Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät uskovat kokemukselliseen oppimiseen

Ammatillisen koulutuksen strategisissa kumppanuushankkeissa näkyy yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen kannustaminen. Opiskelijat pääsevät mukaan projekteihin, joissa on mukana start up -yrityksiä, kansainvälisiä työpajoja ja tiimityöskentelyä, sekä tuotteen suunnittelua ideoinnista markkinointistrategiaan asti. Joissain hankkeissa yrittäjyyskasvatus on laajempi kokonaisuus, joissain taas tulokulma yrittäjyyteen on suunniteltu tarkemmin.

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut teki selvityksen vuoden 2016 ulkomailta koordinoitujen Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden suomalaisista partnereista. Selvitystä varten suomalaisille kumppaniorganisaatioille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin hankkeista tarkemmin. Suomalaiset organisaatiot ovat aktiivisia kumppaneita hankkeissa, ja heillä on monenlaisia rooleja ja tehtäviä. Tärkeimpinä rooleinaan suomalaiset organisaatiot kokivat suomalaisten hyvien käytäntöjen ja suomalaisen osaamisen jakamisen. Ammatilliset oppilaitokset kokivat erityisen tärkeänä kehitystehtävät, kun taas korkeakoulut ja järjestöt olivat hankkeissa asiantuntijaroolissa. Monet korostivat tekevänsä hankkeessa tasapuolisesti kaikkea ja tiiviissä yhteistyössä muiden partnereiden kanssa.

Alakohtaista yrittäjyyskasvatusta

Raahen koulutuskuntayhtymän Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on mukana Virosta koordinoidussa hankkeessa nimeltä EntreVET – Cultural Features in Product Design – Entrepreneurial Initiative in VET. Hankkeessa etsitään kansan käsityöperinteen käyttämiä kuvioita tai muita paikallisen kulttuurin tunnuksia, jotka muokataan kuvioiksi. Kuvioita käytetään nykyaikaisissa tuotteissa, joiden ympärille luodaan yrittäjyyttä. Kansainväliset opiskelijaryhmät käyvät läpi tuotesuunnittelun prosessin tuotteen ideoinnista tuotteen markkinointistrategiaan asti. Opiskelijat oppivat nykyaikaisia työmarkkinoilla tarvittavia taitoja, kuten yrittäjyyttä, digitaalista suunnittelua, kansainvälistä viestintää ja yhteistyötä sekä kulttuuritietoutta. Hankkeen tuloksena partnereilla on paremmat työkalut tukea opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä ja harjoittaa yrittäjyyttä käsi- ja taideteollisuusalalla.

Alakohtaista yrittäjyyskasvatusta kehitetään myös Alankomaista koordinoidussa projektissa European Equine Entrepreneur, jossa Raahen koulutuskuntayhtymän Ruukin maaseutuopisto on mukana. Hankkeen tarkoituksena on muodostaa hevosyrittäjyyden koulutuksen verkosto. Hankkeessa määritellään hevosyrittäjyyden avaintaidot, jotka hankkeen koulutustoimijat ottavat käyttöön omissa opintosuunnitelmissaan. Partnerikoulut kartoittavat mahdollisuuksia järjestää kansainvälisiä kursseja, joihin muiden maiden opiskelijat voisivat osallistua. Hankkeessa on tarkoituksena myös pilotoida kurssi, jossa opiskelijat perustavat kansainvälisesti ”miniyrityksen”. Pidemmällä tähtäimellä verkoston tarkoituksena on antaa opiskelijoille kokemuksia ja koulutusta aloitteellisuudesta sekä hevosyrittäjyydestä.

Mallia muista

Strategisissa kumppanuushankkeissa halutaan jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Tästä on kyse myös belgialaisen oppilaitoksen koordinoimassa hankkeessa Entrepreneurship Training Program in Education, jossa oppilaitosten henkilöstöt tutustuvat toistensa toimintatapoihin ja kehittävät yhdessä koulujensa yrittäjyyskasvatusmalleja. Hankkeessa on mukana SASKY koulutuskuntayhtymä, jonka päärooli on jakaa heidän TOY-malliaan (työssäoppiminen yrittäjänä -malli) sekä ohjata ja arvioida muiden partnereiden kokeiluja. Projektin lähtökohdat ovat vastavalmistuneiden työttömyydessä sekä itsevarmuuden, aloitteellisuuden ja yrittäjyystaitojen heikkoudessa. Projektissa halutaan opettaa ja oppia yrittämistä uudella tavalla. Sen tavoitteena on nostaa opetuksen tasoa, kouluttaa opettajia ja ohjaajia uuden, tehokkaamman opetusmenetelmän käyttöön, testata jo olemassa olevia opetusmalleja ja luoda yrittäjyyskasvatuksen opintosuunnitelma sekä materiaaleja opettajien käyttöön.

Yrittäjyyskasvatuksessa koetaan tärkeänä kokemuksesta oppiminen. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on mukana Iso-Britanniasta koordinoidussa hankkeessa Enterprise is VITAL (Vision, Innovation, Teamwork, Achievement and Leadership). Hankkeessa kehitetään yrittäjyyskasvatusmallia, jossa opiskelijat pääsevät oppimaan start up -yrityksiltä yritysten toiminnasta ja kasvusta. Projektissa opiskelijat ja henkilökunta pääsevät kokemaan kansainvälistä yhteistyötä yrittäjyys-workshopeissa partneriorganisaatioiden kotimaissa. Opiskelijat saavat ECVET-pisteitä projektiin osallistumisesta. Lisäksi hankkeessa laaditaan menetelmäopas yrittäjyysopintoihin.

Yritysten digitalisoitumisen tukena

Yritysten digitalisoituminen ja e-leadership-taidot ovat ehdottomia tulevaisuuden yrityksille, mutta pienillä yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia saada näihin tarvitsemaansa koulutusta. Digital Transformation of European Micro Enterprises -projektissa pureudutaan tukemaan jo olemassa olevien pienyritysten digitaalista kehittymistä. Turun ammattikorkeakoulu on mukana Iso-Britanniasta koordinoidussa hankkeessa, jossa luodaan avoin online-koulutus mikroyritysten digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen pääsisältöinä ovat mm. big datan hyödyntäminen, sosiaalinen media sekä pilvi- ja mobiiliratkaisut pienyritysten liiketoiminnassa. Hankkeen partnerit koulutetaan toimimaan yritysten coacheina ja avustamaan koulutukseen osallistumisessa. Hankkeen on tarkoitus myös vaikuttaa laajemminkin eurooppalaisiin yrityksiin, sillä koulutusmateriaali on kaikkien saatavilla. Lisäksi hanke lisää ammatillisen koulutuksen ja pienyritysten sidosryhmien tietoisuutta ja ymmärrystä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksista ja arvosta.


Lue lisää selvityksen tuloksista:
Suomalaispartnerit Erasmus+ -ohjelman strategisissa kumppanuushankkeissa (partneriselvitys 2016 rahoitetuista hankkeista)

Teksti: Nina Lehti, Kansainvälistymispalveluiden ammatillisen koulutuksen harjoittelija kesältä 2017

Kuva: Satu Haavisto