Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.06.2016

CIMOn selvitystoiminnan fokuksessa ovat pk-yritysten kansainväliset osaajat ja ulkomaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat

CIMOssa on tänä vuonna käynnistetty kaksi laajaa selvityshanketta, joista toisessa paneudutaan siihen, miten pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntävät ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamista, ja toisessa siihen, millaista joukkoa ovat ulkomailla korkeakoulututkintoa opiskelevat suomalaiset. Lisäksi kerätään vuosittaiset liikkuvuustilastot oppilaitoksista ja syvennetään käsitystä ulkomaanjaksojen vaikutuksista. CIMO pitää näkyvillä myös tärkeää kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvon tematiikka: parin vuoden takainen selvitys nosti esille puutteita, joiden paikkaamisessa riittää edelleen tekemistä.

Opiskelijaliikkuvuudella on merkittävä rooli kansainvälisessä muuttoliikkeessä: OECD:n tilastojen mukaan noin 4,5 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa opiskelee ulkomailla. Suomen korkeakouluissa opiskelee yli 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Heidän lisäkseen maahan tulee vuosittain tuhansia ammatti- ja korkeakouluopiskelijoita opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ja työssäoppimisjaksoille.

Uutta osaamista pk-yrityksiin -hanke kannustaa rekrytoimaan ulkomaalaisia opiskelijoita

CIMO selvittää yhdessä Owal Group Oy:n kanssa sitä, miten suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät Suomeen tulleiden osaamista ja millaisia esteitä hyödyntämisen tiellä on. Tavoitteena on myös madaltaa yritysten kynnystä paikkojen tarjoamiseen ulkomaalaisille työssäoppijoille tai harjoittelijoille sekä suomalaisista korkeakouluista valmistuneille ulkomaalaisille. Lisäksi halutaan kerätä oppilaitoksille tietoa siitä, millaisiin tarpeisiin yritykset haluavat ulkomaalaisia rekrytoida, ja auttaa oppilaitoksia kehittämään yrityksille suunnattuja palveluitaan.

Tässä selvitys- ja vaikuttamishankkeessa keskitytään pk-yrityksiin, koska yrityssektorin uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet pääosin juuri niihin. Niillä on myös haasteita kansainvälisessä osaamisessa, mikä on noussut esille mm. Suomen yrittäjien pk-yrittäjäbarometrissä. Kansainvälisyys on kuitenkin tunnistettu digitalisaation ohella keskeiseksi kasvutekijäksi yrityksissä. Hankkeessa halutaankin herätellä yrityksiä huomaamaan, millaisia hyötyjä Suomeen tulleista kansainvälisistä osaajista niille koituisi.

Selvityksen alkuvaiheessa tehdään yrityksille kysely ja haastatteluja, minkä jälkeen tuloksia jalkautetaan ja ratkaisuja jalostetaan yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteisissä työpajoissa. Keskeistä on myös kohderyhmään vaikuttaminen, jota tehdään koko hankkeen ajan.

Keitä ovat ulkomaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat?

Kelan tuoreimmat tilastot kertovat, että lukuvuonna 2014–2015 yli 7500 suomalaista suoritti tutkintoa ulkomailla, suurin osa korkeakouluissa. Tästä keskikokoisen suomalaisen korkeakoulun opiskelijamäärää vastaavasta joukosta tiedetään vähän. Keitä he ovat, millaisista taustoista tulevat ja miksi lähtevät ulkomaille? Miten he suhtautuvat Suomeen ja tänne palaamiseen opintojensa päätyttyä? Millaiset ovat heidän uranäkymänsä – urkeneeko ura kotimaassa vai toimiiko ulkomailla opiskelu ponnahduslautana pysyvälle siirtolaisuudelle?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia selvityksessä, jota CIMO tekee yhdessä Kelan ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa vuosien 2016–2017 aikana. Aineistona ovat Kelan opintotukitilastot sekä opiskelijoille tehdyt kyselyt ja haastattelut. Selvitys toteutetaan ja tuloksia julkaistaan useammassa osassa: ensimmäisiä on luvassa jo tämän kesän kuluessa.

Global Mindedness -kyselyllä mitataan nyt myös ammattiopiskelijoiden kokemuksia

Tuhansia suomalaisia opiskelijoita lähtee vuosittain ulkomaille myös lyhemmille ulkomaanjaksoille: opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ja työssäoppimisjaksoille. Näiden jaksojen vaikutuksia on kartoitettu opiskelijoille tehdyillä kyselyillä, jotka paljastavat monenlaista hyvää: mm. opiskelijan kielitaito ja vieraan kulttuurin tunteminen ovat syventyneet ja lisäksi henkilökohtaisessa kasvussa on tapahtunut selkeä pyrähdys.

CIMOn ja Oulun yliopiston kehittämällä Global Mindedness -kyselyllä pyritään mittaamaan myös toisenlaisia vaikutuksia: vaikuttaako ulkomailla oleskelu siihen, miten opiskelija suhtautuu erilaisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustilanteisiin vieraista kulttuuritaustoista tulevien kanssa. Opiskelijat täyttävät kyselyn kaksi kertaa, ennen ulkomaanjaksoa ja sen jälkeen.

Kyselyn korkeakouluopiskelijoita koskeneen pilotointivaiheen tulokset julkaistiin vuonna 2015. Tänä vuonna mukana on myös vertailuryhmä, joka ei lähde ulkomaille, ja kysely tehdään myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tuloksia on luvassa vuoden loppupuolella.

Kansainvälisyyttä kaikille!

CIMOn toiminnassa näkyy vuoden mittaan laajasti kansainvälistymisen tasa-arvon teema. Yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa vuonna 2012 tehty selvitys osoitti, että esimerkiksi kansainvälisessä liikkuvuudessa tasa-arvo jää toteutumatta: vaikka liikkuvuusluvut ovat kaikilla koulutussektoreilla kasvaneet, liikkuvuuteen osallistumisessa on suuria eroja, jotka johtuvat esimerkiksi sukupuolesta, asuinalueesta ja sosioekonomisesta taustasta.

Tasa-arvon eteen on tehty töitä, mutta tulokset eivät ainakaan vielä näy tilastoissa: esimerkiksi ulkomaanjaksolle lähtijöistä suurin osa on edelleen tyttöjä ja naisia koulutusasteesta riippumatta. Toisaalta liikkuvuus ei riitä tasa-arvon mittariksi, sillä vain osa oppilaista ja opiskelijoista lähtee vaihtoon.

CIMO on käynnistänyt Kansainvälisyyttä kaikille! -vaikuttamishankkeen, jossa tasa-arvoasioita nostetaan esille. Tähtäimessä on se, että tasa-arvo toteutuisi oppilaitoksissa nykyistä paremmin, mihin pyritään mm. etsimällä ja jakamalla oppilaitosten käyttöön hyviä toimintamalleja. Kohderyhmänä ovat erityisesti toisen asteen oppilaitosten henkilökunta, pojat ja miehet sekä ammatillisen koulutuksen miesvaltaiset alat. Keskeistä on myös nuorten asenteisiin vaikuttaminen ja tiedon lisääminen kansainvälisen osaamisen hyödyistä. Tähän pyritään mm. syksyn aikana toteutettavalla videokampanjalla.

Tilastot kertovat kansainvälistymisen tuloksista

Kansainvälistymisen tuloksia seurataan vuosittaisilla tilastoilla, joita CIMO kerää ja julkaisee kansainvälisestä liikkuvuudesta eri koulutusasteilla. Ammatillisten oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuustilastot ja infografiikkaa vuodelta 2015 on jo julkaistu CIMOn verkkopalvelussa. Syksyllä päivitetään myös peruskouluja ja lukioita koskevat tilastot ja julkaistaan ensimmäistä kertaa aikuiskoulutusta koskevia tilastoja.

Korkeakouluja koskevat liikkuvuustilastot päivittyvät kesän ja alkusyksyn kuluessa. Korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden ulkomaanjaksoja koskevien tilastojen lisäksi CIMO julkaisee Tilastokeskuksen aineistoon perustuvia tilastoja suomalaisten korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista sekä Kelan opintotukitilastoihin perustuvaa tietoa ulkomailla korkeakoulututkintoa suorittavista suomalaisista.

Katso myös

Tutkimus- ja selvitystoiminta

Tilastoja kansainvälistymisestä

Muualla verkossa

Uutta osaamista pk-yrityksiin hankkeen verkkosivut

(16.6.2016 | TL)