Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.11.2011

New Skills -verkoston selvitys:

Miten LLP-hankkeet tukevat EU:n uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman tavoitteita?

New Skills -verkostossa selvitettiin, miten elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamat hankkeet ovat tukeneet EU:n uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman tavoitteita.

Selvitystä varten kerättiin LLP-ohjelmaan osallistuvista maista lähes 300 Leonardo-, Erasmus- ja Grundtvig-hanketta, joista vajaa 140 valittiin varsinaiseen selvitykseen. Kriteereinä selvityksessä olivat hankkeen linkki new skills -teemaan, tulosten saatavuus ja hyödynnettävyys sekä vaikuttavuus. Temaattisena viitekehyksenä käytettiin komission asiantuntijaryhmän New Skills for New Jobs: Action Now -raporttia.

New skills -teeman näkökulmasta tarkasteltuna hankkeet kehittävät eniten koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua sekä työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä hankkeita on vähiten, vaikka osassa hankkeita sovelletaankin ennakoinnissa käytettäviä menetelmiä osaamistarpeiden kartoittamisessa, kuten esimerkiksi työnantajahaastatteluja.

Muuttuvat alat ja ympäristöosaaminen korostuvat

Hankkeet edustavat laajasti eri aloja, mutta muutamiin aloihin liittyviä hankkeita oli useita. Tällaisia aloja olivat esimerkiksi maatalous- sekä sosiaali- ja terveysala. Hankkeet kuvastavat hyvin alakohtaisia kehittämistarpeita. Esimerkiksi rakennemuutoksessa olevalla maatalousalalla pyritään kehittämään osaamista, joka liittyy uusiin tuotantomenetelmiin tai palveluihin. Sosiaali- ja terveysalalla yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on työntekijöiden monikulttuurisuusosaaminen.

Kestävän kehityksen ja ympäristöosaamisen korostuminen osaamistarpeissa näkyvät selvästi hankkeiden teemoissa. Osa hankkeista liittyy ympäristöosaamisen kehittämiseen perinteisillä aloilla esim. teollinen tuotanto ja rakennusala. Osa puolestaan liittyy uusiin energiamuotoihin, kuten uusiutuvat energiamuodot, aurinkoenergia, tuulivoima jne. Myös yrittäjyysosaamisen kehittäminen näkyy selvästi hankkeiden teemoissa.

Uudet ammatit ja oppimisympäristöt ja -menetelmät paitsiossa

Uusiin ammatteihin liittyviä hankkeita on vain muutama. Esimerkkinä espanjalainen Leonardo-hanke, jossa kehitetään lastenvaatetuotannon ”brändijohtajan” osaamista. Hankkeessa kehitettävä koulutusmateriaali on suunnattu pk-yrityksissä työskenteleville.

Hankkeet kehittävät työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista, mutta niissä pohditaan vähemmän oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, tai sitä, miten esimerkiksi työssä tapahtuvaa oppimista linkitetään innovatiivisesti opetukseen tai täydennyskoulutukseen. Ratkaisut osaamisen kehittämisen ja oppimisympäristöjen osalta ovat melko perinteisiä, kuten verkossa oleva opetusmateriaali tai täydennyskoulutuskurssi.

Selvitysraportti ja lista hyvien käytäntöjen -hankkeista (External Consultancy Report - Project Analysis) on New Skills -verkoston julkaisujen sivulla.

Selvityksen taustamateriaali komission sivuilla

Esimerkkejä Leonardo-ohjelman innovaation siirto -hankkeista

Esimerkkejä Leonardo-ohjelman kumppanuushankkeista

8.11.2011/HN & TP