Aktuellt

Finländska högskolor utnyttjar Nordplus-stödet aktivt

Nordplus Högre utbildning programmet stöder allt i allt 207 nätverk med ca 4,7 miljoner euro. Med stödet finansieras högskolors student- och lärarmobilitet, intensivkurser, utvecklingsprojekt, gemensamma studieprogram och etablering och utveckling av nätverk i Norden och Baltikum 2017–2018.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program vars underprogram för högre utbildning administreras av Utbildningsstyrelsen. Beslutet om utdelning av medel görs av Nordplus-programkommittén.

Finländska högskolor utnyttjar stödet mycket aktivt – Finland deltar som partner i 172 av de 207 beviljade nätverken.

Programmets finansiering har inte ökat under åren och konkurrensen för stödet är hård. Den ansökta summan, 12,1 miljoner euro, är fortfarande nästan en tredjedel i förhållande till programmets budget. Sammanlagt 242 nätverk ansökte om stöd till totalt 405 aktiviteter, varav 265 fick stöd.

Årligen är ca 50 av nätverksansökningarna nya. I år ansökte 52 nya nätverk om stöd. Ca en tredjedel av de nya nätverken beviljades stöd. Antalet deltagande institutioner har fortsatt att öka och under denna ansökningsomgång deltog 2545 institutioner varav 2387 är med i nätverk som beviljades stöd. 102 nätverk intog nya partners med i samarbetet. Nätverkens storlek varierar från 2 till 38 partners.

I år tilldelas 57 % av stödet till student- och lärarmobilitet, ca 5 % mindre än under de senaste åren. Stöd till mobilitet beviljades till så många som möjligt och bevillningen baserar sig på nätverkens tidigare förbruk. Ca 400 000 euro reserveras till höstens extra ansökningsrunda för mobilitet som är riktad till de nätverk som beviljades stöd nu på våren. Eftersom Nordplus-programmets budget är begränsad och det finns utrymme för ännu flitigare användning av Erasmus+ medel i Nordplus-sammanhang lönar det sig att utnyttja dessa medel i tillägg till Nordplus.

Årligen åker ca 10 000 högskolestuderande på utbyte från Finland ut i världen på student- eller praktikutbyte varav lite under 5 % med Nordplus-stöd. Över hälften åker via EU:s Erasmus+ program, en dryg femtedel via högskolornas egna utbytesavtal och en femtedel som s.k. free movers eller på annat sätt.

Intresset för intensivkurser är fortfarande stort i Nordplus-programmet, speciellt eftersom denna aktivitet inte längre stöds av Erasmus+ programmet. Intresset har ökat för denna relativt lätt genomförbara aktivitet där man kan testa nya pedagogiska metoder, samarbeta med arbetslivet och bidra till internationalisering på hemmaplan och Nordplus har nu tilldelat mer medel till denna aktivitetstyp än tidigare. I år tilldelades det över 300 000 euro mer till intensivkurser än förra året: totalt 53 intensivkurser utav 101, dvs. nästan varannan kurs fick stöd. Det genomsnittliga bidraget till en intensivkurs är 25 800 euro.

Nätverken ansökte om totalt 36 utvecklingsprojekt, varav 13 dvs. 36 % fick stöd. Det genomsnittliga bidraget till ett utvecklingsprojekt är 23 200 euro. Intresset för utveckling av gemensamma studieprogram är fortfarande lågt, 2 ansökningar utav 3 fick stöd.

Av alla institutioner som deltar är 80 % universitet och 18 % yrkeshögskolor. Resten av deltagarna är från den offentliga/privata sektorn, icke-statliga/statliga organisationer, forskningsinstitut, skolor, sjukhus, företag etc.

Större ändringar i de aktivaste ämnesområden har inte skett under åren. Aktivaste ämnesområden är fortfarande samhällsvetenskap med 109 ansökningar, varav 94 fick stöd (lärarutbildning och pedagogik som störst), medicin med 51 ansökningar, varav 44 fick stöd (dominerat av hälsovetenskap) och humaniora med 49 ansökningar, varav 41 fick stöd.

Programkommittén för Nordplus beslöt 2017–2018 prioritera temat integration av invandrare och flyktingar i Norden. Som resultat av detta ansökte 10 nätverk om stöd till 13 aktiviteter varav 11 aktiviteter fick stöd. Ämnesområden som representerades var lärarutbildning och pedagogik, samhällsvetenskap, hälsovetenskap och konstutbildning.

Alla nätverk/projekt som fått stöd finns i Nordplusonline databasen

Läs mera

Om Nordplus Högre utbildning programmet
Stöd till mobilitet utan hinder i internationella utbytesprogram

(15.6.2017 / KS)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011