Harjoittelu Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä

Ohjeita opetuspisteelle ja harjoittelun ohjaajalle

Opetuspisteessä sovitaan etukäteen, kuka tai ketkä ovat vastuussa harjoittelijan ja harjoittelun ohjaamisesta. Vastuu voidaan siis jakaa, mutta harjoittelijalla tulisi olla yksi nimetty ”pääohjaaja”, jotta jollakulla olisi kokonaiskuva harjoittelijan tilanteesta.

Harjoittelutehtävistä kannattaa keskustella tulevan harjoittelijan kanssa etukäteen sähköpostitse, jotta tällä on aikaa miettiä asiaa ja mahdollisesti esittää toiveita.

Harjoittelija ei voi koskaan olla yksin vastuussa kurssista. Vaikka hän tekisi suunnitelman itse ja pitäisi tunnit/osan tunneista yksin, harjoittelijan ohjaajan on seurattava hänen suoriutumistaan esim. tuntisuunnitelmien ja palautekeskusteluitten muodossa.

Harjoittelun ohjaaja

  • perehdyttää harjoittelijan yliopistoon ja laitokseen tai muuhun yksikköön, jossa harjoittelija tulee työskentelemään
  • esittelee harjoittelijan työyhteisölle
  • neuvoo ja opastaa harjoitteluun liittyvissä käytännön asioissa
  • sopii harjoittelijan kanssa työajoista ja työtehtävistä (ohjaajan ja/tai harjoittelijan toiveesta työtehtävistä voidaan myös tehdä kirjallinen harjoittelusuunnitelma)
  • seuraa harjoittelijan suoriutumista tehtävistä sekä neuvoo ja tukee tarvittaessa

Harjoittelijan kokonaistyöaika, mukaan lukien mahdollinen tuntien suunnitteluun käytetty aika, on enintään 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. Muusta ajasta on mahdollista sopia harjoittelijan kanssa, mutta 36 tunnin ja 45 minuutin ylittävä työaika on korvattava joko vapaana tai palkkana.

Työtehtävät voivat satunnaisesti sijoittua myös viikonloppuihin (esim. kulttuuritapahtumat). Mikäli harjoittelijaa pyydetään osallistumaan maksulliseen kulttuuritapahtumaan, oppiaineen tulee maksaa harjoittelijan tarvitsema pääsylippu.

Mikäli harjoittelija pyytää vapaata jonkin tärkeän henkilökohtaisen asian vuoksi, sitä on mahdollista myöntää, jos se sopii opetuspisteen tilanteeseen. Ylimääräinen vapaa-aika korvataan muilla tehtävillä muuna ajankohtana.

Opetuspisteen on mahdollista halutessaan myöntää harjoittelijalle esim. kaksi lomapäivää kuukautta kohden suomalaisen vuosilomakäytännön mukaisesti, vaikka varsinaisesta työsuhteesta ei olekaan kyse.

Mikäli harjoittelujakson aikana ilmaantuu ongelmia, niistä on luonnollisesti ensin pyrittävä keskustelemaan harjoittelijan itsensä kanssa. Jos ratkaisua ei löydy, on paikallaan ottaa yhteyttä Opetushallituksen Suomen kielen ja kulttuurin tiimiin.

Jos harjoittelija tarvitsee jonkin dokumentin harjoittelujaksosta esim. Suomen Kelaa varten, hänen tulisi ottaa yhteyttä Opetushallituksen Suomen kielen ja kulttuurin tiimiin.

Harjoittelun päättyessä opetuspisteen tulisi kirjoittaa harjoittelijalle työtodistus ja raportoida harjoittelujaksosta Opetushallitukseen.