Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.11.2012

Kehittämistyön kohteena Italian pirstaleinen ohjausjärjestelmä

Lokakuun lopulla julkistettiin Italian kansallista ohjauksen tilaa käsitelleen tutkimuksen tulokset. Kolmivuotisen tutkimushankkeen (2009-2011) keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ohjauksen kehittämistä koskevan kansallisen, alueellisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi. Ohjaukselle on sosiaalinen tilaus maassa, joka tällä hetkellä kamppailee vakavassa talousahdingossa ja jossa kuilu vahvan pohjoisen ja heikon etelän välillä entisestään syvenee.

Italia jakautuu 20 alueeseen, joista jokaisella on omat hallinnolliset erityispiirteensä ja perinteensä. Tästä myös seuraa, että alueiden välillä on huomattavia eroavaisuuksia ohjauspalveluiden järjestämisessä sekä itse palveluiden laadussa ja määrässä. Valtakunnan tasolta katsottuna ongelma on melkoinen, sillä nykyinenohjausjärjestelmä on aivan liian epäyhtenäinen, jotta se kykenisi palvelemaan kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti.

Asiakkaille palvelutarjonta näyttäytyykin varsin pirstaleisena, sillä Italiassa on tällä hetkellä yli 18000 ohjauspalveluita tarjoavaa toimijaa. Tämän repaleisuuden hallintaa helpottamaan tutkimushankkeessa luotiin kansallinen tietokanta, jonne kaikki ohjauspalveluiden tarjoajat koko Italiasta on rekisteröity.

Kaikkia tarvitaan kansalliseen kehittämistyöhön

Italian ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ISFOLin Roomassa järjestämässä seminaarissa 25.10.2012 käsiteltiin tutkimuksen tuloksia ja keskusteltiin siitä, mitä ohjauksen hyväksi pitäisi lähivuosina tehdä. Ratkaisuksi esitettiin mm. opetus- ja työhallinnon välisen yhteistyön tiivistämistä, kansallisen ja aluehallinnon läpäisevän koordinaation parantamista sekä keskeisten toimijoiden systemaattisempaa sitoutumista kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön.

ISFOLin johtaja Aviana Bulgarelli korosti seminaarin avauspuheenvuorossaan poliittisen ja institutionaalisen tahdon merkitystä muutosprosessin läpiviemisessä. Tutkimuksen tieteellinen johtaja Anna Grimaldi puolestaan puhui toimenpiteistä, joita tarvitaan ohjauksen laadunvarmistuksen ja kaikille ohjauspalvelutarjoajille yhteisen laatukriteeristön kehittämiseksi. Tutkimustulosten mukaan entistä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota myös ohjauspalveluiden järjestelmälliseen arviointiin ja benchmark-mittareiden asettamiseen sekä niiden saavuttamisen seurantaan.

EU-maat tarjoavat inspiraatiota Italialle

Italia on aktiivisesti osallistunut European Lifelong Guidance Policy Networkin toimintaan ja on sitä kautta läheisesti seurannut ohjauksen kehittämistyötä, jota muissa Euroopan maissa tehdään. Siksi ISFOL oli tulosten julkistamisseminaariin kutsunut myös kansainvälisiä asiantuntijoita, joiden tehtävänä oli toisaalta arvioida Italian ohjausraportin tuloksia ja toisaalta tarkastella Italiaa suhteessa muihin EU-maihin.

Tapahtumassa Mika Launikari CIMOsta kuvasi elinikäisen ohjauksen haasteita EU-politiikka- ja strategiaviitekehyksessä sekä valotti sitä, millaista edistymistä ohjausalalla on tapahtunut Suomessa viime vuosina. Ranskalainen Jean Guichard INETOPista puolestaan käsitteli esityksessään ohjauksen kehittämistä yksilöiden työurien ja niihin liittyvien siirtymien, muutosten ja murrosten kautta.

(ML/13.11.2012)

Muualla verkossa:

ISFOLin “Report on Guidance 2011 – Challenges and objectives for a new Labour Market” - seminaaritapahtuman verkkosivu (italiaksi)

Ohjauksen kansallinen tietokanta (hakusivu italiaksi)

Italian ohjausraportin (2011) englanninkielinen tiivistelmä ja italiankielinen tiivistelmä

Mika Launikarin esitys ISFOLin seminaarissa 25.10.2012 (ppt, englannin- ja italiankielinen)

Professori Jean Guichard

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)