Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.04.2018

Euroguidance-verkoston vuosi 2017 – Digitaalisuus, monikulttuurisuus ja vaikuttavuus

Euroopan laajuisen Euroguidance-verkoston toiminnassa korostuivat vuonna 2017 erityisesti digitaaliset ohjauspalvelut, ohjaajien kansainvälinen ja kulttuurisensitiivinen osaaminen sekä heille tarkoitettujen palveluiden ja välineiden kehittäminen. Lukuisat Euroguidance-keskusten järjestämät kansalliset ja kansainväliset seminaari- ja konferenssitapahtumat edistivät ohjausasiantuntijuuden jakamista ja levittämistä.

Euroguidance-verkoston 25-vuotisjuhlien (1992-2017) kunniaksi avattiin kokonaan uudet englanninkieliset verkkosivut. Niillä lisättiin Euroguidancen näkyvyyttä ja varmistettiin se, että ohjausalan toimijoita kyetään palvelemaan entistä paremmin. Suomen ja Liettuan Euroguidance-asiantuntijat olivat keskeisessä roolissa, kun uusia Euroguidance-verkkosivuja kehitettiin.

Digitaalisuus ohjauksessa

Viron EU-puheenjohtajuuskaudella järjestetyssä konferenssissa, jossa Euroguidance-verkosto oli vahvasti esillä, keskusteltiin mm. siitä, millaisia strategioita ja painotuksia jäsenmaissa on tehty sähköisen ohjauspalvelutarjonnan kehittämiseksi. Tavoitteena on tuottaa kansalaisille helposti käytettäviä palveluita, jotka auttavat heitä koulutus- ja urapolkuja koskevissa valinnoissa. Viime kädessä digitaalisten ohjauspalveluiden kehitystyötä tehdään Euroopan maissa kovin eri tahtiin ja eri lähtökohdista käsin.

Euroguidance-keskusten Serbiassa ja Itävallassa pitämissä seminaareissa huomiota kiinnitettiin ohjaajien digitaalisiin taitoihin sekä ohjaustyötä tukeviin sähköisiin välineisiin. Euroguidance-verkoston intresseissä on varmistaa se, että koulutuksen ja työelämän kansainvälistymistä koskevat tietosisällöt ja niihin liittyvät digitaaliset palvelut ovat ajan tasalla ja kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla. Siksi ohjaustyön ammattilaisia säännöllisesti koulutetaan ja opastetaan kansainvälistä liikkuvuutta koskevien verkkopalvelujen ja työvälineiden käytössä.

Kansainväliset ohjauskompetenssit

Kolmansista maista lisääntynyt siirtolaisuus EU-alueelle on haastanut eri maiden ohjauspalvelujärjestelmien toimivuutta, kattavuutta ja riittävyyttä. Samoin se on saanut maat pohtimaan sitä, millaista ohjausosaamista maahanmuuttajien kanssa työskentely edellyttää. Viime vuonna useat Euroguidance-keskukset tarjosivat koulutusta maahanmuuttajien parissa toimiville ohjaajille ja sillä tavoin tukivat heidän monikulttuurisuusosaamisen vahvistumista. Tämä työ jatkuu myös tulevaisuudessa.

Euroguidance-verkostossa maiden välillä tapahtuu säännöllistä tiedonvaihtoa ja kokemuksen siirtoa hyvistä käytännöistä ja toimivista formaateista. Esimerkiksi Ruotsin Euroguidance-keskus on kehittänyt ohjaajille verkkokurssin kansainvälisestä liikkuvuudesta ja siihen liittyvästä ohjauksesta. Kurssi on herättänyt suurta kiinnostusta myös muissa maissa. Ne ovatkin Ruotsin keskuksen luvalla soveltaneet kurssia omaan kansalliseen ympäristöönsä ja tarjonneet sitä menestyksekkäästi ohjaajilleen vuoden 2017 aikana.

Vaikuttavuus

Euroopan komissio pitää tärkeänä seurata Euroguidance-verkoston toiminnan vaikuttavuutta ja kehittää sen arvioimiseksi selkeitä indikaattoreja. Verkosto tekikin viime vuonna esityksen käyttöön otettavaksi sisäiseksi arviointityökaluksi, jolla olisi mahdollista tarkastella sen toiminnan määrällisiä ja laadullisia aspekteja. Euroopan komissio puolestaan esitti, että verkostolle tehtäisiin ulkoinen sidosryhmäkysely, joka tuottaisi tietoa siitä, miten ohjaustyön ammattilaiset Euroopassa arvioivat Euroguidance-toimintaa. Verkoston itsensä kehittämän arviointivälineen käyttöönotto ja komission suunnitteleman laaja-alaisen selvityksen toteutus ovat edessä vuoden 2018 aikana.

Euroguidance-verkoston Highlights 2017 -vuosijulkaisussa esitellään kansallisten keskusten toimintaa ja aikaansaannoksia. Aiempien vuosin Highlights-julkaisuihin pääsee tästä linkistä.

Teksti: Mika Launikari

Kuva: Jakob Dall