Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

31.05.2018


Kuva: Euroopan komission kuvapankki

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa uudeksi Erasmus-ohjelmaksi – budjettiin esitetään yli kaksinkertaista korotusta

Euroopan komissio julkisti toukokuun lopulla ehdotuksensa uudesta Erasmus-ohjelmasta vuosille 2021– 2027. Odotusten mukaisesti uusi ohjelma olisi jatkumoa nykyiselle Erasmus+ -ohjelmalle. Huomionarvoista verrattuna nykyiseen ohjelmakauteen (2014-2020) on budjettiin esitetty suuri korotus.

Euroopan komission ehdotuksen mukaan uusi ohjelma kattaisi Erasmus+ -ohjelman tapaan kaikki koulutussektorit, nuorisoalan ja urheilusektorit. Ohjelman rakenne säilyisi samanlaisena jakautuen kolmeen niin kutsuttuun avaintoimeen:

 • oppimiseen liittyvä liikkuvuus
 • yhteistyöhankkeet
 • tuki yhteisten toimintapolitiikkojen kehittämiselle.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä.

Uusia toimintoja kansainvälistymiseen

Erona nykyiseen, uuden ohjelman nimi vaihtuisi Erasmus-ohjelmaksi. Uusia toimintoja ja piirteitä olisivat komission ehdotuksen mukaan muun muassa

 • koulujen oppilasliikkuvuus sekä urheiluvalmentajien ja henkilökunnan liikkuvuus
 • yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa laajentuisi koskemaan korkeakoulutuksen ja nuorisosektorin lisäksi myös ammatillista koulutusta
 • huippuosaamisen kumppanuudet, jotka koostuisivat eurooppalaisista yliopistoista ja ammatillisen huippuosaamisen keskuksista
 • kokeilussa olleet ammatillisen koulutuksen pitkäkestoiset ErasmusPro-vaihdot jatkuisivat
 • eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun siirtyminen toiseen ohjelmaan
 • DiscoverEU-aloite tarjoaisi jatkossa 18-vuotiaille mahdollisuuden raidematkailun keinoin tutustua muihin Euroopan maihin ja niiden kulttuureihin
 • Erilaisten Erasmus-nimen alla toimivien aloitteiden (esim. Erasmus yrittäjille) tuominen uuden ohjelman alle
 • mahdollisuus vastata erityistoimin ohjelmakauden aikana vastaan tuleviin haasteisiin, kuten esimerkiksi pakolaiskriisiin nykyisellä ohjelmakaudella.

Uusi ohjelma korostaisi nykyistä enemmän myös virtuaalisen yhteistyön hyödyntämistä ulkomaanjaksoilla ja yhteistyöhankkeissa. Nykyisessä ohjelmaesityksessä ollut opintolainakokeilu ei puolestaan enää sisälly uuteen esitykseen.

Ohjelman budjettiin esitetään roimaa korotusta

Ehdotuksen mukaan budjetti yli kaksinkertaistuisi nykyiseen verrattuna ja olisi uudella ohjelmakaudella 30 miljardia euroa. Euroopan komission mukaan tällä mahdollistettaisiin jopa 12 miljoonan tuensaajan määrä seitsemänä ohjelmavuotena. Tämä olisi kolminkertainen määrä nykyiseen ohjelmaan verrattuna.

Ohjelman hallintoa on tarkoitus edelleen yksinkertaistaa. Ohjelmaan pääsyä helpotettaisiin muun muassa luomalla pienille toimijoille sopivampi kumppanuushanketyyppi. Näillä toimilla pyritään siihen, että pienemmät organisaatiot ja heikommassa asemassa olevat henkilöt voisivat helpommin osallistua ohjelmaan.

Ohjelman hallinnosta huolehtisivat edelleen eri maissa toimivat kansalliset toimistot, komissio ja sen alainen toimeenpanovirasto.

Ohjelmaesitys koostuu ohjelma-asetuksesta ja siihen liittyvästä taustoittavasta muistiosta. Itse asetus on odotusten mukaisesti varsin yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisemman käsityksen esitetyn ohjelman toiminnoista saa ohjelmaesitykseen liittyvästä asiakirjasta.

Lisätietoa