Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.03.2015

Karttapallo

Kuva: Satu Haavisto

Muuttaako ulkomaanjakso opiskelijan asenteita? Ensimmäiset Global Mindedness -tulokset selvillä

Erilaiset kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että ulkomailla opiskelijavaihdossa tai harjoittelemassa olleet opiskelijat pitävät kokemustaan varsin hyödyllisenä: vaikutusta on ollut esimerkiksi kielitaitoon, henkilökohtaiseen kasvuun ja tuleviin uranäkymiin.

Mutta muuttaako ulkomaanjakso opiskelijan asenteita? CIMOn tutkijat Irma Garam ja Siru Korkala toteavat, ettei asennetason vaikutuksia juuri ole selvitetty – ainakin osittain siitä syystä, että aiheen tutkimista on pidetty hankalana.

CIMOssa tähän haasteeseen tartuttiin: suomalaisopiskelijoiden asenteita ja suhtautumista erilaiseen mittaava Global Mindedness -kysely on ollut auki toukokuusta 2013 lähtien ja ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu. Mittariston on CIMOlle kehittänyt globaalikasvatuksen professori Vanessa Andreotti de Oliveiran vetämä tutkijaryhmä Oulun yliopistosta.

Muutos näkyy parhaiten kyselyn itsearviointiosuuden tuloksissa

Aineistossa olivat mukana elokuuhun 2014 mennessä vastanneet opiskelijat eli 632 vastaajaa 37 korkeakoulusta eri puolilta Suomea. Useimmat vastaajista – kuten ulkomaille lähtevistäkin – ovat naisia; miesten osuus oli vain 29 %. Vajaat 40 % oli opintoihin liittyvällä ulkomaanjaksolla ensimmäistä kertaa. Jaksoista valtaosa (74 %) kesti alle puoli vuotta ja suuntautui EU/Eta-maihin (64 %).

Ulkomaanjaksolle lähtevä opiskelija täyttää Global Mindedness -kyselyn kaksi kertaa, ennen lähtöä ja kotiinpaluun jälkeen. Molemmilla kerroilla käydään läpi 21 väittämää, joilla mitataan kolmea erilaista suhtautumistapaa vieraan kohtaamiseen. Toisella kerralla opiskelija vastaa myös itsearviointikysymyksiin.

Ulkomaanjakson vaikutukset näkyivätkin selkeimmin juuri silloin, kun opiskelijat arvioivat niitä itse. Ylivoimainen enemmistö vastaajista koki jakson kehittäneen monia asioita: sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa sekä uteliaisuutta. Useimmat huomasivat muutosta myös siinä, miten he näkivät kotimaansa tai vaihdon kohteena olleen maan.

Ovatko ulkomaanjaksolle lähtijät jo valmiiksi suopeita vieraan kohtaamiselle?

Kyselyn ytimenä on kolme suhtautumistapaa erilaisen kohtaamiseen: Tourism uskoo, että maailman voi nähdä ja tulkita vain yhdellä oikealla tavalla; Empathy pyrkii ymmärtämään ja sen myötä yhdistämään eri näkökulmat; Visiting hyväksyy erilaisten näkemysten olemassaolon ja haastaa omaa ajattelutapaansa.

Erilaisia suhtautumistapoja ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan ne voivat samallakin ihmisellä olla käyttökelpoisia eri tilanteissa. Silti voidaan ajatella, että Tourism on muita jähmeämpi tapa hahmottaa maailmaa, ja että Empathy- ja Visiting-suhtautumistavat ovat monissa tilanteissa rakentavampia lähestymistapoja.

Edellä mainitut 21 väittämää mittaavat sitä, miten vastaaja eri suhtautumistavoille sijoittuu. Keskiarvojen mukaan näyttää siltä, että vastaajat ovat enemmän samaa mieltä Empathy- ja Visiting-väittämien kuin Tourism-väittämien kanssa. Tilanne ei juuri muuttunut ulkomaanjakson aikana. Saattaa olla, että ulkomaanjaksolle lähtijöiksi valikoituu opiskelijoita, jotka ovat jo valmiiksi avoimia uuden ja erilaisen kohtaamiselle. Ainoan oikean tulkintatavan sijasta pyritään ymmärtämään erilaisia näkökulmia.

Tourism-suhtautumistapaa esiintyi erityisesti niillä vastaajilla, jotka olivat ulkomaanjaksolla ensimmäistä kertaa. Myös sukupuoli ja koulutusala vaikuttivat: miehillä sekä luonnontieteen ja tekniikan opiskelijoilla esiintyi Tourism-suhtautumistapaa useammin kuin naisilla ja muiden alojen opiskelijoilla.

Tourism-suhtautumistavassa tapahtuu eniten muutoksia

Tuloksia tarkasteltiin myös katsomalla millaisia suhtautumistapojen yhdistelmiä vastaajilla oli ja mitkä niistä dominoivat. Selvästi yleisin suhtautumistapayhdistelmä oli sellainen, jossa Empathy ja Visiting dominoivat, mutta Tourism ei: se oli 500 vastaajalla ennen lähtöä ja 485:llä kotiinpaluun jälkeen.

Tällä tarkastelutavalla saatiin näkyviin muutoksia, joita tapahtui erityisesti Tourism-suhtautumistavassa. Se vahvistui dominoivaksi 11 %:lla vastaajista ja heikkeni ei-dominoivaksi 9 %:lla. Vahvistumista tapahtui etenkin niillä, joiden ulkomaanjakso kesti alle 3 kuukautta, ja heikentymistä niillä, jotka olivat ulkomaanjaksolla ensimmäistä kertaa. Niitä, joilla Tourism-suhtautumistavassa tapahtui muutoksia, oli eniten miehissä, ammattikorkeakouluopiskelijoissa sekä luonnontieteen, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoissa.

Global Mindedness -mittariston kehittäneen tutkijaryhmän mukaan suhtautumistavat ovat laadullisesti erilaisia ja niiden samanaikainen esiintyminen on ongelmallista. Opiskelijat pyrkivät myös vastaamaan sosiaalisten odotusten mukaisesti eli sen mukaan, minkä tietävät yleisesti hyväksytyksi. Tutkijaryhmän käsitys on, että yhdistelmät pitäisi palauttaa yhdeksi suhtautumistavaksi, sillä voimakkain Tourism syrjäyttää dominoivana ollessaan muut suhtautumistavat ja toiseksi vahvin Empathy syrjäyttää Visiting-suhtautumistavan. Tällä tavalla katsottuna Empathy oli suhtautumistavoista yleisin, sillä sen mukaan vastasi noin 80 % vastaajista.

Global Mindedness -kyselyn kehittäminen jatkuu

CIMOssa työ Global Mindedness -kyselyn kehittämiseksi jatkuu ja mm. sisällön kehittämistarpeet ovat pohdinnassa. ”Tarkastelua siitä, kuinka hyvin yksittäiset väittämät kuvaavat taustalla olevia suhtautumistapoja, täytyy jatkaa”, toteavat Garam ja Korkala. ”Asenteiden tutkiminen kvantitatiivisella kyselyllä on haastavaa, sillä moniulotteinen ilmiö on pakko yksinkertaistaa ja vaihtoehtoja rajata.”

Myös kohderyhmiä ollaan laventamassa, sillä kyselyä on tarkoitus testata myös ammatillisessa koulutuksessa ja mahdollisesti myös ei-liikkuvista opiskelijoista koostuvan vertailuryhmän kanssa.

Lue lisää Global Mindedness -kyselystä

Faktaa Express 1A/2015

Global Mindedness -kysely

(9.3.2015 / TL)