Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.01.2016

Euroguidance ja Darwin jatkavat yhteistyötä palvelumuotoilussa 2016

Syksyllä 2015 CIMOn Euroguidance-tiimi ja Darwin Oy toteuttivat palvelumuotoilun pilottihankkeen. Siinä tavoitteena oli selvittää opetus- ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjaajien ja neuvojien asennoitumista kansainvälistymismahdollisuuksiin. Tehty selvitystyö ei mennyt hukkaan, vaan tuotti Euroguidance-toiminnalle arvokasta tietoa ohjaajien näkemyksistä. Vuonna 2016 palvelumuotoilun kehittämistyö jatkuu ja siinä poraudutaan erityisesti loppuasiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

Ohjaajien haastattelut Uudellamaalla

Syys-joulukuussa 2015 läpiviedyssä pilottivaiheessa Darwinin asiantuntijat haastattelivat viittä lukion opinto-ohjaajaa ja neljää TE-hallinnon asiantuntijaa Uudeltamaalta. Kansainväliset asiat ja se, miten ulkomailla opiskelu, harjoittelu ja vapaaehtoistyö näkyvät ohjaustyössä, olivat näissä keskusteluissa esillä.

Molemmat asiantuntijaryhmät totesivat, että kansainvälisyys on tärkeää, mutta aina sitä ei luontevasti osata tarjota asiakkaille kotimaisten vaihtoehtojen rinnalla. Kansainvälisiä mahdollisuuksia koskeva tiedon määrä on suuri ja sen hallitsemista ohjauksen ammattilaiset pitivät usein haasteellisena.

Ulkomailla opiskelua, harjoittelua ja vapaaehtoistyötä koskevaan ohjaukseen toivottiin työvälineitä, jotka auttaisivat ohjaajaa neuvontatyössä ja joita ohjattavat itse voisivat käyttää. Ohjaajia askarruttikin se, miten pitkälle asiakasta kuuluu kansainvälisessä tiedonhaussa ja -käsittelyssä auttaa.

Täydennyskoulutuksen merkitys korostui verkkokyselyssä

Haastattelujen jälkeen pilottihankkeessa tehtiin verkkokysely, johon vastasi reilu 200 opinto-ohjaajaa ja TE-hallinnon asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Vastaajien mukaan kansainvälisyysaiheisella täydennyskoulutuksella on vaikutusta ohjaajien osaamiseen ja asiantuntemukseen. Tämä seikka korostui TE-puolella enemmän kuin oppilaitosten opinto-ohjaajilla.

Kyselyssä testattiin myös pilottivaiheessa hahmoteltuja verkkopohjaisia palveluaihioita ohjaajien ja loppuasiakkaiden käyttöön. Etenkin maailmalle lähtöä suunnittelevalle tarkoitettu kysymyspatteristo, jolla voisi selvittää omia valmiuksiaan kansainvälistyä, sai kannatusta. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä ole päätetty siitä, lähdetäänkö tällaista testausvälinettä kehittelemään.

Loppukäyttäjät ja Suomen muut alueet mukaan

Vuonna 2016 palvelumuotoilun jatkohankkeessa on tarkoitus kuulla toisen asteen opinto-ohjaajien ja TE-asiantuntijoiden näkemyksiä kansainvälistymisestä eri puolilla maata (todennäköisimmin Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomi). Tällä tavoin kohderyhmän näkemyksiä saadaan koottua maan eri osista, eikä pelkästään Etelä-Suomesta niin kuin pilottivaiheen haastatteluissa tehtiin.

Lisäksi halutaan paremmin ymmärtää ”kolikon toista puolta” ja antaa ohjauspalveluiden loppukäyttäjille oppilaitoksissa ja TE-toimistoissa tilaisuus kertoa siitä, miten he suhtautuvat ulkomailla opiskeluun, harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön ja millaisia tiedontarpeita heillä siihen liittyen on.

Kun vuoden kestänyt palvelumuotoiluhanke kesällä 2016 päättyy, on Euroguidance-tiimillä rikas aineisto käytössään palveluidensa edelleen kehittämiseen.

Lue lisää Palvelumuotoilulla kohti parempaa asiakaskokemusta (9.9.2015)

Teksti: Mika Launikari, CIMO
Kuva: flickrcc _dChris