Aktuellt

Bild: Tiina Lehmusvaara

Nya Utbildningsstyrelsen inleder sin verksamhet i början av 2017

Vid årsskiftet får Finland ett nytt ämbetsverk med inriktning på utveckling av kunnande. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Utbildningsstyrelsen slås samman till den nya Utbildningsstyrelsen. Ämbetsverket kommer att sköta samma uppgifter som sina föregångare.

Den nya Utbildningsstyrelsen har två centrala uppdrag: ämbetsverket ska utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet och främja internationalisering. Olli-Pekka Heinonen är generaldirektör. ”CIMO och den tidigare Utbildningsstyrelsen har redan gått i samma riktning. Grundtanken är att det nya ämbetsverket ska vara starkare än någon av sina föregångare och verksamheten ännu mer resultatrik”, konstaterar Heinonen.

Heinonen betonar att den nya Utbildningsstyrelsen måste ha en närmare koppling till andra aktörer och till samhället. Att lyssna på kunderna och betjäna dem är en central del i arbetet inom den nya organisationen.

Över hälften av finansieringen används för stipendier och projektstöd till kunderna

CIMO och Utbildningsstyrelsen har förberett det nya ämbetsverket i ett nära samarbete under året 2016. I slutet av året fastställdes den nya organisationen och man valde direktörer för avdelningarna och chefer för enheterna inom avdelningarna.

Personalen vid de båda ämbetsverken övergår i det nya ämbetsverkets tjänst. Vid den nya Utbildningsstyrelsen arbetar sammanlagt 370 personer.

Den nya Utbildningsstyrelsen har anvisats sammanlagt ca 223 miljoner euro för år 2017. Av denna summa delas 58 procent, dvs. 130 miljoner euro, ut till kunderna i form av olika understöd, stipendier och projektstöd, varav ca 32 procent används till finansiering av internationell verksamhet. Av finansieringen för år 2017 går 50 miljoner euro till statens läroanstalter, som lyder under Utbildningsstyrelsen. Intäkterna från Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet är 7,3 miljoner euro per år. Utöver finansieringen från undervisnings- och kulturministeriet får Utbildningsstyrelsen finansiering också från andra aktörer, där den viktigaste är Europeiska kommissionen. Denna finansiering riktas särskilt till internationell verksamhet och är sammanlagt ca 34,5 miljoner euro.

Tjänsterna är desamma, vissa ändrade kontaktuppgifter

För kunderna är det viktigt att organisationen sköter samma uppgifter och erbjuder samma tjänster som tidigare. CIMOs uppgifter har till stor del koncentrerats till den nya Utbildningsstyrelsens avdelning för internationaliseringstjänster, som leds av Samu Seitsalo. Avdelningen ansvarar för att genomföra program och avtal som främjar internationalisering, producera information om internationalisering och informera och ge rådgivning i frågor som gäller internationaliseringsmöjligheter.

En del av CIMOs kontaktuppgifter kommer att ändras: Fr.o.m. 2.1. är numret till telefonväxeln 0295 331 000, e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi och postadressen är Utbildningsstyrelsen, PB 380 00531 Helsingfors. Personalen har samma direktnummer som tidigare och också webbtjänstadresserna är tillsvidare oförändrade.

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011