Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.11.2016

Ohjaus ja liikkuvuus – työseminaari haastoi, innoitti ja viritti

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Euroguidance-keskukset järjestivät syyskuussa ohjausta ja kansainvälistä liikkuvuutta käsittelevän seminaarin Vilnassa. Tapahtumaan osallistui ohjauksen ammattilaisia kahdeksasta maasta. Suomen TE-hallinnosta mukana olivat Sirkka Huttu ja Pirjo Laiho sekä lukion opot Seppo Linnaranta Tampereelta ja Merja Kuvaja Seinäjoelta.

Vilnan seminaarin tavoitteena oli lisätä ohjaajien osaamisen kehittymistä liikkuvuuskysymyksissä sekä edistää rajat ylittävää verkostoitumista eri maista tulevien osallistujien kesken. Tässä jutussa Pirjo ja Sirkka kertovat siitä, miten seminaaritapahtuma auttoi heitä kriittisesti tarkastelemaan omaa työtään ja sitä, mihin suuntaan sitä kannattaa jatkossa kehittää.

Kansainvälinen liikkuvuus – mahdollisuus kaikille?

Vilnan seminaarin osallistujat tulivat enimmäkseen opetusalan organisaatioista, mutta vähemmän eri maiden työhallinnosta. ”Tämä vuoksi seminaarissa asioita lähestyttiin omaan ohjaustyöhön nähden jossain määrin uudesta näkökulmasta”, Pirjo ja Sirkka toteavat.

”Toimin psykologina ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluissa Kaakkois-Suomen TE-toimistossa Kotkassa”, Pirjo kertoo ja jatkaa: ”Osin omien ulkomailla vietettyjen vuosien takia minua on jo jonkin aikaa kiinnostanut ajatus ulkomailla työskentelyn tai opiskelun hyödyntämisestä ohjauksellisena interventiona niiden nuorten kohdalla, jotka eivät ole syystä tai toisesta kiinnittyneet työelämään tai opintoihin.”

Pirjon mielestä jokaisen ohjaustyön ammattilaisen olisi syytä pohtia sitä, mikä käsitys hänellä itsellään on vaihtoehtojen maailmasta ja miten juuri hän kokee ulkomaille työskentelemään tai opiskelemaan lähdön. ”Esteet ja uhat, joita mielessämme liitämme maailmalle lähtöön, vaikuttavat niihin vaihtoehtoihin, joita tarjoamme asiakkaillemme ja joihin arvioimme heillä olevan edellytyksiä”, Pirjo kiteyttää.

Mikäli ulkomaille työskentelemään hakeutumisen katsotaan edellyttävän ylivertaisia taitoja (mm. sosiaalisuutta, rohkeutta, itsevarmuutta, kielitaitoa), silloin se jo lähtökohtaisesti saatetaan rajata ulottumattomiin enemmistöltä TE-hallinnon asiakkaita. Näin ei tietenkään saisi olla, vaan kansainvälisen liikkuvuuden pitäisi olla kaikille realistinen vaihtoehto. Yli rajojen tapahtuva liikkuminen, johon liittyy uuden oppimista, voisi olla vahva työkalu erityisesti niille nuorille, joilla on esim. heikommat opiskeluedellytykset.

Ohjauksella tuetaan inkluusiota ja sillä voidaan ehkäistä kansainvälisyyden ulkopuolelle jäämistä. ”Olemmeko omilla asenteillamme kansainväliseen liikkuvuuden suhteen rajaamassa asiakkailtamme mahdollisuuksia rohkeiden avausten sijasta, ja näin jopa vahvistamassa syrjäytymiskierrettä? Vai voisimmeko olla avaamassa asiakkaillemme näköaloja sinne, missä he eivät niitä itse näe?”, Pirjo pohtii.

Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

Opiskelua tai työskentelyä ulkomailla pohditaan usein pelkästään asiakkaan aloitteesta. ”Itse en tee kovin syvällistä ohjaustyötä, vaan opastan asiakkaita lähinnä oikean tiedon äärelle. Tämä tapahtuma tosin innosti tuomaan kansainvälistymisvaihtoehdon ohjauskeskusteluissa esille, vaikka asiakas ei sitä itse olisi ensin ajatellutkaan”, sanoo Sirkka, joka työskentelee alle 30-vuotiaiden nuorten parissa Pohjois-Savon TE-toimistossa Varkaudessa.

Seminaari haastoi Sirkkaa ja Pirjoa miettimään omaa rooliaan ohjaajana ja sitä, miten he voisivat toimia "rohkeiden avausten" tekijänä. Mikä merkitys asiakasprosessille on sillä, ettei ohjaustyötä tekevä tyydy asiakkaan tekemiin rajauksiin, vaan haastaa tätä miettimään jopa niinkin mahdottomalta tuntuvia vaihtoehtoja kuin ulkomaille lähteminen?

Pirjon ja Sirkan mukaan ohjausammattilaisten tehtävä ei ole vain reagoida asiakkaan esiin nostamiin vaihtoehtoihin, vaan tuoda hänen ulottuvilleen myös vaihtoehtoja, joita hänen mukavuusalueelleen ei mahdu. Tällaiset avaukset voivat parhaassa tapauksessa rohkaista asiakasta ja antaa hänelle lisää uskoa omiin kykyihinsä. Tästä voi alkaa seikkailu ja henkilökohtainen kasvu, jota tanskalainen osallistuja kuvasi: "Kaveri lähti kolmen viikon ulkomaan harjoitteluun ja palasi sieltä kymmenen vuotta aikuisempana".

Sanoista tekoihin

”Vaikka kansainvälisen harjoittelun suhteen TE-hallinnossa ei ole sellaisia vakiintuneita toimintatapoja kuin oppilaitoksilla, on meillä työkaluja, joita voisimme tietoisesti ottaa käyttöön ja jalostaa edistääksemme mobility for all -tavoitetta", Pirjo sanoo.

Tutkimisen arvoinen mahdollisuus on mm. työkokeilu. Sen ympärille voisi luoda tukijärjestelmän toiseen maahan Vilnan seminaarissa syntynyttä kontaktiverkostoa hyödyntämällä. Ja toisinpäin, ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut voisivat yhteistyössä lähettävän maan kanssa tarjota tukea muualta Suomeen tulevalle. TE-hallinnossa on myös mahdollisuus hankkia uravalmennusta, joka voisi suuntautua ulkomaille.

Iloksi ja hyödyksi

Sirkka ja Pirjo vakuuttavat saaneensa Vilnan seminaarista paljon uusia kontakteja sekä syvyyttä omaan ohjaustyöhönsä. Seminaarin lukuisat ryhmätyöt ja luennot antoivat uutta näkökulmaa kansainvälistymiseen. Osallistujien oma Facebook-ryhmä on osoittautunut erinomaiseksi välineeksi tiedon ja hyvien käytänteiden levitykseen, mutta myös kuulumisten vaihtoon.

”Seminaari antoi paljon myös itselle ihmisenä”, toteaa Sirkka tyytyväisenä. Se aktivoi englanninkielen puhumistaitoa ja pakotti heittäytymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Keskustelut muiden osallistujien kanssa saivat huomaamaan, että nuorten ongelmat ovat loppujen lopuksi aika samanlaisia eri maissa.

Teksti ja kuvat: Pirjo Laiho & Sirkka Huttu
Tekstieditointi: Mika Launikari, CIMO