Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.12.2013

Kuva: Cosmin Roman, Cedefop

Maahanmuuttajat ja monimuotoisuus työelämässä – Kokonaisvaltaista ohjausta ja neuvontaa tarvitaan

Euroopan unionin jäsenmaissa on viime vuosina tehty paljon maahanmuuttajien työelämäintegraation hyväksi. Monien maahanmuuttajaväestölle suunnattujen tukitoimenpiteiden vaikutuksia ovat viime aikoina tosin hidastaneet EU-alueen lisääntyvä työttömyys, tiukkeneva talous sekä yleinen yhteiskunnallinen epävarmuus ja työmarkkinoiden murros. Siksi useat toimijat eri puolilla Eurooppaa luottavat siihen, että ohjaus ja neuvonta voivat merkittävästi parantaa maahanmuuttajien työelämään siirtymis- ja osallistumismahdollisuuksia.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) järjesti Thessalonikissa joulukuun alussa seminaarin, jossa käsiteltiin sen tekemän maahanmuuttajaselvityksen tuloksia elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Raportti ilmestyy kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2014. Tapahtumaan osallistui eri maiden politiikka- ja strategiatason asiantuntijoita, tutkijoita, käytännön ohjaustyötä tekeviä sekä European Lifelong Guidance Policy Network - ja Euroguidance-verkostojen edustajia.

Yleistä vaan ei riittävän yksilöllistä

Cedefopin tekemän selvityksen tulokset eivät sinänsä tuoneet esiin mitään kokonaan uutta tai yllättävää, vaan pikemminkin ne vahvistivat olemassa olevan tilanteen ja antoivat ajantasaisen kuvan siitä, mitä eri jäsenmaat ovat viime vuosina tehneet maahanmuuttajien työelämäintegraation eteen (mm. lainsäädäntö, strategiset aloitteet, kehittämisohjelmat, kansalliset/alueelliset hankkeet).

Päällimmäisenä havaintona, joka käytännössä koskee kaikkia EU-maita ja niiden ohjauspalveluissa toimivia asiantuntijoita, voidaan sanoa, että maahanmuuttajaryhmien todellisia tarpeita ei edelleenkään osata tunnistaa riittävässä määrin. Liian usein tarjotaan yleisluontoisia ohjelmia ja palveluita, jotka eivät tarpeeksi ota huomioon yksilökohtaisia tarpeita ja elämäntilanteita.

Projektirahoitteisuuden rasite

Projektirahoitteisuus ja kolmannen sektorin toimijat ovat monissa maissa arkipäivää maahanmuuttajapalvelujen tarjonnassa. Toiminnan jatkuvuus on herkästi vaakalaudalla, kun hankerahoitus päättyy. Tällöin kestäviä palvelurakenteita (esim. toimijoiden välinen verkostoyhteistyö) ei välttämättä pääse paikallisella tai alueellisella tasolla syntymään. Rahoitustukea myöntävillä viranomaisilla ja hankerahoituista saaneilla tahoilla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että kehitetyille palveluille turvataan toimintaedellytykset myös varsinaisen tukikauden päätyttyä.

Monikulttuurisen ohjauksen koulutus

Maahanmuuttajatyössä toimivien ohjaajien ja neuvojien monikulttuurisen ohjauksen kompetenssit ovat tapetilla kaikissa jäsenmaissa. EU-mailla ei ole yhteisiä linjauksia monikulttuurisuusasioita käsittelevän ohjaajien perus- tai täydennyskoulutuksen sisällöiksi, vaan maiden välillä on huomattavia eroja koulutuksen laajuudessa, painopisteissä ja saatavuudessa. Monikulttuurisen ohjauksen kompetenssien ja niiden kehittymistä edesauttavien koulutusten suunnittelu on jatkossa ilman muuta kaikkien jäsenmaiden yhteinen etu. Mutta ennen kaikkea riittävä ohjauksellinen ammattitaito ja monikulttuurinen osaaminen palvelevat EU-alueella elävien ja työskentelevien maahanmuuttajien etua.

ML/09.12.2013