Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.04.2013

Ohjaajilla myönteinen käsitys Euroguidance-tiedotuksesta

Maaliskuussa 2013 CIMO teetti kyselyn, jolla selvitettiin, millaisia tarpeita opetus- ja työhallinnon sekä nuorisotoimen asiantuntijoilla on CIMOn Euroguidance-tiedotusta ja –viestintää kohtaan. Tulokset osoittivat, että kohderyhmään kuuluvat ovat valtaosin tyytyväisiä Euroguidance-tiimin kansainvälistä liikkuvuutta koskevan tiedotuksen määrään ja laatuun. Parannusta sen sijaan toivottiin alueellisen palvelutarjonnan ja –näkyvyyden lisäämiseen eri puolilla Suomea.

Vastauksia kyselyyn tuli yli 150:ltä oppilaitoksissa, TE-toimistoissa ja nuorisotyössä toimivalta ohjaajalta ja neuvojalta sekä joitakin yksittäisiä vastauksia järjestöjen edustajilta, kulttuurisektorilta ja kehittämishankkeista. Vastaajat olivat käytännössä kaikkialta Suomesta, joskin Ahvenmaa oli maakunnista ainoa, josta vastauksia ei tullut lainkaan.

Eniten vastauksia saatiin toisen asteen yleissivistävistä oppilaitoksista (23,2 %) sekä kunnan tai seurakunnan nuorisotyöntekijöiltä (21,9 %). TE-toimistoista tuli yhteensä 20 vastausta (13,2 %), mikä vastasi suuruusluokaltaan perusasteen oppilaitoksia (24 vastausta, 15,9 %) ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia (19 vastausta, 12,6 %). Vastaajat painottuivat selvästi niihin (78 %), joilla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut olivat heidän pääasiallisia työtehtäviään (yli 50 % työajasta).

Euroguidance-palveluiden tunnettuus ja käyttö

Lähes kolme neljäsosaa (73 %) ilmoitti, että he tuntevat CIMOn Euroguidance-toiminnan entuudestaan. Sen sijaan viidesosa vastaajista ei katsonut sitä tuntevansa ja kymmenen vastaajaa (7%) ei osannut ilmaista kantaansa tähän nimenomaiseen asiaan.

Euroguidance-palveluiden tunnettuutta ja käyttöä mittaavat kysymykset osoittivat, että CIMOn nuorille suunnatut verkkopalvelut (Maailmalle.net ja siihen kuuluva Maatieto.net) tunnettiin parhaiten ja niitä myös käytettiin ohjaustyön tukena eniten. Euroguidance-tiimin tuottamat julkaisut ja aineistot tiedettiin melko hyvin ja niitä ilmoitettiin käytettävän jonkin verran. CIMOn ja muiden viranomaistahojen (OKM, TEM, OPH) yhteistyössä tuottamaa englanninkielistä Lifelong guidance in Finland -julkaisua ilmoitti aktiivisesti käyttäneensä/käyttävänsä 25 % kaikista vastaajista.

Euroguidancen ja JAMK:n yhteistyössä koordinoima Academia-opintovierailuohjelma näyttäisi olevan hiukan heikommin kohdeyleisön tiedossa. Tämä tulos jossain määrin yllätti, sillä Suomi on osallistunut Academia-ohjelmaan jo 1990-luvulta lähtien ja siksi olisi ollut luultavaa, että sen tunnettuus olisi ollut paremmalla tolalla. Ohjelman tarjoamista viikon mittaisista vierailumahdollisuuksista toiseen Euroopan ovat menneinä vuosina hyötyneet monet suomalaiset ja eurooppalaiset ohjaajat. Suomi on myös useana vuonna isännöinnyt Academia-opintovierailuja, esim. Mikkelissä ja Helsingissä nyt keväällä 2013.

Kyselyn tulosten valossa Euroguidancen tarjoamiin koulutuspalveluihin kohdistuu monia odotuksia. Erityisesti alueellisia koulutuksia, joita Euroguidance on ollut mukana järjestämässä aikaisempina vuosina eri puolella Suomea, toivottiin yleisesti lisää. Toteutustapana voi olla joko perinteinen face-to-face koulutustapahtuma tai, kuten monet vastaajista kertoivat, vaihtoehtoisesti myös videoneuvotteluteitse ja verkon välityksellä järjestettävä luento ja esitys.

Euroguidancen tiedotus ja viestintä

Vastaajat suhtautuivat varsin positiivisesti Euroguidance-tiimin sähköpostitiedotukseen, jota suurelta osin pidettiin laadullisesti ja määrällisesti riittävänä sekä sisällöllisesti relevanttina. Toki muutama vastaaja toivoi temaattisesti vieläkin kohdennetumpaa sähköpostiviestintää ja jokunen mainitsi, että sähköpostilistalla olevaa uutiskoontia voisi harventaa kerran viikosta kahteen kertaan kuukaudessa. Kolmannes kaikista vastaajista ilmoitti edelleen lähettävänsä CIMOsta saamansa sähköpostiviestit kollegoilleen omassa organisaatiossaan ja/tai yhteistyöverkostonsa jäsenille omalla alueellaan.

Useampi vastaaja toivoi Euroguidancelta jatkossa lisätietoa siitä, millaisia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia maailmalla on ohjaajille tarjolla (täydennys- ja jatkokoulutus, kansainväliset konferenssit, opintovierailut, vaihtojaksot). Lisäksi monet vastaajat kaipasivat ajankohtaista tietoa ulkomailla opiskelusta ja harjoittelusta, mm. muuttuneista hakumenettelyistä. CIMOn neuvontapalveluiden järjestämien infotilaisuuksien reaaliaikaisesta seuraamisesta verkossa ja näistä tilaisuuksista tehdyistä videotaltioinneista annettiin runsaasti myönteistä palautetta ja niiden tarjoamista jatkossakin pidettiin tärkeänä.

Vastaajat kertoivat myös siitä, mitä CIMOn ja erityisesti sen Euroguidance-toiminnan tulisi jatkossa tehdä paremmin tai kokonaan uudella tavalla. CIMOn toiminnan laajempaa alueellista näkyvyyttä ja ruotsinkielisten tietoaineistojen parempaa saatavuutta peräänkuulutettiin. Euroguidance-asiantuntemuksen ja -palveluiden tuomista maakuntien suuriin kaupunkeihin (esim. messu-, seminaari- ja koulutustapahtumissa) lähemmäksi sikäläisiä ohjausalan toimijoita ja heidän paikallisia verkostojaan pidettiin myös suotavana.

ML/16.4.2013