Liikkuvuushankkeet

voivat sisältää yhden tai useampia seuraavista toiminnoista

Täydennyskoulutuskurssit tai koulutustapahtumat ulkomailla tuetaan koulujen/päiväkotien opettajien, johtajien ja muun opetushenkilöstön ammatillista kehittymistä.
Job shadowing työssäoppiminen tarjotaan koulujen/päiväkotien opettajille, johtajille tai muulle henkilöstölle tilaisuus viettää tietty ajanjakso ulkomailla kumppanikoulussa tai muussa sopivassa, yleissivistävän koulutuksen alalla toimivassa organisaatiossa.
Opetustehtävät opettajat tai koulujen/päiväkotien muu opetushenkilöstö voivat tämän toiminnon mukaisesti opettaa ulkomaisessa kumppanikoulussa/päiväkodissa.

Kuka voi hakea?

 • päiväkodit ja esikoulut
 • peruskoulut
 • lukiot (huom! aikuislukiot hakevat tukea E+ aikuiskoulutuksesta)
 • erityiskoulut
 • taiteen perusopetuksen oppilaitokset
 • ammatilliset oppilaitokset, vain yleissivistävien aineiden osalta

Myös konsortio voi hakea tukea

 • konsortiossa on oltava vähintään kolme organisaatiota (koordinaattori ja vähintään kaksi koulua/päiväkotia tai enemmän). Konsortiohakemuksen tekee yleensä koulutuksen järjestäjä ( yl. kunta) min. kahdelle nimetylle koululleen/päiväkodilleen
  • konsortioon kuuluvilla kouluilla on oltava organisatorinen yhteys konsortion koordinaattoriin
  • jos koordinaattori on koulu, perusteet konsortion muodostamiselle on liitettävä hankehakemukseen, jossa selvitetään myös konsortion muodostamisen syyt sekä koordinaattorin valmiudet johtaa hanketta.
 • konsortion rooli on budjetin hallinnointi, loppuraportin tekeminen ja aktiviteettien koordinointi niin, että hankkeen päämäärät saavutetaan ja sen vaikutus maksimoituu
 • organisaatio tai kansallinen liikkuvuuskonsortio voi jättää kullakin valintakierroksella vain yhden hakemuksen. Organisaatio voi kuitenkin kuulua useaan hakemuksensa samaan aikaan jättävään
  kansalliseen liikkuvuuskonsortioon tai koordinoida sellaisia.

Kuka voi osallistua?

Koulu, päiväkoti tai konsortio hakee liikkuvuushakemuksella tukea yhdelle tai useammalle henkilöstöönsä kuuluvalle. Liikkuvuuteen voivat osallistua:

Henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät yleissivistävään koulutukseen (opettajat ja muu henkilöstö, mukaan lukien esim. koulunjohtajat ja rehtorit) tai koulun/koulujen strategiseen kehittämiseen (esim. opinto-ohjaajat, pedagogiset neuvonantajat ja psykologit)
Kansallista liikkuvuuskonsortiota johtavien paikallisten tai alueellisten kouluviranomaisten tai koulujen koordinaatioelinten henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät koulupolitiikkaan, koulujen kehitykseen tai muihin koulutusalan kannalta strategisesti tärkeisiin toimiin
Kaikkien osallistujien on oltava työsuhteessa lähettävän organisaation kanssa
Huom! Oppilaat eivät voi liikkua tässä hanketyypissä, mutta he voivat liikkua KA2 -hankkeissa.

Mitä liikkuvuushankkeet tuovat organisaatioille?

Suomi on ollut mukana selvityksessä, jossa kartoitettiin sitä, miten hyvin ohjelman tavoitteet toteutuvat koulujen täydennyskoulutushankkeissa ja miten toiminnan vaikutukset näkyvät kouluyhteisössä. Selvityksessä katsotaan täydennyskoulutushankkeiden vaikuttavuutta sekä opettajien ja rehtoreiden että myös oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta, mitä ei ole Suomessa aiemmin juurikaan tehty. Aineisto kerättiin kyselyllä sekä haastatteluilla.

Ohjelmassa mukana olevat maat

 • EU-maat (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta*)
 • ETA/Efta -maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Ehdokasmaa: Turkki, Pohjois-Makedonia ja Serbia*

* eräin poikkeuksin

Liikkuvuuden tavoitteet

Liikkuvuuden tulee vastata hakijaorganisaation tarpeita ja kehittää opetushenkilöstön tietoja ja taitoja, esimerkiksi esimiesten johtamistaitoja ja opettajien kykyä vastata oppilaiden tarpeisiin, laajentaa koulun eurooppalaista ulottuvuutta ja kehittää uudenlaisia sekä parempia opetusmenetelmiä. Esimerkiksi opetushenkilökunta voi osallistua kielikursseille tai kehittää TVT-taitojaan. Voit lukea kaikkien hyväksyttyjen hankkeiden tiivistelmät alla olevasta kartasta.

Miten eteenpäin?

Hakuohjeet löytyvät Hakijalle-sivulta.

Hakulomakkeessa hakijaorganisaation tarpeet ja kehittämistavoitteet ilmoitetaan kohdassa ”European Development Plan”, joka koostuu neljästä eri kysymyksestä:

 1. What are the key needs and goals of your organisation in the area of European mobility and cooperation?
 2. Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve and explain how. For example, reflect on your plans to improve staff and management competences; teaching and training content, methods and tools; development of key competences and skills of staff and learners; development of sustainable cross-border cooperation; etc.
 3. Please define the objectives of this specific project: which of the identified needs, goals and key areas for improvement do you plan to target through activities described in this project proposal?
 4. What are the most relevant topics addressed by your project?

Lisätietoja

 • Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583
 • Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 613
 • Yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulla