Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.05.2012

Uusien EU-ohjelmien sisältöjä puitiin Brysselissä

Brysselissä 10.–11. toukokuuta kokoontunut EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto sopi Yhteinen Erasmus -ohjelmaehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä. Ehdotuksen mukaan Yhteinen Erasmus korvaa nykyiset koulutus- ja nuoriso-ohjelmat ja tukee myös liikunnan alalla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Kulttuuriministerit sopivat uuden Luova Eurooppa -ohjelman sisällöstä ja nimesivät vuoden 2016 kulttuuripääkaupungit.

Komissio ehdottaa uuden Yhteinen Erasmus -ohjelman budjetiksi yhteensä 17,2 miljardia euroa, josta koulutus- ja nuorisoalan osuus olisi 16,7 miljardia ja urheilun 238 miljoonaa. Ohjelman pääpaino on liikkuvuudessa, jolla tähdätään osaamisen kehittämiseen ja eurooppalaisten työmarkkinoiden rakentamiseen. Neuvosto ei ottanut vielä kantaa ohjelman kokonaisrahoitukseen.

Koulutuksen alueella ohjelmalla on tarkoitus mm. tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, edistää elinikäisen oppimisen eurooppalaisen alueen syntymistä ja lisätä oppilaitosten kansainvälistymistä. Lisäksi tuetaan koulutusjärjestelmien uudistamista sekä lisätään innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävää yhteistyötä. Suomi on ohjelmaneuvotteluissa pitänyt tärkeänä sitä, että ohjelma huomioi mahdollisimman laajasti kaikki koulutuksen tasot elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Nuorisoalalla ohjelmalla tuetaan vapaaehtoistyötä, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus- ja verkottumishankkeita sekä nuorisovaihtoa ja ryhmätapaamisia. Suomi on pitänyt tärkeänä, että nuorisosektorin identiteetti ja näkyvyys turvataan myös tulevalla ohjelmakaudella.

Liikuntayhteistyön alalla ohjelma tukee urheilun hyvää hallintotapaa sekä edistää liikunnan avulla sosiaalista osallisuutta, vapaaehtoisuutta, tasa-arvoa ja terveyttä. Lisäksi tuetaan yhteistä kamppailua mm. dopingin ja urheilutulosten manipuloinnin kaltaisia ongelmia vastaan.

Suomen delegaatiota ohjelmaneuvotteluissa johtanut valtiosihteeri Tapio Kosunen nosti neuvotteluissa esille ohjelman suuren merkityksen aikuisille oppijoille sekä sen tarjoamat mahdollisuudet muita heikommassa asemassa oleville nuorille. Suomi katsoi, että kolme toimialaa yhdistävä uusi ohjelma tukee EU:n koulutus-, nuoriso- ja liikunta-alojen keskinäistä yhteistyötä ja antaa toimille vaikuttavuutta.

Ministerit sopivat uuden Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteista ja painopisteistä. Ohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat ja korvaa nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat. Uusi ohjelma tukee erityisesti toimijoiden kansainvälisten toimintamadollisuuksien vahvistamista sekä toimijoiden ja teosten liikkuvuutta. Vuoden 2016 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimettiin Espanjan Donostia-San Sebastián ja Puolan Wroclaw. Myös Kansalaisten Eurooppa -ohjelman sisällöstä saavutettiin yhteisymmärrys.

(11.5.2012)