Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.12.2012

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille -seminaarissa puhuttiin tasa-arvosta

Koulutuksen kansainvälistyminen ja tasa-arvo olivat aiheena seminaarissa, jonka CIMO ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos KTL järjestivät Jyväskylässä joulukuun alussa. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille – totta vai tarua? -seminaari kokosi nelisenkymmentä osallistujaa eri koulutusasteilta ja sidosryhmistä pohtimaan näitä koulutuspolitiikassa ajankohtaisia teemoja, joita ei ole tähän mennessä juurikaan käsitelty yhdessä. Onko kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo ylipäänsä mahdollista?

Seminaarin aluksi Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen muistutti jo Uno Cygnaeuksen vaatineen vuonna 1863, että opettajan tuli viettää opiskelu- tai työskentelyjakso ulkomailla ennen kuin hän saattoi saada pysyvän työpaikan Jyväskylän seminaarista. Kansainvälisyys ei siis ole uusi ilmiö, mutta siltä puuttuu selkeä määritelmä.

Kansainvälisyys-käsitteen sisällöstä virisi pienryhmissä vilkas keskustelu. Paula Mattila Opetushallituksesta selkeytti keskustelua erittelemällä kansainvälisyyttä neljällä eri tasolla: kansainvälisyys yksilön asenteina ja uskalluksena; kotikansainvälisyys oppilaitoksissa; kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys sekä kansainvälinen liikkuvuus.

Keskustelussa korostettiin myös, että oppimisen kannalta kansainvälistymiskokemusten reflektointi on tärkeää. Se on edellytyksenä mm. sille, että opiskelijat osaisivat kuvata kokemusten kautta hankitun osaamisensa esimerkiksi työnhakutilanteessa.

Toisen seminaaripäivän paneelikeskustelussa mielipiteet vaihtelivat kansainvälistymisen pakollisuudesta opiskelijoiden valinnanvapauteen olla kansainvälistymättä. Kansainvälisyystaitoja tarvitaan kuitenkin työelämässä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa, joten paneelissa pohdittiin, tulisiko koulutusjärjestelmän tarjota näitä taitoja ja kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille ainakin jossain kohtaa koulutusuraa. Peruskoululla todettiin olevan tässä yhteydessä keskeinen asema, koska se on ainoa koulutusaste, joka tavoittaa koko ikäluokan.

Tasa-arvoisten kansainvälistymismahdollisuuksien haasteina nähtiin useita tekijöitä. Kansainvälistymiskokemukset kasautuvat helposti samoille henkilöille eikä oppilaitosten johto aina kannusta henkilökuntaa riittävästi kansainväliseen toimintaan.

Joissakin korkeakouluissa kaikilla halukkailla opiskelijoilla on jo tällä hetkellä mahdollisuus osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen, mutta lähtemisen esteenä voi olla yksilön kiinnostuksen tai motivaation puute, johon on vaikea vaikuttaa.

Seminaarin päätteeksi Ville Heinonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi koulutuksen tasa-arvon tilasta. Suomessakin kotitausta selittää edelleen pitkälti nuorten koulutuspolkuja ja oppimistulosten eroja. Tilanteen parantamiseksi ministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmaksi, joka julkistettiin seminaarin jälkeen 3.12.2012.

Työseminaari oli osa CIMOn Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo -hanketta, jossa toteutetaan kaksi selvitystä. Tarkasteltavana on koko koulutuskenttä eli yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus. Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa teoriapainotteisesta selvityksestä, jossa hahmotetaan aiemman tutkimuksen perusteella kokonaiskuvaa siitä, mitä ulottuvuuksia kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo käsitteenä sisältää ja mitkä seikat vaikuttavat sen toteutumiseen.

CIMOssa kartoitetaan puolestaan sitä, esiintyykö kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo tavoitteena CIMOn toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa ja CIMOn hallinnoimien ohjelmien taustadokumenteissa, ja jos näin on, millä toimenpiteillä sitä pyritään edistämään. Molempien selvitysten tulokset julkaistaan vuoden 2013 alkupuolella.

Katso myös

Seminaarin esitykset ja lisätietoa kansainvälisyyden tasa-arvo -hankkeesta

Muualla verkossa