Muualla verkossa

Eurydice-tiedonvaihtoverkosto tuottaa tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja -politiikasta.

kvyhteistyo_johannes_jansson_547x262px.jpg

Kuva: Johannes Jansson | norden.org

Kansainvälinen yhteistyö

Tässä osiossa kuvataan lyhyesti, miten kansainvälistymistä edistetään eri tahoilla ja foorumeilla sekä millaisia prosesseja asioiden taustalla vaikuttaa.

Kansallinen taso

Opetus- ja kulttuuriministeriössä, jonka alaisuudessa CIMO toimii, on toiminnan viitekehyksenä ministeriön oma strategia.

Koulutusta ja tutkimusta linjataan tarkemmin Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU), lapsiin ja nuoriin liittyviä asioita taas vastaavassa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa. Lisäksi kansainvälistymisasioita määritellään erillisissä strategioissa ja toimintaohjelmissa, joista esimerkkinä voidaan mainita korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia.

Ministeriöt vaikuttavat kansainvälistymiseen omalla hallinnonalallaan; CIMOn toimialoilla opetus- ja kulttuuriministeriön ohella tärkeitä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Eduskunnassa CIMOn edustamia toimialoja koskevia teemoja käsitellään lähinnä sivistys- ja tulevaisuusvaliokunnissa.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö kuuluu pitkäikäisimpiin virallisen alueellisen yhteistyön muotoihin maailmassa. Yhteistyötä tehdään mm. politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on jäsenmaiden hallitusten yhteistyöelin. Suomi toimii ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2011.

CIMOssa pohjoismaisen yhteistyön tärkeimpänä työkaluna ovat Nordplus-ohjelmat.

Eurooppalainen ulottuvuus

Euroopan unionin toiminnassa kansainvälisen yhteistyön merkitys koulutuksessa, nuoriso- ja kulttuurisektorilla sekä kansalaisyhteiskunnassa on jatkuvasti kasvanut. Koulutus on keskeisessä roolissa EU 2020 -strategiassa ja siihen liittyvässä Nuoret liikkeellä -hankkeessa. Yksityiskohtaisemmin EU:n toimenpiteitä linjataan Koulutus 2020 -viitekehyksessä.

Erityisesti euroopalaiseen yhteistyöhön liittyviä poliittisia prosesseja (esim. Bologna, Kööpenhamina) kuvataan tarkemmin tämän osion alasivuilla. Prosessit vaikuttavat esimerkiksi CIMOn Suomessa toimeenpanemien EU-ohjelmien taustalla.

EU:n yhteistyö kolmansien maiden kanssa on sekin koko ajan lisääntymässä. Tähän liittyvät mm. EU-maiden rakenteilla oleva ulkopolitiikka ja ulkoasiainhallinto. Kehitys näkyy myös CIMOn toimialoilla, sillä monissa ohjelmissa on mukana kolmansia maita.

Globaalia yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa

CIMO tukee osaltaan YK:n vuosituhatjulistuksen sekä Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tätä työtä tehdään mm. tukemalla suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välistä verkostoyhteistyötä sekä rekrytoimalla nuoria asiantuntijoita kansainvälisiin järjestöihin YK:n apulaisasiantuntija-ohjelmassa.