Strateginen EVS

Strateginen EVS (KA135) on kokeneille EVS-organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoispalveluhankkeen muoto. Se noudattaa suurimmaksi osaksi tavallisen vapaaehtoispalvelun sääntöjä.

Jotta hanke olisi strateginen EVS, sen suunnitelmassa tulee käydä ilmi mm.

 • organisaation kyky viedä läpi hanke myös muuttuvissa olosuhteissa (hakija on kokenut EVS-organisaatio) sekä
 • mihin yhteiskunnalliseen tarpeeseen tai haasteeseen hankkeella on tarkoitus vastata.

Hankkeen tulee hakea selkeää ja pysyvää vaikutusta vapaaehtoisen ja organisaation lisäksi myös hankkeen ulkopuolelle.

Hakuajat vuonna 2017

Strategista EVS-hanketta haetaan erillisellä hakulomakkeella (KA135 Strategic EVS) hakukierroksella, joka päättyy keskiviikkona 26.4.2017.

Mahdollisesta syksyn hausta (päättyy 4.10.) päätetään myöhemmin erikseen.

Lisätietoja hakuajoista:

Hakijalle

26.4.2017 päättyvällä hakukierroksella strategisiin EVS-hankkeisiin on kohdennettu myönnettäväksi enintään 650 000 €. Summaa ei myönnetä kuitenkaan yhdelle organisaatiolle.

Mikä on strateginen EVS-hanke?

Hakuvaiheessa strategisen EVS-hankkeen hakijana voi olla vain 1 organisaatio. Sama organisaatio voi saada tukea strategiseen EVS-hankkeeseen vain 1 kerran kalenterivuoden aikana.

Hankkeessa voi olla kumppaniorganisaatioita sekä ohjelmamaista että kumppanimaista. Kumppaniorganisaatioiden tulee olla akkreditoituneita viimeistään EVS-jaksojen alkaessa.

Vähintään 1 lähettävän tai vastaanottavan tahon tulee olla siitä maasta, johon hakemus jätetään. Hankkeessa tulee olla vähintään 1 lähettävä taho ja 1 vastaanottava taho eri maista. Koordinoiva organisaatio voi halutessaan toimia lähettävänä tai vastaanottavana tahona.

Kaikki strategisen EVS-hankkeen toiminnot tulee järjestää EVS Charterin ohjeistuksen mukaisesti.

Hankkeen piirteitä

Strateginen EVS-hanke voi kestää 12–36 kuukautta, mutta kaikkien hankkeiden tulee päättyä 31.8.2020 mennessä. Yli 24 kk kestävät hankkeet laativat väliraportin.

Hankkeessa voi olla eri pituisia EVS-jaksoja yksilönä ja ryhmänä, ja siihen voi sisältyä myös valmistelutapaamisia (Advance Planning Visit, APV).

Strategisessa EVS-hankkeessa on useita joustavia elementtejä.

 • vapaaehtoisten jaksojen pituuksia saa muuttaa haetusta
 • kumppaniorganisaatioita saa ottaa mukaan koko hankekauden ajan
 • vapaaehtoisten määrää voi muuttaa 10 % hakemuksessa ilmoitetusta määrästä (esim. hakemuksessa kerrottu 10 vapaaehtoisen liikkuvuuksista: hankkeen voi toteuttaa myös 9 tai 11 vapaaehtoisella)

Joustoista huolimatta tulee hanke ja sen toteutus olla suunniteltu kokonaan jo hakuvaiheessa. Suunnitelmien tulee käydä selkeästi ilmi hakemuksesta. Hankkeelle myönnettyä tukea ei voi joustoista huolimatta ylittää.

Vapaaehtoiset

Hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten määrää ei ole rajoitettu. Nuori voi tehdä vain yhden (1) EVS-jakson, jos jakson pituus ylittää 2 kuukautta.

Vapaaehtoisiksi kannustetaan ottamaan Euroopan Solidaarisuusjoukkojen (ESC) tietokantaan rekisteröityneitä nuoria.

Oheistoiminnot

Strategiseen EVS-hankkeeseen voidaan sisällyttää kansallisia tai kansainvälisiä oheistoimintoja (complementary activities). Niiden tulee auttaa hankkeen tavoitteen saavuttamisessa ja/tai vahvistaa EVS:n vaikuttavuutta. OIheistoimintojen tarve ja lisäarvo tulee perustella hakemuksessa.

Oheistoimintoja voivat olla mm.

 • työssä seuraaminen (job shadowing)
 • tutkimukset
 • promootio- ja viestintämateriaalien tuottaminen
 • koulutukset, työpajat ja seminaarit

Oheistoiminnoista korvataan 80 % tukikelpoisista toteutuneista kuluista eli oheistoimintojen toteuttamisessa tarvitaan 20 % omarahoitusosuus. Oheistoimintoihin käytettäviä palveluita voi ostaa myös organisaatioiden ulkopuolelta.

Yhteistyökumppanit (Associated partners)

Hankkeeseen voi osallistua myös ei-akkreditoituja organisaatioita yhteistyökumppanin roolissa (mm. julkisen tai yksityissektorin toimijoita ja yrityksiä). Yhteistyökumppaneiden tehtävänä hankkeessa on auttaa jonkin tietyn tehtävän eteenpäin viemistä ja/tai tiedon levittämistä.

Yhteistyökumppanit eivät voi toimia hankkeessa lähettävänä eivätkä vastaanottavana tahona. He eivät myöskään saa rahoitusta hankkeelta.

Jokaisen yhteistyökumpanin rooli hankkeessa ja hankkeelle tuoma lisäarvo tulee kuvata ja perustella hakemuksessa.

Esimerkki:

 • kunnan sosiaalitoimi tai TE-keskus hankkeessa, jonka tavoitteena on muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistaminen vapaaehtoispalveluun

Strateginen EVS: rahoitustuki

Strategisen EVS -hankkeen rahoitus koostuu suurimmaksi osaksi samoista elementeistä kuin muidenkin EVS-hankkeiden tuki. Hankkeiden matkatuki, organisointituki, yksilötuki, kielivalmennustuki, OLS-lisenssit, erityistuki ja poikkeukselliset kustannukset määräytyvät kaikille EVS-hankkeille yhteisten sääntöjen mukaan.

EVS-hankkeiden rahoitussäännöt löytyvät täältä:

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

Strategisten EVS-hankkeiden rahoituksen lisäyksenä on kuitenkin tämä:

Oheistoiminnot (Complementary activities)

 • korvataan raportoinnin perusteella 80 % toteutuneista kuluista

Rahoituksen hakemisen vaihtoehdot

Strategisen EVS-hankkeen rahoituksen hakemisessa on 2 vaihtoehtoa riippuen siitä, onko hankekumppaneita ja toimintajaksoja jo sovittu vai ei. Samassa hankkeessa voi olla sekä määritettyjä että määrittämättömiä kumppanuuksia.

1. Määritetyt kumppanuudet

 • käytetään, kun kumppaniorganisaatioita ja toimintoja on jo sovittu
 • näiden osalta liikkuvuudet ilmoitetaan rahoitussääntöjen mukaan samaan tapaan kuin muissa EVS-hankkeissa

2. Määrittämättömat kumppanuudet

 • käytetään, kun kumppaniorganisaatioita ja toimintoja ei ole vielä sovittu
 • hakemukseen merkitään vain 1) vapaaehtoisjaksojen kesto ja 2) vapaaehtoisten määrä
 • hakemukseen tulee kuluksi komission määrittelemä laskennallinen keskiarvoluku
 • todelliset toteutuneet kulut raportoidaan loppuraportin yhteydessä

Määrittämättömien kumppanuuksien keskiarvoluvut

Tuen muoto

EVS ohjelmamaatEVS kumppanimaatValmistelutapaaminen (APV)
Matkatuki
(/hlö)
290 € 335 € 302 €
Organisointituki
(/hlö ja päivä)
19 € 18 € ei haettavissa
Yksilötuki
(/hlö)
4 € 3 € ei haettavissa
Kielivalmennustuki
(/hlö)
150€ ja/tai OLS 150€ ja/tai OLS ei haettavissa

Muut strategista EVS-hanketta koskevat yksityiskohdat ovat samoja muiden EVS-hankkeiden kanssa. Lisätietoa seuraavista asioista löytyy EVS-sivulta:

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

 • Valmistelutapaaminen
 • EVS oppimiskokemuksena – Youthpass
 • EVS-vapaaehtoisten valmennukset (mm. tulovalmennukset ja välitapaamiset)

Lisätietoja

Jutta Kivimäki