Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.11.2015

Asiakkaat toivovat CIMOlta näkyvämpää roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa

CIMO nähdään kansainvälistymisen asiantuntijana, jonka valttina on yhteistyökykyinen ja palvelualtis henkilökunta. Tärkeimmät työkalut, joilla kansainvälistymistä edistetään, ovat asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tämä selviää tuoreesta sidosryhmä- ja asiakaskyselystä, jolla mitattiin CIMOn nykyisen strategian ajankohtaisuutta sekä sitä, miten hyvin strategian toteuttamisessa on onnistuttu. Kyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan erittäin positiiviset.

Kysely antaa tärkeää taustatietoa tilanteessa, jossa ollaan perustamassa uutta virastoa CIMOn ja Opetushallituksen toimialoille. ”Juuri nyt oli tärkeää kuulla, millaisia asioita sidosryhmämme ja asiakkaamme pitävät tärkeinä kansainvälisyyden edistämisessä. Tieto auttaa meitä rakentamaan uutta organisaatiota sellaiseksi, että se voi parhaiten tukea yhteiskunnan kansainvälistymistä”, sanoo CIMOn johtaja Samu Seitsalo.

Sidosryhmät ja asiakkaat näkevät CIMOn kansainvälistymisen asiantuntijana, jonka palveluita 9 kymmenestä vastaajasta suosittelisi muille. CIMO on sillanrakentaja, joka luo mahdollisuuksia ihmisten väliselle yhteistyölle. Sen henkilökuntaa pidetään asiantuntevana, yhteistyökykyisenä ja palvelualttiina.

Hieman heikommin CIMO tunnetaan tehokkaan toimintakulttuurin organisaationa tai nopeana reagoijana toimintaympäristön muutoksiin. Näitä asioita koskevien väittämien katsottiin kuitenkin kuvaavan CIMOa kohtalaisesti.

Kyselyyn vastanneet pitivät tärkeimpinä kehittämistarpeina CIMOn palveluiden virittämistä siten, että ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeita. Lisäksi toivottiin hakuprosessien sujuvoittamista ja toiminnan laajentamista myös Euroopan ulkopuolelle.

Vuonna 2010 tehty strategia on kestänyt aikaa hyvin

Kaikkein tärkeimmäksi työkaluksi kansainvälistymisen edistämisessä nähtiin nykyisen strategian päämääriin sisältyvät asiantuntijana näkyminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. CIMOn tuottamat selvitykset, tilastot ja julkaisut tukevat vastaajien mielestä tätä toimintaa hyvin, mutta yhteiskunnalliseen keskusteluun ei osallistuta riittävästi. CIMOn tulisi ottaa aktiivisempi rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tehdä rohkeampia ulostuloja ajankohtaisten, kansainvälistymiseen liittyvien asioiden suhteen. Lisäksi organisaatio saisi viestiä ahkerammin sosiaalisessa mediassa palveluistaan, valmistuneista selvityksistä ja kansainvälistymiskokemusten hyödyistä.

Strategiassa mainittu suomalaisen kilpailukyvyn vahvistaminen ei juurikaan sytyttänyt vastaajia. Sen sijaan kilpailukykyyn kytkettyjä kansainvälisen osaamisen lisäämistä ja positiivisten asenteiden levittämistä pidettiin tärkeinä keinoina kansainvälisyyden edistämisessä. Näissä CIMOn onnistuminen näkyy, mutta ei aina kovin konkreettisesti.

Tasa-arvoisten kansainvälistymismahdollisuuksien varmistaminen ja pyrkimys siihen, että kansainvälistyminen olisi kaikille mahdollista, koettiin niin ikään tärkeimpiin edistämiskeinoihin kuuluviksi. CIMOn katsottiin onnistuneen nimenomaan liikkuvuuden tasa-arvoisuuden lisäämisessä. Tasa-arvo-asioiden rinnalla keskusteluun nostettiin huippuosaajien houkuttelu Suomeen. Tämä herätti vastaajissa myös ristiriitaisia tunteita, sillä sen katsottiin sotivan tasa-arvopyrkimyksiä vastaan.

Strategian päämääristä liikkuvuuden ja kansainvälisen yhteistyön tukeminen puhutti vastaajia selvästi eniten. Tätä toimintaa pidettiin CIMOn ydinosaamisena, jossa se on onnistunut erinomaisesti ja näkyvästi. Liikkuvuus luetaan edelleen myös yhdeksi tärkeimmistä keinoista kansainvälisyyden edistämisessä.

Vaikeimmin arvioitavaksi asiaksi koettiin strategian päämäärä, joka liittyy toimimiseen globaalin vastuun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä pidettiin vähiten tärkeänä keinona kansainvälisyyden edistämisessä, mutta sen ja globaalivastuu-asioiden katsottiin liittyvän toisiinsa ja myös strategian ulkopuolelta esille nostettuun kotikansainvälisyyteen.

CIMOlta toivotaan tukea kulttuurien tuntemuksen kasvattamiseen ja uusiin kokeiluihin

Kyselyyn vastanneet nostivat esille myös uusia näkökulmia strategian ulkopuolelta. Toiseksi tärkeimpänä keinona kansainvälisyyden edistämisessä pidettiin kulttuurien tuntemuksen lisäämistä. Kyselyn mukaan CIMO on jo tehnyt tässä hyvää työtä tuottamalla tukimateriaalia, tukemalla vierailuja ja järjestämällä kursseja.

CIMOn toivottiin edistävän kansainvälistymistä myös mahdollistamalla uusia avauksia ja kokeiluja. Taloon toivottiin ”nopean toiminnan joukkoja”, jotka pystyisivät ripeästi tarttumaan uusiin asioihin ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Yhteiskunnassa juuri nyt pinnalla olevista asioista CIMOn haluttiin tarttuvan koulutusvientiin ja myös maahanmuuttokysymyksiin; CIMOlta toivotaan yhteiskunnallista vaikuttamista ja näkyvää roolin ottoa myös nykyisessä pakolaistilanteessa.

Keskeiset kuviot

Klikkaa kuviota, niin saat avattua isomman kuvan. (Kuviot: Fountain Park)

Kuvio: Strategian päämäärät ja uudet näkökulmat

Kuvio 1: Strategian päämäärät (isoilla kirjaimilla) ja vastaajien esille nostamat uudet näkökulmat (pienillä kirjaimilla). Sininen palkki kertoo siitä, kuinka usein asia mainittiin; vihreä palkki siitä, miten tärkeäksi kansainvälisyyden edistämiskeinoksi asia arvioitiin.

Kuvio: Kuinka hyvin väitteet kuvaavat CIMOa?

Kuvio 2: Kuinka hyvin väitteet kuvaavat CIMOa? Skaala: 5=erittäin hyvin, 3= Kohtalaisesti, 1= Erittäin huonosti

Kuvio: Tärkeimmät kehittämisen kohteet CIMOn toiminnassa

Kuvio 3: Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kehittämisen kohteet CIMOn toiminnassa? N=1691

Kumppanina Fountain Park

CIMOn sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyskysely tehtiin yhteistyössä Fountain Parkin kanssa. Verkkoaivoriiheen osallistui 1150 henkilöä, joista 140 edusti CIMOn sidosryhmiä, 570 organisaatioasiakkaita ja 358 henkilöasiakkaita. Lisäksi mukana oli 55 oman henkilöstön edustajaa.Edellisen kerran sidosryhmien ja asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin v. 2011.

(23.11.2015 / TL)