Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

14.06.2012

New Skills -verkostolta suosituksia tulevaisuuden osaamisen kehittämiseksi

Millaista osaamista tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan? Millaista yhteistyötä tarvitaan, jotta monilla aloilla vallitseva osaamisvaje saadaan kurottua umpeen? Miten Elinikäisen oppimisen ohjelma tukee työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen kehittämistä?

Muun muassa näitä kysymyksiä on pohdittu komission rahoittaman New Skills –verkoston järjestämissä tilaisuuksissa. Seminaarien tulosten pohjalta verkosto on julkaissut suosituksia tulevaisuuden osaamisen kehittämiseksi.

Työssä tarvittava osaaminen muuttuu

Työn muutosten myötä ammatillisen osaamisen rinnalle ovat nousseet vahvasti laaja-alaisuus ja muut työelämässä tarvittavat yleiset taidot. Tällaisia ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot, yrittäjämäisyys, ongelmanratkaisu, globaalissa ympäristössä toimimiseen liittyvä osaaminen sekä kyky ja motivaatio oppia uutta.

Jotta koulutus voisi tuottaa työelämässä tarvittavaa uudenlaista osaamista, myös koulutuksen ja oppimistapojen tulisi muuttua. Avainsanoja ovat mm. oppijakeskeisyys, uudet opetusmenetelmät, oppimistuloksiin perustuva koulutus, joustavuus, innovatiivisuus, oppimisympäristöjen ja työssä oppimisen käytäntöjen kehittäminen. Radikaaleimmat peräänkuuluttavat muutoksia myös opetustiloihin ja koulurakennuksiin.

Enemmän vuoropuhelua koulutuksen ja työelämän välillä

Jotta koulutusta voidaan kehittää vastaamaan paremmin työelämän muuttuvia osaamisvaatimuksia, tarvitaan enemmän yhteistyötä ja vuoropuhelua koulutusorganisaatioiden ja työelämän välillä. Esimerkiksi opettajien työelämäjaksot, yhteiset oppimisprojektit yritysten kanssa, työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen sekä tulevaisuustyöpajat yhdessä työnantajien kanssa tukevat vuoropuhelun tiivistämistä.

Toisaalta työssä tapahtuvien muutosten myötä myös yritysten henkilöstön osaamisen päivittäminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Erityisesti pk-yrityksillä ei välttämättä ole riittävästi resursseja henkilöstön kouluttamiseen tai osaamista koulutustarpeiden selvittämiseen. Yrityksissä tarvitaan räätälöityjä koulutusratkaisuja ja myös esimerkiksi ohjaus- ja neuvontapalveluja. Koulutusorganisaatioiden ja alakohtaisten toimijoiden rooli voisi olla nykyistä suurempi pk-yritysten osaamisen kehittämisessä.

Tulevaisuudessa tarvitaan myös eri alojen välistä yhteistyötä

Alakohtaisten osaamistarpeiden ennakoiminen ja osaamisen kehittäminen edellyttävät tiiviimpää alakohtaista yhteistyötä. Tätä työtä tehdään Euroopassa esimerkiksi Sector Skills Councileissä sekä parhaillaan haussa olevissa Sector Skills Alliance –hankkeissa, jotka tulevat olemaan uusi toiminto EU:n uudessa koulutusohjelmassa. Hankkeiden tavoitteena on alakohtaisten osaamistarpeiden kartoittaminen ja koulutuksen kehittäminen niiden pohjalta.

Toisaalta huomiota on alettu kiinnittää yhä enemmän myös eri alojen väliseen yhteistyöhön. Eri alojen osaamista yhdistelemällä voidaan tuottaa innovatiivisia palveluja ja tuotteita. Esimerkkinä tästä vaikkapa luonnonvara- ja hoiva-alan osaamista yhdistelevä green care.

New Skills –verkoston suositukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan verkoston sivuilla osoitteessa:

www.newskillsnetwork.eu/id/2525

CIMO järjestää verkoston toimintaan liittyvän kansallisen seminaarin tiistaina 23.10.2012. Lisätietoa seminaarista julkaistaan elokuussa.

14.6.2012/HN