Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.10.2010

Tiedotusvälineille 26.10/2010 julkaisuvapaa

Suomalainen ammattikoulutus kansainvälistyy verkostoitumalla

Lähes puolet ammattikoulutusta tarjoavista organisaatioista edistää kansainvälistymistään verkostoitumalla. Oppilaitosten muodostamilla verkostoilla on keskeinen rooli erityisesti opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden kasvattamisessa. Tämä selviää CIMOn tuoreesta selvityksestä, jossa kartoitettiin verkostojen merkitystä ammattikoulutuksen kansainvälistymiselle

Ammattikoulutuksen kentällä toimii lukuisia verkostoja, jotka tähtäävät kansainvälistymisen edistämiseen. Selvityksen mukaan verkostoitumisesta haetaan tukea ennen kaikkea kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen: verkostojen tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat opiskelijoiden työssäoppimisen ja muiden ulkomaanjaksojen järjestäminen sekä opettajien kansainvälisten työelämäjaksojen organisointi. Lisäksi verkostoissa kehitetään oppilaitosten kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä yleisellä tasolla.

Tavoitteet näkyvät suoraan oppilaitosten liikkuvuusluvuissa: mitä useammassa verkostossa oppilaitos toimii, sitä enemmän sillä on kansainvälistä liikkuvuutta. Verkostoituminen näyttää kasaantuvan, sillä 40 % toimijoista kuuluu useampaan kuin yhteen verkostoon. Eniten verkostoja on Uudellamaalla, jossa on myös suhteessa eniten ammatillisia oppilaitoksia; muuten alueellinen jakauma on tasainen. Verkostoituminen näyttää olevan yleistä opiskelijamääriltään suurilla aloilla. Selvityksen tehnyttä Siru Korkalaa tulos ei yllätä, sillä opiskelijoiden ulkomaanjaksot keskittyvät vuosittaisissa liikkuvuustilastoissa juuri samoille aloille.

Verkosto koetaan toimivaksi ja hyödylliseksi työtavaksi

Korkala toteaa, että selvitykseen osallistuneiden kokemukset verkostoista ovat voittopuolisen positiivisia. Yli 90 % pitää verkostoa toimivana työtapana. Lähes kaikki kokevat oman verkostonsa tehokkaaksi tiedonvälittäjäksi ja tieto kulkee hyvin myös jäsenten välillä. Luottamus sekä verkoston koordinaattoriin että muihin toimijoihin arvioidaan vahvaksi. Verkoston toimivuuden kannalta korostuu lankoja käsissään pitelevän koordinaattorin rooli: toimivan verkoston takana seisoo aina hyvä koordinaattori.

Selvitykseen osallistuneista 91 % katsoo organisaationsa hyötyneen verkostoitumisesta. Verkostot tuntuvat saavuttavan tavoitteensa hyvin, sillä merkittävin yhteistyöstä syntyvä hyöty on opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen ja sen organisoinnin helpottuminen. Verkostoyhteistyöllä on myönteisiä vaikutuksia myös resurssien jakamiseen ja uskottavuuden lisääntymiseen rahoituksen hakuprosesseissa. Kansainvälisestä toiminnasta kertyneiden kokemusten ja osaamisen jakamista pidetään myös arvokkaana.

Verkostoyhteistyö hyödyttää erityisesti pieniä oppilaitoksia, joissa resurssit ovat niukat. Esimerkiksi mahdollisuus kustannusten jakamiseen muiden toimijoiden kanssa on saattanut toimia kynnyskysymyksenä sille, että oppilaitoksella voi ylipäätään olla kansainvälistä toimintaa.

Selvitys julkistetaan ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivillä Tampereella

CIMOn selvitys oli monivaiheinen; tutkimusmenetelminä käytettiin mm. erilaisia kyselyitä, haastatteluja ja verkostoanalyysia. Niiden perusteella Suomen 264 ammatillista koulutusta tarjoavasta organisaatiosta 42 % kuuluu kansainvälistymistä edistäviin verkostoihin.

Selvitys julkistetaan ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivillä, jotka kokoavat Tampere-taloon 26. - 28.10. noin 150 ammattikoulutuksen edustajaa eri puolilta Suomea. Kansainvälisyyspäivät pidetään nyt kymmenettä kertaa. Järjestelyistä vastaavat Opetushallitus ja CIMO yhdessä Tampereen ammattiopiston (TAO) ja Pirkanmaan koulutuskonsernin (PIRKO) kanssa.

Lisätiedot:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Vastaava asiantuntija Siru Korkala, puh. 0207 868 610
siru.korkala[at]cimo.fi

Kansainvälisyyspäivät:

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Anna-Maija Siirtonen, TAO, puh. 040 800 4018

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on vuonna 1991 perustettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin Kulttuuri- sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.