Ohjelman esittely

Jean Monnet -ohjelma on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa. Jean Monnet tukee Euroopan unioniin kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt pääsääntöisesti kaikkialta maailmasta.

Jean Monnet -ohjelmaan sisältyy useita eri toimintoja, joiden tavoitteena on edistää korkeatasoista Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa sekä akateemisen maailman ja poliittisten päättäjien välistä vuoropuhelua. Euroopan unionia koskeva opetus ja tutkimus kattaa kaikenlaiset Eurooppaan liittyvät näkökulmat ja oppiaineet, mutta painopisteenä on Euroopan yhdentymisprosessi.

Jean Monnet -ohjelmasta myönnetään myös toiminta-avustusta tietyille Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä käsitteleville laitoksille, joita ovat College of Europe, European University Institute (EUI), Academy of European Law (ERA), European Institute of Public Administration (EIPA), Centre International de Formation Européenne (CIFE) sekä European Agency for Development in Special Needs Education (AED).

Kuka voi osallistua?

Osallistumiskelpoiset organisaatiot vaihtelevat toiminnoittain, samoin vaadittavan partneriryhmän kokoonpano.

  • Opetukseen ja tutkimukseen liittyviä Jean Monnet -hankkeita (moduulit, professuurit ja osaamiskeskukset), voivat hakea ainoastaan korkeakoulut, jotka voivat sijaita missä tahansa maailman maassa.
  • Jean Monnet -tukea instituutioille ja järjestöille voivat hakea EU-opintoihin erikoistuneet laitokset sekä akateemiset ja tutkimusjärjestöt kaikkialla maailmassa, pois lukien korkeakoulut.
  • Jean Monnet -verkostoja ja -hankkeita tiedon- ja kokemusten vaihtoon voivat hakea kaikkialla maailmassa sijaitsevat korkeakoulut ja sellaiset korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, jotka ovat aktiivisia Euroopan yhdentymisen alalla.

Mitä toimintoja tuetaan?

Tuettava toiminto

Kuvaus ja tuen määrä

Jean Monnet -moduulit

Lyhyitä opintojaksoja tai kursseja, jotka käsittelevät Euroopan unioniin liittyviä aiheita joko tietyn oppiaineen sisällä tai monialaisesti. Kurssit voivat olla myös kesä- tai intensiivikursseja. Kurssin minimilaajuus on 40 opetustuntia yhden lukuvuoden aikana.

Tuen enimmäismäärä on 30 000 € tai 75 % hankkeen kustannuksista.

Jean Monnet -professuurit (Chair)

Euroopan unioniin liittyviin kysymyksiin erikoistunut professuuri. Nimetyn professorin on annettava opetusta vähintään 90 tuntia yhden lukuvuoden aikana. Hakijana on korkeakoulu, ei yksittäinen henkilö.

Tuen enimmäismäärä on 50 000 € tai 75 % hankkeen kustannuksista.

Jean Monnet -osaamiskeskukset (Centre of Excellence)

Euroopan unioniin liittyvän asiantuntemuksen, tutkimuksen ja opetuksen keskus, jonka akateemisena vastuuhenkilönä toimii Jean Monnet -professori. Hakijana voi toimia vain korkeakoulu, jolle on aiemmin myönnetty Jean Monnet -professuuri.

Tuen enimmäismäärä on 100 000 € tai 80 % hankkeen kustannuksista.

Jean Monnet -tuki laitoksille ja järjestöille

Toiminta-avustus EU-opintoihin erikoistuneille laitoksille sekä akateemisille ja tutkimusjärjestöille Euroopan unioniin liittyvää opetusta, tutkimusta ja tiedon levitystä varten.

Tuen enimmäismäärä on 50 000 € tai 80 % hankkeen kustannuksista.

Jean Monnet -verkostot

Verkostot keräävät ja levittävät tietoa EU-opintojen ja -tutkimuksen menetelmistä, lisäävät yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja vaihtavat hyviä käytänteitä kaikkialla maailmassa. Verkostossa tulee olla 5 organisaatiota 5 eri maasta.

Tuen enimmäismäärä on 300 000 € tai 80 % hankkeen kustannuksista.

Jean Monnet -hankkeet

Hankkeet voivat edistää innovatiivisia näkökulmia ja opetusmenetelmiä EU-opinnoissa, Euroopan unioniin liittyvien ajankohtaisten teemojen pohdintaa ja yleistä EU-tietoutta. Hanketta hakee yksi organisaatio, mutta siihen voi myöhemmin liittyä muita organisaatioita.

Tuen enimmäismäärä on 60 000 € tai 75 % hankkeen kustannuksista.

Lähes kaikkien Jean Monnet -toimintojen tukikausi on 3 vuotta lukuun ottamatta viimeisenä mainittuja Jean Monnet -hankkeita, joiden tukikausi on 12–24 kuukautta.

Tuettavien toimintojen tulisi kantaa hedelmää myös hankekauden päätyttyä.