E+_ammatillinen_KA2_alakohtaiset

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 2: Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien (Sector Skills Alliances ) tavoitteena on tarkastella osaamistarpeita tietyllä alalla ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta.

Hankkeissa kartoitetaan olemassa olevia ja tulevia osaamistarpeita tietyillä toimialoilla ja kehitetään ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia vastaamaan työmarkkinoiden osaamistarpeisiin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota työssä tapahtuvaan oppimiseen ja osaamisen tunnustamisen työkalujen hyödyntämiseen.

Kuka voi osallistua?

Hankkeisiin voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen parissa toimivat organisaatiot sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, esimerkiksi

  • ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset
  • yritykset
  • järjestöt
  • viranomaiset
  • tutkimuslaitokset jne.

Hankkeessa tulee olla mukana monipuolinen ja laaja toimijajoukko, joka täyttää tukikelpoisuusehdot ja tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista valitulla toimialalla. Sama organisaatio voi olla mukana ainoastaan yhdessä hakemuksessa. Hankkeissa on mahdollista tehdä yhteistyötä myös ohjelman kumppanimaiden kanssa , jos se tuo hankkeeseen lisäarvoa.

Vaikutusten ja tulosten tulisi ulottua myös partneriryhmän ulkopuolelle. Tämä edellyttää sitoutuneisuutta ja vahvaa tukea kaikilta toteutukseen osallistuvilta tahoilta.

Hankkeiden tulee liittyä aloihin, jotka määritellään vuosittain ohjelmaoppaassa.

Millaisia toimintaa hankkeissa voi olla?

Hankkeiden toimintoihin kuuluvat esimerkiksi alakohtaisten osaamistarpeiden kartoittaminen ja analysointi, työssä tarvittavan osaamisen määritteleminen, opetussuunnitelman ja –menetelmien kehittäminen, opetussuunnitelman toimeenpano koulutuksessa sekä osaamisen tunnustaminen.

Hankkeiden tulee olla innovatiivisia ja niillä tulee olla vaikuttavuutta myös osallistuvien organisaatioiden ulkopuolella. Tulosten tulee olla siirrettäviä ja myös muilla organisaatioilla tulee olla pääsy niihin.

Hankkeet on jaettu kolmeen eri tyyppiin:

1. Osaamistarpeiden tunnistamista koskevat alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (Sector Skills Alliances for skills needs identification)

2. Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi ja tarjoamiseksi (Sector Skills Alliances for design and delivery of VET)

3. Strategisten yhteistyömallien luominen tiettyjen alojen osaamisvajeiden poistamiseksi ja alan toimintapotentiaalin kasvattamiseksi (Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) to sectoral cooperation on skills)

Komissio hallinnoi hankkeita

Hankkeiden kesto voi olla 2 - 4 vuotta hanketyypistä riippuen.

Hankkeiden valinnasta ja hallinnoinnista vastaa toimeenpanovirasto Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.