Blogeissamme Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden asiantuntijat ja yhteistyökumppanimme kentältä valottavat työtään eri näkökulmista.

Kuva: Satu Haavisto

Opettajan osaamisen varmistaminen toimintakulttuurin muutoksessa

Tänä päivänä koulutuksen uudistuessa opettajan pätevyys korostuu. Suomalaisen yhteiskunnan yksi laajimmin tunnetuista menetystarinoista on korkeatasoinen ja laadukas koulutusjärjestelmä. Hyvin koulutetut, osaavat ja motivoituneet opettajat ovat opetuksen laadun tae.

Ammatillisen koulutuksen opettajan rooli muuttuu ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin muuttuessa. Muutos haastaa opettajien valmiudet. Ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä opettajan roolin painopiste muuttuu perinteisestä asiantuntijasta luottamuksellista ilmapiiriä luovaksi valmentajaksi. Opettajat tarvitsevat vertaisohjausta ja mentorointia toisilta opettajilta, jotta he pystyvät kehittymään työssään ja tuomaan opettamiseen uudenlaisia sävyjä.

Opettajan ammatti on ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyöammatti, jossa korostuu tunnetaitojen merkitys. Opettajan työn vaativuus edellyttää korkeatasoista opettajan peruskoulutusta, jatkuvaa kehittymistä, kehityshalua ja -hakuisuutta, sekä säännöllistä täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta jatkokouluttautumiseen.

Vertaisohjaus ja mentorointi mahdollistavat opettajuuden kehittymisen

Vertaisohjauksella voidaan antaa yhteisöllistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen kokemus. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja tekevät jokaisen osallisen näkyväksi. Mentoroinnin avulla voidaan houkutella kehittymään ja kehittämään.

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus edellyttää opettajalta laajaa osaamista, uudenlaisten roolien hallitsemista, sekä kykyä mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Opettajat joutuvat sisäistämään muuttuvan roolin suhteessa opetusalaan, opiskelijoihin, työelämään, tutkinnon perusteissa ja opetussuunnitelmassa määriteltyihin sisältöihin ja tavoitteisiin, sekä itseensä opettajana, ohjaajana ja valmentajana.

Parasta osaamista -hankeen (2018) tekemän kartoituksen mukaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomia opettajan osaamistarpeita ovat mm. henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ohjaamisosaaminen, työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen, ohjausosaaminen, uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet, oman työn johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä koulutuksen järjestäjän laadunhallinnan osaaminen. Näiden ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomien muutospaineiden parissa painiville opettajille voidaan tarjota tukea ja vahvistusta vertaisohjaamisen ja mentoroinnin muodossa.

Hanketyön tekeminen on aitoa muutoksen edistämistä

Väitän, että opettajilla on sisäänrakennettu halu kehittyä työssään, ammatissaan ja työntekijänä omassa organisaatiossaan. Opettajat, jotka ovat osallistuneet hanketyöhön ovat kokeneet, että heidän opetustaitonsa ovat parantuneet, he ovat olleet valmiimpia soveltamaan uusia opetusmenetelmiä, heidän verkostonsa ja projektinhallintataitonsa ovat kasvaneet. Näitä opettajia, jotka ovat valmiita muutokseen ja ovat jo rohkeasti ottaneet askeleita uutta kohti, on tärkeää hyödyntää kollegoiden vertaisohjauksessa ja mentoroinnissa.

Vertaisohjaus ja mentorointi ovat vastavuoroisia prosesseja, jolloin siihen osallistuvilla on molemmilla mahdollisuus kehittymiseen. Vertaisohjaus pyrkii kaikkien hyvinvointiin, mentorointi herättää kehittymisen. Kehityshalu on paikallaan pysyvä ominaisuus. Mentoroinnilla kehityshalu on mahdollista herättää kehityshakuisuudeksi, jolloin se muuttuu aktiiviseksi tarpeeksi ja saa opettajat hakemaan oma-aloitteisesti mahdollisuuksia ja tapoja tuoda ideoitaan ja ajatuksen esille ja viemään niitä eteenpäin.

Hanketyöskentelyyn osallistuneet opettajat osoittavat, että heidän kehityshalunsa on kääntynyt kehityshakuisuudeksi. Kehityshakuinen opettaja on valmis toimimaan itsenäisesti, hän on ratkaisujen etsijä, joka oman kehittymisen ohella kehittää ja vie organisaatiotaan eteenpäin. Näiden kehityshakuisten toimijoiden avulla suomalainen ammatillinen koulutus kehittyy samalla kun sillä on vaikutuksia eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kehittymiseen kansainvälisen hanketyöskentelyn avulla. Avaintaitoja ovat toisen ihmisen valmentaminen, usko toisen onnistumiseen ja tunnetaitojen älykäs hyödyntäminen.

Miten sinä opettajana kehität omaa ammatillista osaamistasi?

30.10.2018 järjestämme Ammatillisen koulutuksen temaattisen webinaarin aiheella "Opettajien osaamisen monipuolinen kehittäminen hanketoiminnan avulla". Lisätietoja webinaarista

Teksti: Annele Heikkilä

Blogi: Kuulumisia kentältä